Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services spÈcialisÈs de transport routier de passagers

2023/S 194-607663  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/10/2023 S194 Pologne-Varsovie: Services spÈcialisÈs de transport routier de passagers 2023/S 194-607663 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Mazowiecki Szpital BrÛdnowski w Warszawie Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: MSB/PN/69/11/2021 Adresse postale: ul. Kondratowicza 8 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-242 Pays: Pologne Point(s) de contact: Micha? Jagie??o Courriel: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl TÈlÈphone: +48 223265231 Fax: +48 223265834 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.brodnowski.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi transportu sanitarnego dla pacjentÛw Mazowieckiego Szpitala BrÛdnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. NumÈro de rÈfÈrence: MSB/PN/69/11/2021
II.1.2) Code CPV principal 60130000 Services spÈcialisÈs de transport routier de passagers
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
PrzewÛz pacjenta ambulansem transportowym z kierowc? i sanitariuszem w ci?gu ca?ej doby we wszystkie dni tygodnia
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 Services spÈcialisÈs de transport routier de passagers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
PrzewÛz pacjenta ambulansem transportowym z kierowc? i sanitariuszem w ci?gu ca?ej doby we wszystkie dni tygodnia
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 006-012185
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
PrzewÛz pacjenta ambulansem transportowym z kierowc? i sanitariuszem w ci?gu ca?ej doby we wszystkie dni tygodnia
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
28/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Luxury Medical Care Grzelak Krausse SpÛ?ka Komandytowa Adresse postale: ul. S?omi?skiego 17/47 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-195 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: LMC Trans sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Bartycka 175 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-716 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 882 410.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587777 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Okre?lone w ustawie Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587777 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 60130000 Services spÈcialisÈs de transport routier de passagers
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
VII.1.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ugi transportu sanitarnego dla pacjentÛw Mazowieckiego Szpitala BrÛdnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 24
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 1 062 250.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Konsorcjum: Luxury Medical Care Grzelak Krausse SpÛ?ka Komandytowa ul. S?omi?skiego 17/47 00-195 Warszawa ñ Lider Konsorcjum, LMC Trans sp. z o.o. ul. Bartycka 175 00-716 Warszawa ñ Cz?onek Konsorcjum NumÈro national d'identification: 525-231-49-01 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: LMC Trans SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? NumÈro national d'identification: 5213863466 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Strony dzia?aj?c na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) w zwi?zku z ß 14 ust. 1 umowy oraz pismem Wykonawcy z dnia 07.06.2023 r. uzupe?nionym w dniu 14.03.2023 r. zawar?y aneks o nast?puj?cej tre?ci: 1) zmienia si? wskazana w komparycji umowy firma pod ktÛr? dzia?a Zamawiaj?cy z ÑMazowiecki Szpital BrÛdnowski w Warszawie SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?î na ÑMazowiecki Szpital BrÛdnowski SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?î, 2) zwi?ksza si? warto?? umowy o ??czn? kwot? 531 018,77 z? netto/brutto, wi?c ß 6 ust. 5 umowy otrzymuje nast?puj?ce brzmienie: ÑWarto?? wynagrodzenia Wykonawcy z tytu?u realizacji w cz??ci nr 1 nie mo?e przekroczy? kwoty 1 323 526,76 z? (s?ownie: jeden milion trzysta dwadzie?cia trzy tysi?ce pi??set dwadzie?cia sze?? z?otych 76/100), wraz z podatkiem VAT, w cz??ci nr 2 nie mo?e przekroczy? kwoty 269 742,01 z? (s?ownie: dwie?cie sze??dziesi?t dziewi?? tysi?cy siedemset czterdzie?ci dwa z?ote 01/100), wraz z podatkiem VAT, ca?o?? umowy nie mo?e przekroczy? kwoty 1 593 268,77 z? (s?ownie: jeden milion pi??set dziewi??dziesi?t trzy tysi?ce dwie?cie sze??dziesi?t osiem z?otych 77/100), wraz z podatkiem VAT. W cenie oferty nale?y uwzgl?dni? zwi?kszone koszty na ?rodki ochrony osobistej, dezynfekcji itp. w okresie og?oszenia stanu epidemii COVID-19.î
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Zmiana spowodowana jest okoliczno?ciami, ktÛrych zamawiaj?cy nie by? w stanie przewidzie?; okoliczno?ciami tymi, co wynika z pisma jest m.in. zwi?kszenie si? zapotrzebowania na transport wskutek ustania stanu epidemii; wzrost pacjentÛw-uchod?cÛw z Ukrainy (przyby?ych po 24.02.2022 r.)podlegaj?cym ubezpieczeniu zdrowotnemu, wprowadzona zmiana nie zmienia charakteru umowy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 1 062 250.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 1 593 268.77 PLN ?wiadczenie us?ugi transportu sanitarnego dla pacjentÛw Mazowieckiego Szpitala BrÛdnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. 09/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
60130000 - Services spécialisés de transport routier de passagers