Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services spÈcialisÈs de transport routier de passagers

2020/S 147-361723  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Services spÈcialisÈs de transport routier de passagers 2020/S 147-361723 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Sto?eczne Warszawa Dzielnica Praga-Po?udnie Adresse postale: ul. Grochowska 274 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-841 Pays: Pologne Point(s) de contact: Adam Osowiecki Courriel: ppl.wzp@um.warszawa.pl TÈlÈphone: +48 224435509 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pragapld.waw.pl www.pragapld.waw.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
DowÛz niepe?nosprawnych uczniÛw (dzieci) do szkÛ od 1 wrze?nia 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. NumÈro de rÈfÈrence: UD-VI-ZP/19/20
II.1.2) Code CPV principal 60130000 Services spÈcialisÈs de transport routier de passagers
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Us?uga transportu polega na dowo?eniu niepe?nosprawnych uczniÛw (dzieci) zamieszka?ych w Warszawie na terenie dzielnicy Praga-Po?udnie z domu do szko?y i z powrotem, wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowo?enia, we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z harmonogramem zaj? szkÛ od
   1. 9.2020 do 31.8.2021. Przez zapewnienie opieki rozumie si w szczegÛlno?ci: pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu, roz?o?eniu/z?o?eniu wÛzkÛw, doj?ciu do budynku szko?y (szatni lub klasy). Kierowcy i opiekunowie realizuj?cy niniejsze zamÛwienie nie mog figurowa w Rejestrze SprawcÛw Przest?pstw na Tle Seksualnym (zgodnie z art. 21 ustawy z 16.5.2016 o przeciwdzia?aniu zagro?eniom przest?pczo?ci na tle seksualnym ñ Dz.U. z 2018 r., poz. 405).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 275 749.08 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Rejon I ñ dla prawobrze?nej Warszawy oraz JÛzefowa obejmuje dowo?enie uczniÛw (dzieci) do szkÛ zlokalizowanych na terenie jednej z nast?puj?cych dzielnic: Wawer, Weso?a, Praga-Po?udnie, Praga-PÛ?noc
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 Services spÈcialisÈs de transport routier de passagers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Miasto sto?eczne Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Us?uga transportu polega na dowo?eniu niepe?nosprawnych uczniÛw (dzieci) zamieszka?ych w Warszawie na terenie dzielnicy Praga-Po?udnie z domu do szko?y i z powrotem, wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowo?enia, we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z harmonogramem zaj? szkÛ od
   1. 9.2020 do 31.8.2021. Przez zapewnienie opieki rozumie si w szczegÛlno?ci: pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu, roz?o?eniu/z?o?eniu wÛzkÛw, doj?ciu do budynku szko?y (szatni lub klasy). Kierowcy i opiekunowie realizuj?cy niniejsze zamÛwienie nie mog figurowa w Rejestrze SprawcÛw Przest?pstw na Tle Seksualnym (zgodnie z art. 21 ustawy z 16.5.2016 o przeciwdzia?aniu zagro?eniom przest?pczo?ci na tle seksualnym ñ Dz.U. z 2018 r., poz. 405).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Rok produkcji samochodÛw / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Rejon II ñ dla lewobrze?nej Warszawy oraz Piaseczna, Leszna, Lasek, Pruszkowa i Konstancina Jeziorny obejmuje dowo?enie uczniÛw (dzieci) do szkÛ zlokalizowanych na terenie jednej z nast?puj?cych
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 Services spÈcialisÈs de transport routier de passagers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Miasto sto?eczne Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Us?uga transportu polega na dowo?eniu niepe?nosprawnych uczniÛw (dzieci) zamieszka?ych w Warszawie na terenie dzielnicy Praga-Po?udnie z domu do szko?y i z powrotem, wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowo?enia, we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z harmonogramem zaj? szkÛ od
   1. 9.2020 do 31.8.2021. Przez zapewnienie opieki rozumie si w szczegÛlno?ci: pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu, roz?o?eniu/z?o?eniu wÛzkÛw, doj?ciu do budynku szko?y (szatni lub klasy). Kierowcy i opiekunowie realizuj?cy niniejsze zamÛwienie nie mog figurowa w Rejestrze SprawcÛw Przest?pstw na Tle Seksualnym (zgodnie z art. 21 ustawy z 16.5.2016 o przeciwdzia?aniu zagro?eniom przest?pczo?ci na tle seksualnym ñ Dz.U. z 2018 r., poz. 405).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Rok produkcji samochodÛw / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 093-222447
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : I IntitulÈ:
DowÛz niepe?nosprawnych uczniÛw (dzieci) do szkÛ od 1 wrze?nia 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. ñ rejon I
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Gama Marek Samborski, Adresse postale: ul. S?omi?skiego 19/109 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-195 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 275 749.08 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 733 444.44 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : II IntitulÈ:
DowÛz niepe?nosprawnych uczniÛw (dzieci) do szkÛ od 1 wrze?nia 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. ñ rejon II
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Gama Marek Samborski Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-195 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 275 749.08 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 634 161.11 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
   3.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
60130000 - Services spécialisés de transport routier de passagers