Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 18/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services spÈcialisÈs de transport routier de passagers

2020/S 149-366164  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Pologne-Varsovie: Services spÈcialisÈs de transport routier de passagers

2020/S 149-366164

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 129-316697)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Urz?d Dzielnicy Bielany
Adresse postale: ul. S. ?eromskiego 29
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 01-882
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Eliza Krych-Palusi?ska
Courriel: bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
TÈlÈphone: +48 224434816 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://umw.ezamawiajacy.pl

https://umw.ezamawiajacy.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dowo?enie dzieci niepe?nosprawnych do szkÛ i placÛwek w roku szkolnym 2020/2021 oraz w roku szkolnym 2021/2022 w okresie od dnia 1 wrze?nia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

NumÈro de rÈfÈrence: UD-III-WZP.271.48.2020.EKR

II.1.2)
Code CPV principal
60130000 Services spÈcialisÈs de transport routier de passagers

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dowÛz dzieci niepe?nosprawnych zamieszka?ych na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do przedszkoli, szkÛ i placÛwek o?wiatowych w roku szkolnym 2020/2021 oraz w roku szkolnym 2021/2022 wraz z zapewnieniem opieki nad dzie?mi w czasie dowozu w okresie od dnia podpisanie umowy, jednak nie wcze?niej ni od dnia 1 wrze?nia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r., zgodnie z wytycznymi okre?lonymi w pkt 6 SIWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 129-316697

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Au lieu de:

Lire:


   6.  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktÛrej dokonano wyboru Wykonawcy: tak. Zmiany zosta?y okre?lone w paragrafie 9 wzoru umowy, stanowi?cego za??cznik nr 1 do SIWZ.
   1.  Zmiany i uzupe?nienia tre?ci niniejszej umowy wymagaj pod rygorem niewa?no?ci formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i musz by akceptowane przez obie umawiaj?ce si strony.
   2.  Zakazuje si istotnych zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktÛrej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ?e zachodzi co najmniej jedna z okoliczno?ci opisanych w art. 144 Pzp w oparciu o art. 144 ust. 1 Pzp. Zamawiaj?cy dopuszcza nast?puj?ce zmiany umowy: 1) za zgod Zamawiaj?cego wprowadzenie podwykonawcy na etapie realizacji zamÛwienia w sytuacji, je?li w ofercie Wykonawca o?wiadczy?, ?e b?dzie realizowa zamÛwienie si?ami w?asnymi; 2) zmiana podwykonawcy nie powoduje zmiany terminu realizacji umowy; 3) trwa?a zmiana kierowcy, opiekuna lub samochodu skierowanych do realizacji umowy, z zastrze?eniem, ?e nowy kierowca, opiekun lub samochÛd musi spe?nia warunek okre?lony przez zamawiaj?cego w procedurze o udzielenie zamÛwienia publicznego b?d?cego przedmiotem umowy, z zastrze?eniem, i w przypadku samochodu musi by on nie gorszy ni zaoferowany w ofercie; 4) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy; 5) zmiana terminu wykonania umowy lub jej cz??ci, lub czasowe zawieszenie wykonania umowy lub jej cz??ci, b?d zmiana sposobu wykonania umowy lub jej cz??ci, w przypadku konieczno?ci wynikaj?cej z wyst?pienia stanu epidemii lub stanu zagro?enia epidemicznego wywo?anego m.in. wirusem SARS-COV-2; 6) zmiana maksymalnej warto?ci nominalnej zobowi?zania w danym roku szkolnym, w sytuacji niewykorzystania maksymalnej warto?ci nominalnej zobowi?zania za poprzedni rok szkolny.
   3.  Wszelkie zmiany dokonane z naruszeniem zasady okre?lonej w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych s niewa?ne.
   4.  Wykonawca jest zobowi?zany w terminie 7 dni do pisemnego zawiadomienia Zamawiaj?cego o zmianie danych zawartych w umowie: ó zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, ó zmianie osÛb reprezentuj?cych Wykonawc?, ó og?oszeniu upad?o?ci Wykonawcy, ó likwidacji firmy Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.
   5.  W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawc Zamawiaj?cego o zmianie danych adresowych zawartych w umowie, wszelk korespondencj wysy?an przez Zamawiaj?cego na adres wynikaj?cy z niniejszej umowy uznaje si za dor?czon?.

NumÈro de section: III.1.3

Au lieu de:

1) Za spe?niaj?cych warunek udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy uzna WykonawcÛw, ktÛrzy wyka??, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, nale?ycie wykonali (zako?czyli) ñ a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych wykonuj?: przez ci?g?y okres nast?puj?cych po sobie 6 miesi?cy jedn us?ug (tj. umow z ewentualnym/mi zamÛwieniem/ami z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamÛwie publicznych) dotycz?c przewozu dzieci niepe?nosprawnych (tj. dzieci i/lub m?odzie?y niepe?nosprawnej ñ do 25 roku ?ycia) realizowanego w my?l ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o?wiatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910) o warto?ci (us?ugi) co najmniej 500 000,00 PLN. W przypadku, gdy Wykonawca wyka?e si us?ug?, ktÛra jest w toku realizacji, Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli na dzie sk?adania ofert, Wykonawca wype?ni wymogi okre?lone przez Zamawiaj?cego w powy?szym warunku. Uwaga! ó Ñ(...) Wykonawca udost?pniaj?cy swoje zdolno?ci oraz do?wiadczenie mo?e zatem uczyni to jedynie w zakresie, w ktÛrym sam je naby?. Je?li do?wiadczenie zosta?o nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegaj zasoby powsta?e jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada rÛwnego traktowania WykonawcÛw nie dopuszcza, by Wykonawca bior?cy indywidualnie udzia w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego polega na do?wiadczeniu grupy WykonawcÛw, ktÛrej by cz?onkiem przy innym zamÛwieniu publicznym, je?eli faktycznie i konkretnie nie uczestniczy w jego realizacji (...)î ñ wyrok sygn. akt KIO 905/17, sygn. akt KIO 925/17, syng. akt KIO 933/17, wyrok Trybuna?u Sprawiedliwo?ci UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt. ó W przypadku, gdy jakakolwiek warto? dotycz?ca ww. warunku wyra?ona b?dzie w walucie obcej. Zamawiaj?cy przeliczy t warto? zgodnie ze ?rednim kursem walut NBP dla danej waluty z daty wszcz?cia post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego (za dat wszcz?cia post?powania Zamawiaj?cy uznaje dat umieszczenia og?oszenia o zamÛwieniu w miejscu publicznie dost?pnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Je?eli w tym dniu nie b?dzie opublikowany ?redni kurs NBP, Zamawiaj?cy przyjmie kurs ?redni z ostatniej tabeli przed wszcz?ciem post?powania.

Lire:

1) Za spe?niaj?cych warunek udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy uzna WykonawcÛw, ktÛrzy wyka??, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, nale?ycie wykonali (zako?czyli) ñ a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych wykonuj?: przez ci?g?y okres nast?puj?cych po sobie 6 miesi?cy jedn us?ug (tj. umow z ewentualnym(-i) zamÛwieniem(-ami) z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamÛwie publicznych) dotycz?c przewozu dzieci niepe?nosprawnych (tj. dzieci i/lub m?odzie?y niepe?nosprawnej ñ do 25 roku ?ycia) realizowanego w my?l ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o?wiatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910) o warto?ci (us?ugi) co najmniej 500 000,00 PLN brutto. W przypadku, gdy Wykonawca wyka?e si us?ug?, ktÛra jest w toku realizacji, Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli na dzie sk?adania ofert, Wykonawca wype?ni wymogi okre?lone przez Zamawiaj?cego w powy?szym warunku. Uwaga! ó Ñ(...) Wykonawca udost?pniaj?cy swoje zdolno?ci oraz do?wiadczenie mo?e zatem uczyni to jedynie w zakresie, w ktÛrym sam je naby?. Je?li do?wiadczenie zosta?o nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegaj zasoby powsta?e jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada rÛwnego traktowania wykonawcÛw nie dopuszcza, by wykonawca bior?cy indywidualnie udzia w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego polega na do?wiadczeniu grupy wykonawcÛw, ktÛrej by cz?onkiem przy innym zamÛwieniu publicznym, je?eli faktycznie i konkretnie nie uczestniczy w jego realizacji (...)î ñ wyrok sygn. akt KIO 905/17, sygn. akt KIO 925/17, sygn. akt KIO 933/17, wyrok Trybuna?u Sprawiedliwo?ci UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt. ó W przypadku, gdy jakakolwiek warto? dotycz?ca ww. warunku wyra?ona b?dzie w walucie obcej, Zamawiaj?cy przeliczy t warto? zgodnie ze ?rednim kursem walut NBP dla danej waluty z daty wszcz?cia post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego (za dat wszcz?cia post?powania Zamawiaj?cy uznaje dat umieszczenia og?oszenia o zamÛwieniu w miejscu publicznie dost?pnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Je?eli w tym dniu nie b?dzie opublikowany ?redni kurs NBP, Zamawiaj?cy przyjmie kurs ?redni z ostatniej tabeli przed wszcz?ciem post?powania.

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 07/08/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 18/08/2020

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 07/08/2020

Heure locale: 12:30

Lire:

Date: 18/08/2020

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
60130000 - Services spécialisés de transport routier de passagers