Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services statistiques

2022/S 181-512779  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Varsovie: Services statistiques 2022/S 181-512779 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerstwo Klimatu i ?rodowiska NumÈro national d'identification: 526-164-74-53 Adresse postale: Wawelska 52/54 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-922 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Leman-Majkowska Courriel: anna.leman-majkowska@mos.gov.pl TÈlÈphone: +48 223691629 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.mos.gov.pl Adresse du profil díacheteur: https://zamowienia-mos.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie specjalistycznych bada? statystycznych w zakresie paliw i energii oraz paliw ciek?ych i gazowychî, nr post?powania BDG-wzp-260/19/2022/ALM NumÈro de rÈfÈrence: DG-wzp-260/19/2022/ALM
II.1.2) Code CPV principal 79330000 Services statistiques
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Badania statystyczne: 1) Zadanie nr I - Badanie statystyczne
   1. 44.03 ÑSpecjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energiiî; 2) Zadanie nr II - Badanie statystyczne
   1. 44.11 ÑPaliwa ciek?e i gazoweî.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 351 779.67 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa - us?ugi ?wiadczone zdalnie
II.2.4) Description des prestations:
Badania statystyczne: 1) Zadanie nr I - Badanie statystyczne
   1. 44.03 ÑSpecjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energiiî; 2) Zadanie nr II - Badanie statystyczne
   1. 44.11 ÑPaliwa ciek?e i gazoweî. Opis i zakres zamÛwienia, z podzia?em na zadania: 1) Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii: - dostarczenie informacji na temat paliw, energii elektrycznej i ciep?a instytucjom Unii Europejskiej oraz innym organizacjom mi?dzynarodowym. - Przygotowanie raportÛw dot. m.in. bilansÛw no?nikÛw energii, przep?ywÛw gazu ziemnego, cen no?nikÛw energii dla organizacji mi?dzynarodowych, w terminach okre?lonych w Pbssp w imieniu ministra w?a?ciwego do spraw energii; 2) Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw ciek?ych i gazowych: - gromadzenie, przetwarzanie danych oraz tworzenie zbiorÛw danych dotycz?cych m.in. wytwarzania, przesy?ania, dystrybucji, obrotu, magazynowania, przetwarzania (skraplania/regazyfikacji) paliw gazowych i ciek?ych, oraz przywozu gazu ziemnego z zagranicy i wywozu gazu ziemnego za zagranic?. 2 - Przygotowanie informacji dotycz?cych: zapasÛw, produkcji, eksportu, importu, dostawy i nabycia wewn?trzwspÛlnotowego, zakupu, sprzeda?y i zu?ycia paliw ciek?ych i gazowych; kosztÛw dostaw ropy naftowej; pojemno?ci magazynowych i transportu ruroci?gowego ropy, paliw i biopaliw; informacji o rynkach gazu ziemnego i paliw ciek?ych; cen gazu oraz rynkowych cen produktÛw naftowych. - Przygotowanie raportÛw dot. ropy naftowej, paliw ciek?ych i gazowych dla organizacji mi?dzynarodowych. - Publikowanie wynikowej informacji statystycznej w formie i terminach okre?lonych w Pbssp w imieniu ministra w?a?ciwego do spraw energii.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Specyfika bada? wymaga, aby przy ich realizacji w kolejnych latach, pracowa? ten sam podmiot posiadaj?cy odpowiednio dostosowane narz?dzia w zakresie prowadzenia tego rodzaju zada? oraz historyczn? baz? danych statystycznych, co pozwoli na zachowanie ci?g?o?ci metodologicznej prowadzonych prac, porÛwnywalno?ci i wiarygodno?ci danych statystycznych oraz ich bezpiecze?stwa (dane b?d?ce przedmiotem bada? maj? istotny wp?yw na bezpiecze?stwo energetyczne kraju, a tym samym na bezpiecze?stwo gospodarcze i narodowe). Jednocze?nie realizacja bada? wymaga wysoko specjalistycznej wiedzy, ktÛra nie jest powszechnie dost?pna. OprÛcz spe?nienia powy?szych warunkÛw, Agencja gwarantuje wykonanie bada? z nale?yt? staranno?ci? oraz zgodnie z zasadami Europejskiego Kodeksu Praktyk Statystycznych (zaufanie respondentÛw do wykonawcy bada? gwarantuje powodzenie ich realizacji). ARE S.A. realizuje badania statystyczne w zakresie rynku paliwowo-energetycznego od 1997 r. Agencja zosta?a powo?ana w wykonaniu zapisÛw ÑZa?o?e? polityki energetycznej Polski do 2010 r.î przyj?tych przez Rad? MinistrÛw w 1995 r. oraz przej??a z Centrum Informatyki Energetyki baz? danych oraz oprogramowanie dla tych bada?, jako kontynuator jej dzia?alno?ci. Na mocy porozumienia zawartego w dniu 11 marca 1999 r. mi?dzy Prezesem G?Ûwnego Urz?du Statystycznego, Ministrem Gospodarki, Prezesem Urz?du Regulacji Energetyki oraz Agencj? Rynku Energii S.A., powierzono Agencji funkcj? bezpo?redniego wykonawcy m.in. ww. bada? statystycznych. Ministerstwo nie dysponowa?o i nie dysponuje odpowiednio liczn? i wykwalifikowan? w tym obszarze kadr?, ktÛra by?aby gotowa zrealizowa? badania, nie posiada tak?e specjalistycznych narz?dzi, metodologii i ?rodkÛw finansowych. Powy?szych bada? statystycznych, jak i innych bada? w zakresie rynku paliwowo-energetycznego, nie jest w stanie zrealizowa? tak?e G?Ûwny Urz?d Statystyczny. Utworzenie zespo?u badawczego w MK lub GUS oraz wypracowanie metodologii i odpowiednich narz?dzi zaj??oby kilka lat i wymaga?oby poniesienia du?ych nak?adÛw finansowych. Takie rozwi?zanie nie daje gwarancji prawid?owej realizacji bada?, ponadto by?oby bardzo du?ym obci??eniem dla bud?etu Ministerstwa, gdy? oznacza?oby podwÛjne wydatkowanie ?rodkÛw finansowych (do momentu osi?gni?cia przez MK gotowo?ci do samodzielnej realizacji bada?, przez ok. 2 lata) na zbudowanie kadry, narz?dzi, metodologii itp. oraz jednoczesne zlecanie realizacji bada? dotychczasowemu wykonawcy. Brak ci?g?o?ci realizacji bada? oznacza niewywi?zanie si? w przypadku Ministra z ustawowych obowi?zkÛw w zakresie bada? statystycznych i funkcjonowania systemÛw energetycznych oraz w przypadku Polski, z krajowych i mi?dzynarodowych zobowi?za? informacyjnych. Wobec powy?szego zachodz? przes?anki wynikaj?ce z art. 214 ust. 1 pkt. 1 lit. a Prawa zamÛwie? publicznych, uzasadniaj?ce udzielenie zamÛwienia w trybie z wolnej r?ki z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zgodnie z ustalonym stanem faktycznym nie istnieje rozs?dne rozwi?zanie alternatywne lub rozwi?zanie zast?pcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zaw??enia parametrÛw zamÛwienia. W ?wietle powy?szego Agencja Rynku Energii S.A. jest jedynym wykonawc?, ktÛry mo?e zrealizowa? przedmiotowe zamÛwienie.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Agencja Rynku Energii S.A.
NumÈro national d'identification: 526-17-57-578 Adresse postale: ul. Bobrowiecka 3 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-728 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.are.waw.pl/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 351 779.67 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Okre?lone w ustawie Prawo zamÛwie? publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Pologne-Varsovie: Services statistiquesType díacheteur: MinistËre et toutes autres autoritÈs nationales ou fÈdÈralesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrenceType de marchÈ: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
79330000 - Services statistiques