Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui

2022/S 233-669401  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-Varsovie: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui 2022/S 233-669401 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki Adresse postale: al. J. Ch. Szucha 25 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-918 Pays: Pologne Courriel: zamowienia.publiczne@icein.gov.pl TÈlÈphone: +48 223474461 Fax: +48 223474804 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://icein.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa Jednostka Bud?etowa
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Ñ?wiadczenie us?ugi utrzymania w ruchu w trybie produkcyjnym wdro?onych elementÛw Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej dost?pnej pod adresem zpe.gov.pl oraz rozwÛj powy?szego Systemuî NumÈro de rÈfÈrence: ZA.230.11.2022
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi utrzymania w ruchu w trybie produkcyjnym wdro?onych elementÛw Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej dost?pnej pod adresem zpe.gov.pl oraz rozwÛj powy?szego Systemu. Opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 9 do SWZ. Poprzez utrzymanie w trybie produkcyjnym rozumie si?: a) us?ugi programistyczne na potrzeby utrzymania w ruchu Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, b) us?ugi administracji Systemem, c) dokonywanie wszelkich czynno?ci technicznych w ramach ?wiadczonej us?ugi. Przedmiot zamÛwienia obejmuje rÛwnie? prace rozwojowe w ramach zamÛwienia podstawowego w wymiarze maksymalnie 10 000 osobogodzin oraz prace rozwojowe w ramach prawa opcji w prognozowanym wymiarze maksymalnym 50 000 osobogodzin. Powy?sze prace b?d? realizowane przez ZespÛ? w liczbie min. 13 osÛb.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72200000 Services de programmation et de conseil en logiciels 72210000 Services de programmation de progiciels 72300000 Services de commutation de donnÈes 72611000 Services d'assistance technique informatique 72212000 Services de programmation de logiciels d'application
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi utrzymania w ruchu w trybie produkcyjnym wdro?onych elementÛw Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej dost?pnej pod adresem zpe.gov.pl oraz rozwÛj powy?szego Systemu. Opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 9 do SWZ.
   1.  Poprzez utrzymanie w trybie produkcyjnym rozumie si?:
   1. 1. Us?ugi programistyczne w zakresie usuwania b??dÛw, usterek oraz dokonywania usprawnie? zwi?zanych z wydajno?ci? na potrzeby utrzymania w ruchu Systemu. W zakresie prac w trybie produkcyjnym przewiduje si? prac? przez okres 36 miesi?cy przez zespÛ? zadeklarowany przez Wykonawc? w Ofercie. W przypadku konieczno?ci, Wykonawca uprawniony jest do dokonywania zmian w sk?adzie zespo?u, ale na osoby o nie ni?szych kompetencjach.
   1. 2. Us?ugi administracji Systemem polegaj?ce na administrowaniu poni?szymi zasobami: a) Platforma LCMS b) Edytor standardowy i profesjonalny c) Portal , d) Systemy Operacyjne (Linux), e) Klastry baz danych (PostgreSQL, Redis, Elastic), f) Us?ugi: m.in., HAPPROXY, DNS, Zabbix, Loadbalancer na systemach operacyjnych. g) Wykonywanie kopii lokalnych bazy danych i konfiguracji us?ug.
   1. 3. Dokonywanie wszelkich czynno?ci technicznych w ramach ?wiadczonej us?ugi, w szczegÛlno?ci: a) rozwi?zywanie problemÛw zwi?zanych z dost?pno?ci? ZPE zg?oszonych przez Zamawiaj?cego, b) naprawy konfiguracyjne Systemu, c) konserwacja i aktualizacja elementÛw Systemu, d) instalacja elementÛw Systemu z u?yciem dobrych praktyk, e) konfiguracja pracy wszystkich elementÛw Systemu jako ca?o?ci, f) profilaktyka bezpiecze?stwa, g) zachowanie ci?g?o?ci pracy Systemu, h) kontrola sprawno?ci oraz stanu technicznego elementÛw Systemu i) diagnozowanie i usuwanie uszkodze? elementÛw Systemu, j) dostosowywanie konfiguracji Systemu do potrzeb Zamawiaj?cego, k) przygotowywanie propozycji rozwi?za? usprawniaj?cych dzia?anie Systemu, l) bie??ce uaktualnienie zabezpiecze? Systemu, m) aktualizowanie oprogramowania wchodz?cego w sk?ad Systemu, n) dokumentowanie wykonanych czynno?ci i zmian w konfiguracji Systemu o) rozpoznawanie i wdra?anie zagadnie? bezpiecze?stwa logicznego, p) wdra?anie zabezpiecze? logicznych Systemu, q) prowadzenie rozpoznania problemÛw wynikaj?cych z pracy Systemu, r) wykonywanie lokalnych kopii bezpiecze?stwa ze wszystkich elementÛw Systemu pozwalaj?cych na odzyskanie wszystkich danych/ sprawno?ci Systemu w przypadku jego awarii, oraz ich przywracanie w przypadku awarii, s) konsultowanie aspektÛw bezpiecze?stwa rozwi?zania z Zamawiaj?cym. t) bie??ce monitorowanie dzia?ania Systemu i - w odpowiedzi na b??dy - niezw?oczne podj?cie procedury zgodnie z SLA i warunkami gwarancji; u) zarz?dzanie us?ugami systemowymi na ktÛrych uruchomiony jest System, v) monitorowanie statusu wykonania zada? cyklicznych oraz podejmowanie dzia?a? zaradczych w przypadku zak?Ûcenia dzia?a? cyklicznych (m.in. joby aplikacyjne, backup, konserwacja), w) zarz?dzanie klastrami systemÛw na ktÛrych uruchomiony jest System; x) zarz?dzanie B??dami, y) zarz?dzanie podatno?ciami, rozumiane jako monitorowanie twÛrcÛw oprogramowania pod k?tem podanych przez nich podatno?ci i przeciwdzia?anie im w celu wyeliminowania podatno?ci, w tym zgodnie z rekomendacjami producentÛw, z) zarz?dzanie ci?g?o?ci? dzia?ania systemu, aa) zg?aszanie przez Wykonawc? do Service Desk B??dÛw, niestandardowego zachowania, bb) zmiany harmonogramÛw kopii zapasowych systemÛw na ktÛrych uruchomiony jest System, cc) wykonywanie zmian rekonfiguracyjnych zgodnie z wymaganiami i potrzebami Zamawiaj?cego, dd) konsultacje z Zamawiaj?cym w zakresie bezpiecze?stwa, ee) zapewnienie wsparcia technicznego Service Desk/Help Desk dla realizowanej us?ugi zgodnie z wymaganymi przez Zamawiaj?cego czasami SLA (Service Level Agreement).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Podkryterium do?wiadczenie kierownika projektu / PondÈration: 8 CritËre de qualitÈ - Nom: Podkryterium do?wiadczenie Programisty Back-end / PondÈration: 8 CritËre de qualitÈ - Nom: Podkryterium do?wiadczenie Programisty Front-end / PondÈration: 8 CritËre de qualitÈ - Nom: Podkryterium do?wiadczenie analityka systemowego / PondÈration: 6 CritËre de qualitÈ - Nom: Podkryterium do?wiadczenie specjalisty ds. testÛw / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Podkryterium do?wiadczenie specjalisty WCAG / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 
1.Prawo opcji obejmuje prace rozwojowe po wykorzystaniu maksymalnej prognozowanej liczby godzin, o ktÛrej mowa w rozdz. 2 pkt.2 OPZ, je?eli Zamawiaj?cy b?dzie posiada? potrzeby w zakresie prac rozwojowych oraz ?rodki na realizacj? prawa opcji oraz Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? o ch?ci skorzystania z prawa opcji przesy?aj?c o?wiadczenie wraz z akceptacj? wycenionego zamÛwienia, z ktÛrego b?dzie wynika? zakres prac. Procedura wyceny zamÛwienia odbywa? si? b?dzie zgodnie z pkt 3 poni?ej.
   2.  Prognozowana przez Zamawiaj?cego maksymalna liczba godzin prac w ramach prawa opcji wynosi maksymalnie 50 000 osobogodzin przez ca?y okres realizacji umowy. Jedna godzina pracy rozumiana jest jako 60 minut i dotyczy ka?dej osoby zaanga?owanej w proces. Godziny niepe?ne b?d? rozliczane co do 15 minut zaokr?glane w gÛr?.
   3.  Wszystkie prace w ramach prawa opcji zlecane s? na takich samych zasadach jak prace rozwojowe tj. zgodnie z procedur? okre?lon? opisan? w rozdziale 10 OPZ. Wyliczenie kosztu ca?kowitego wykonanej us?ugi b?dzie odbywa?o si? przez podsumowanie kosztÛw udzia?u wszystkich zaanga?owanych osÛb Wykonawcy. Koszt liczony jest poprzez przemno?enie liczby godzin zaanga?owanych osÛb, potwierdzonych przez Zamawiaj?cego i stawki godzinowej Wykonawcy z jego oferty. Nale?y w tym uwzgl?dni? us?ugi towarzysz?ce wprowadzaniu zmian w Systemie.
   4.  W przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie zrealizuje zlece? w planowanej liczbie lub kwocie, Wykonawcy nie przys?uguje ?adne roszczenie zwi?zane z brakiem realizacji zlece? w ww. zakresie, w tym odszkodowanie za utracone korzy?ci.
   5.  Prace rozwojowe w ramach prawa opcji b?d? zlecane, realizowane i odbierane na takich samych zasadach jak prace rozwojowe w ramach zamÛwienia podstawowego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.02.10.00-00-0006/20
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 200-569341
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art.. 579-590 PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   4. Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. (a).
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z pÛ?n. zm.).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/11/2022 Ñ?wiadczenie us?ugi utrzymania w ruchu w trybie produkcyjnym wdro?onych elementÛw Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej dost?pnej pod adresem zpe.gov.pl oraz rozwÛj powy?szego Systemuî 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72200000 - Services de programmation et de conseil en logiciels 
72210000 - Services de programmation de progiciels 
72212000 - Services de programmation de logiciels d'application 
72300000 - Services de commutation de données 
72611000 - Services d'assistance technique informatique