Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2023/S 194-607261  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-Varsovie: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2023/S 194-607261 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Urz?d Dozoru Technicznego Adresse postale: ul. Szcz??liwicka 34 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-353 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe? Moch Courriel: przetargi@udt.gov.pl Téléphone: +48 225722325 Fax: +48 225722388 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.udt.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.udt.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activité principale Autre activité: Bezpiecze?stwo funkcjonowania urz?dze? technicznych
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zapewnienie subskrypcji oprogramowania systemu PAM (Privileged Account Management) wraz ze ?wiadczeniem us?ug asysty technicznej i rozwoju a tak?e warsztatów, ZP-DI-38/23 Numéro de référence: ZP-DI-38/23
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Zapewnienie subskrypcji oprogramowania systemu PAM (Privileged Account Management) wraz ze ?wiadczeniem us?ug asysty technicznej i rozwoju a tak?e warsztatów
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 030 060.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48730000 Logiciels de sécurité 48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Urz?d Dozoru Technicznego, ul. Szcz??liwicka 34, 02-353 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia obejmuj?cy: a. zapewnienie subskrypcji Oprogramowania systemu PAM (PRIVILEGED ACCOUNT MANAGEMENT) (wraz z udzieleniem licencji dla instalowanego oprogramowania); b. ?wiadczenie us?ug Asysty Technicznej w zakresie okre?lonym w Projektowanych Postanowieniach Umowy); c. ?wiadczenie Us?ug Rozwoju w zakresie okre?lonym w Projektowanych Postanowieniach Umowy; d. przeprowadzanie autoryzowanych warsztatów w zakresie okre?lonym w Projektowanych Postanowieniach Umowy, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 142-455197
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Zapewnienie subskrypcji oprogramowania systemu PAM (Privileged Account Management) wraz ze ?wiadczeniem us?ug asysty technicznej i rozwoju a tak?e warsztatów, ZP-DI-38/23
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRAFFORD IT Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Spó?ka Komandytowa Numéro national d'identification: 146282407 Adresse postale: ul. Taneczna 18 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-829 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 175 361.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 030 060.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Odwo?anie wnosi si?: w terminie 10 dni od od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, lub w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób ni? okre?lony w art. 515 ust.1) lit a ustawy Pzp. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Warunków Zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? UZP Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 Zapewnienie subskrypcji oprogramowania systemu PAM (Privileged Account Management) wraz ze ?wiadczeniem us?ug asysty technicznej i rozwoju a tak?e warsztatów, ZP-DI-38/23 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48730000 - Logiciels de sécurité 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui