01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/10/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2018/S 206-470653 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/10/2018 S206  - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Varsovie: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2018/S 206-470653 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanis?awa Dubois 5A Warszawa 00-184 Pologne Point(s) de contact: ?ukasz Chrostek Courriel: wzp@csioz.gov.pl Code NUTS: PL911 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.csioz.gov.pl www.csioz.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka bud?etowa
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wsparcie Zamawiaj?cego w realizacji Projektu pn. "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udost?pniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (Projekt P1) - faza 2 oraz innych projektów. Numéro de référence: WZP.270.94.2018
II.1.2) Code CPV principal 72000000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Wsparcie Zamawiaj?cego w realizacji Projektu pn. "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udost?pniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (Projekt P1) - faza 2 oraz innych projektów realizowanych i planowanych do realizacji przez CSIOZ.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72224000 72224100 72242000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??czniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Cena brutto / Pondération: 60 Coût - Nom: Gotowo? do rozpocz?cia realizacji zlecenia w tym samym dniu co jego zlecenie / Pondération: 20 Coût - Nom: Gotowo? do realizacji zlece przez poszczególne osoby w Dni Robocze w wymiarze wi?kszym ni 8 godzin / Pondération: 20
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przewiduje wykorzysta maksymalnie 14 500 Roboczogodzin w ramach przedmiotu zamówienia, w tym: 13 000 roboczogodzin gwarantowanych; 1 500 roboczogodzin opcjonalnych. Zamawiaj?cy mo?e zleci Wykonawcy, w ramach zamówienia opcjonalnego, ?wiadczenie us?ug wsparcia przy realizacji pozosta?ych projektów teleinformatycznych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, tj. e-Krew oraz inne inicjowane projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ww. zakresie, w wymiarze maksymalnym do 1 500 Roboczogodzin. 1) Realizacja przez Zamawiaj?cego zada obejmuj?cych swym zakresem pozosta?e projekty teleinformatyczne, w ramach zamówienia opcjonalnego, b?dzie mo?liwa po otrzymaniu od dysponenta odpowiedniego stopnia ?rodków bud?etowych przeznaczonych na realizacje przedmiotowych zada?. Powiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nast?puje poprzez udzielenie Zlecenia, które b?dzie realizowane zgodnie z postanowieniami Umowy. Zamawiaj?cy jest uprawniony zleca zamówienia opcjonalne podczas trwania Umowy, a Wykonawca jest zobowi?zany do ich realizacji. 2) Zlecenie przez Zamawiaj?cego zamówie opcjonalnych, o których mowa w § 1 Umowy, jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowi?zek realizacji zamówienia opcjonalnego. Wykonawcy nie przys?uguje roszczenie finansowe w przypadku nie skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji lub skorzystania w niepe?nym zakresie. 3) Zamówienia opcjonalne mog by zlecane, realizowane i rozliczane wy??cznie w terminie wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POPC.02.01.00-00-0066/17-00
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga realizacji zamówienia w terminie: od dnia zawarcia Umowy do dnia 14.2.2020 r. lub do dnia wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia okre?lonego w § 8 ust. 1 Umowy, w zale?no?ci od tego, która z tych okoliczno?ci nast?pi wcze?niej.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 147-336711
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - Zamawiaj?cy na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.1.2004 r Prawo zamówie publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579 z pó?n. zm.), uniewa?nia post?powanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wsparcie Zamawiaj?cego w realizacji Projektu pn. "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udost?pniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (Projekt P1) - faza 2 oraz innych projektów". Uzasadnienie W przedmiotowym post?powaniu, w terminie wyznaczonym na sk?adanie ofert tj. do dnia 17.9.2018 r. do godz. 12:00, nie wp?yn??a do Zamawiaj?cego ?adna oferta. Wobec powy?szego zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579 z pó?n. zm.) Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli: nie z?o?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu albo nie wp?yn? ?aden wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu od wykonawcy niepodlegaj?cego wykluczeniu (...).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Post?pu 17A Warszawa 02-767 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza Post?pu 17A Warszawa 02-767 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
22/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72224000 - Services de conseil en gestion de projet 
72224100 - Services de planification de la mise en application de systèmes 
72242000 - Services de modélisation de projets