Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 08/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui

2020/S 68-162395  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Varsovie: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui

2020/S 068-162395

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 037-087735)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Narodowy Bank Polski
Adresse postale: ?wi?tokrzyska 11/21
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL
Code postal: 00-919
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jakub Rzepnicki
Courriel: DKRZprzetargi@nbp.pl
TÈlÈphone: +48 221852359
Fax: +48 221851211 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.nbp.pl

https://www.nbp.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Odnowienie subskrypcji producenta oprogramowania IBM Control Desk

NumÈro de rÈfÈrence: SEZ/DKRZ-WPI2-JR-241-0021/DIT/20

II.1.2)
Code CPV principal
72000000

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest:
   1. 1. przed?u?enie ?wiadczenia 12-miesi?cznej us?ugi Software Subscription & Support dla posiadanego przez Zamawiaj?cego oprogramowania IBM;
   1. 2. ?wiadczenie us?ug konsultacyjnych w maksymalnej ilo?ci 800 godzin zegarowych w okresie obowi?zywania umowy.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz warunki i zasady realizacji zamÛwienia okre?lone s we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia (SIWZ).

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 037-087735

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Miejsce: Sesja otwarcia ofert odb?dzie si w sieci Internet. Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia: W celu uczestniczenia w sesji otwarcia ofert nale?y uruchomi poni?szy link: https://meet.nbp.pl/robert.mietkiewicz/OBYVC32L?sl=1 Procedura otwarcia ofert zosta?a szczegÛ?owo okre?lona w pkt
   4.  rozdz. 15 Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia.

https://meet.nbp.pl/robert.mietkiewicz/OBYVC32L?sl=1
Lire:

Miejsce: Sesja otwarcia ofert odb?dzie si w sieci Internet. Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia: W celu uczestniczenia w sesji otwarcia ofert nale?y uruchomi poni?szy link: https://meet.nbp.pl/robert.mietkiewicz/0BYVC32L?sl=1 Procedura otwarcia ofert zosta?a szczegÛ?owo okre?lona w pkt
   4.  rozdz. 15 Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia.

https://meet.nbp.pl/robert.mietkiewicz/0BYVC32L?sl=1
VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
48790000 - Logiciels de vérification des versions 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui