Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 20/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui

2020/S 68-162409  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Varsovie: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui

2020/S 068-162409

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 032-075246)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ministerstwo FinansÛw, Biuro Administracyjne
Adresse postale: ul. ?wi?tokrzyska 12
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911
Code postal: 00-916
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Andrzej Konarzewski, Joanna Lenart, Ministerstwo FinansÛw, Biuro Administracyjne
Courriel: wzp@mf.gov.pl
TÈlÈphone: +48 226945400
Fax: +48 226945268 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.gov.pl/finanse Adresse du profil díacheteur: https://www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne

www.gov.pl/finanse
https://www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zawarcie umowy ramowej na ?wiadczenie us?ugi dot. wytwarzania lub wdra?ania lub utrzymania systemÛw informatycznych przez wyspecjalizowany zespÛ informatyczny

NumÈro de rÈfÈrence: C/588/19/DI/B/483

II.1.2)
Code CPV principal
72000000

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest zawarcie umowy ramowej (dalej: Umowa) na realizacj przez Wykonawc prac zwi?zanych z wytwarzaniem lub wdra?aniem lub utrzymywaniem systemÛw informatycznych przez wyspecjalizowany zespÛl informatyczny Wykonawcy (dalej: Personel).
   2.  SzczegÛ?owe wymagania wobec Personelu, w tym kwalifikacje (zwane we Wzorze Umowy Specjalno?ci lub Profilem) oraz zakres obowi?zkÛw Personelu niezb?dnego do realizacji Przedmiotu Umowy, o ktÛrych mowa w ust. 1, zawiera Za??cznik nr 1 do Wzoru Umowy stanowi?cego Za??cznik I do SIWZ

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 032-075246

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 03/04/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 20/04/2020

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 03/04/2020

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 20/04/2020

Heure locale: 13:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
79610000 - Services de placement de personnel