Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui

2020/S 124-305003  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui 2020/S 124-305003 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adresse postale: Targowa 74 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 03-734 Pays: Pologne Point(s) de contact: Tomasz Mol?da Courriel: tomasz.moleda@plk-sa.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://platformazakupowa.plk-sa.pl http://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Utrzymanie i zmiany systemu SAP NumÈro de rÈfÈrence: 6060/ILG 8/00779/00229/20/P
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug utrzymaniowych i rozwojowych systemu SAP w okresie 24 miesi?cy od daty podpisania umowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 4 847 300.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72220000 Services de conseil en systËmes informatiques et conseils techniques 72265000 Services de configuration de logiciels
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exÈcution:
Us?ugi ?wiadczone b?d zdalnie, a tak?e poprzez wizyty w siedzibie Zamawiaj?cego, tj. Warszawa, ul. Targowa 74 lub Sosnowiec, ul. 3 Maja 16a, POLSKA, w odr?bnie ustalonych przez strony terminach.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem umowy jest ?wiadczenie przez Wykonawc us?ug utrzymaniowych i rozwojowych systemu SAP, szczegÛ?owo opisanych w Za??czniku nr 2 do umowy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: SLA i konsultanci / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cemu przys?uguje prawo opcji zapewniaj?ce mo?liwo? rozszerzenia zakresu zamÛwienia o dodatkowe: a) 600 osobodni w zakresie us?ug utrzymaniowych; b) 800 osobodni w zakresie us?ug rozwojowych, uwzgl?dniaj?ce dodatkowe, bie??ce potrzeby Zamawiaj?cego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 020-045264
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6060/ILG 8/00779/00229/20/P IntitulÈ:
Utrzymanie i zmiany systemu SAP
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KBJ SpÛ?ka Akcyjna Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 01-785 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Clurgo SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 00-041 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 114 099.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 847 300.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert wskazany w sekcji IV.2.6 og?oszenia jako 2 mies. rozumiany jest jako okres 60 dni zgodnie z rozdzia?em XIX SIWZ.
   2.  Pe?na tre? istotnych warunkÛw zamÛwienia zawarta jest w dokumencie ÑSpecyfikacja Istotnych WarunkÛw ZamÛwieniaî zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
   3.  Zamawiaj?cy skorzysta z uprawnienia wynikaj?cego z art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   4.  Zamawiaj?cy informuje, ?e przed wszcz?ciem post?powania zosta przeprowadzony dialog techniczny.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio www.uzp.gov/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy przys?uguje odwo?anie do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej na zasadach i w terminach okre?lonych w dziale VI ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
25/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72220000 - Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniques 
72265000 - Services de configuration de logiciels