Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui

2020/S 129-317138  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui 2020/S 129-317138 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Urz?d Komisji Nadzoru Finansowego Adresse postale: Pi?kna 20 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-549 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Ratajczyk Courriel: zamowienia@knf.gov.pl TÈlÈphone: +48 222625447 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.knf.gov.pl Adresse du profil díacheteur: www.knf.gov.pl www.knf.gov.pl www.knf.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: nadzÛr nad rynkiem finansowym
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie eksperckiej us?ugi informatycznej, w tym konsultacje eksperckie oraz dost?p do gotowej bazy zawieraj?cej publikacje dotycz?ce IT NumÈro de rÈfÈrence: DZA - DZAZZP.2610.3.2020
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie eksperckiej us?ugi informatycznej, w tym konsultacje eksperckie oraz dost?p do gotowej bazy zawieraj?cej publikacje dotycz?ce IT, zgodnie ze SzczegÛ?owym opisem przedmiotu zamÛwienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 034 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72319000 Services de fourniture de donnÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie eksperckiej us?ugi informatycznej, w tym konsultacje eksperckie oraz dost?p do gotowej bazy danych zawieraj?cej publikacje dotycz?ce IT w szczegÛlno?ci w zakresie zarz?dzania, architektury, analizy rynku, bada porÛwnawczych, organizacji, wykorzystania i zarz?dzania technologi w sektorze publicznym, w ramach ktÛrej zamawiaj?cy b?dzie mia zapewnione: I. dost?p do gotowej, prowadzonej przez wykonawc bazy danych, zawieraj?cej, co najmniej nast?puj?ce publikacje i dokumenty: ó raporty i baza wiedzy dotycz?ce m.in. zarz?dzania IT, warto?ci biznesowej IT, architektury IT, najlepszych praktyk, w szczegÛlno?ci w odniesieniu do z?o?onych projektÛw informatycznych realizowanych w sektorze publicznym, na okres jednego roku od daty podpisania umowy, bez ogranicze co do liczby interakcji (brak limitÛw co do ilo?ci pobieranych informacji w ramach nabytej us?ugi), ó analizy rynku IT / przeszukiwania danych dotycz?cych dostawcÛw rozwi?za IT, webinaria z udzia?em przedstawicieli wykonawcy, ó badania podstawowe, badania specyficzne dla poszczegÛlnych funkcji IT, analizy porÛwnawcze w zakresie kluczowych metryk IT, ó badania dotycz?ce zarz?dzania organizacj IT, badania dotycz?ce wykorzystania technologii IT i zarz?dzania technologi IT w sektorze publicznym, ó przegl?d bada przygotowanych przez wykonawc (bazy niezale?nych bada i raportÛw z dziedziny IT), 6 specjalistyczne materia?y, takie jak podcasty, videocasty, g?osowania, oraz raporty, ó mechanizmy pozwalaj?ce na kontekstow personalizacj bazy wiedzy i wspieraj?ce jej wyszukiwanie, ó raporty, benchmarki i narz?dzia dotycz?ce dobrych praktyk, studia przypadkÛw oraz wpieraj?ce procesy podejmowania decyzji, ó narz?dzia s?u??ce do podejmowania decyzji, dostarczaj?ce dostosowane do potrzeb klientÛw wskazania dotycz?ce architektury IT / architektury referencyjnej, ó wskazania dotycz?ce modeli i najlepszych praktyk pomagaj?cych skutecznie przeprowadza wdro?enia technologii, ó bazuj?ce na szczegÛ?owych badaniach rzeczywistych przypadkÛw informacje na temat sposobÛw w jaki inne organizacje IT wdra?aj nowe technologie i nimi zarz?dzaj?, szablo...; II. dost?p do gotowych: ó narz?dzi diagnostycznych do oceny dojrza?o?ci najwa?niejszych aspektÛw zarz?dzania IT, struktury nak?adÛw, pomiaru/oceny post?pu dzia?a naprawczych dokonywanych przy pomocy wykonawcy u zamawiaj?cego, ó szablonÛw i studiÛw przypadkÛw, ó szczegÛ?owych bada uwzgl?dniaj?cych rÛ?ne etapy projektÛw: planowania, wyszukiwania i oceny, projektowania, wyboru i wdro?enia; III. udzia w wydarzeniach organizowanych przez wykonawc?: W celu umo?liwienia wymiany wiedzy i do?wiadcze zwi?zanych z przedmiotem us?ugi udzia w organizowanych przez wykonawc wydarzeniach tematycznych: ó zapewnienie minimum 6 biletÛw umo?liwiaj?cych udzia w organizowanych mi?dzynarodowych konferencjach tematycznych, zwi?zanych z przedmiotem us?ugi, zawieraj?cych wszystkie standardowe uprawnienia uczestnika, ó zapewnienie zaprosze na specjalne wydarzenia zwi?zane z us?ug ñ zaproszenia przeznaczone dla uprawnionego pracownika zamawiaj?cego lub innej wskazanej przez niego osoby, do udzia?u w lokalnych wydarzeniach organizowanych, w kraju lub na ?wiecie. Koszty przejazdÛw, przelotÛw oraz zakwaterowania przedstawicieli zamawiaj?cego ponosi b?dzie zamawiaj?cy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Liczba specjalistÛw w spo?eczno?ci / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Liczba dokumentÛw w bazie dost?pnych on-line / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Liczba utrzymywanych i aktualizowanych benchmarkÛw / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 048-113859
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Gartner Poland sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Z?ota 59 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-120 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 034 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 034 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Gartner, Inc. - spÛ?ka dominuj?ca i powi?zana z Gartner Poland Sp. z o.o. udost?pni w?asne zasoby w ka?dy sposÛb jaki oka?e si niezb?dny dla nale?ytego wykonania przedmiotu zamÛwienia, w szczegÛlno?ci poprzez udost?pnienie gotowej bazy danych,oraz wszelkich zasobÛw osobowych z wiedz i do?wiadczeniem, jak rÛwnie poprzez konsultacje i przekazanie know-howoraz metodyki rozwi?za?.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; 3) odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia; 4) je?eli zamawiaj?cy nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   6.  SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy dzia?u VI ustawy Pzp.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72319000 - Services de fourniture de données