Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 18/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2020/S 147-361529  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2020/S 147-361529 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Narodowy Bank Polski Adresse postale: ul. ?wi?tokrzyska 11/21 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 00-919 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Szarow Courriel: DKRZprzetargi@nbp.pl Téléphone: +48 221852359 Fax: +48 221851211 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.nbp.pl https://www.nbp.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-zamowienia.nbp.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://oneplace.marketplanet.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: polityka pieni??na
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zakup i wdro?enie w NBP us?ugi systemu do weryfikacji i ochrony zapyta systemów DNS oraz zarz?dzania adresacj IP Numéro de référence: SEZ/DKRZ-WPI2-KS-241-0242/DIT/20
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie i wdro?enie w ?rodowisku informatycznym Zamawiaj?cego Systemu do weryfikacji i ochrony zapyta systemów DNS oraz zarz?dzania adresacj IP, w tym:
   1. 1. wykonanie przez Wykonawc projektu technicznego wraz z przeniesieniem autorskich praw maj?tkowych do projektu technicznego, oraz praw zale?nych;
   1. 2. dostawa do Zamawiaj?cego Oprogramowania w postaci udzielenia subskrypcji licencji na korzystanie z oprogramowania przez okres 36 miesi?cy, w ilo?ci niezb?dnej do budowy, uruchomienia i prawid?owego dzia?ania systemu;
   1. 3. zapewnienie 36-miesi?cznego wsparcia technicznego producenta oprogramowania (maintenance);
   1. 4. wykonanie us?ug instalacyjno-wdro?eniowych polegaj?cych na zainstalowaniu, skonfigurowaniu oprogramowania i uruchomieniu dostarczonego systemu w ?rodowisku Zamawiaj?cego, zgodnie z projektem technicznym;
   1. 5. wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanych us?ug instalacyjno-wdro?eniowych wraz z przeniesieniem autorskich praw maj?tkowych do dokumentacji powykonawczej, oraz praw zale?nych;
   1. 6. przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla pracowników Zamawiaj?cego z zakresu obs?ugi i administracji wdro?onego systemu;
   1. 7. ?wiadczenie przez Wykonawc na rzecz Zamawiaj?cego us?ug serwisowych dla systemu.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia okre?lone s we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
   3.  Kod i nazwa opisuj?ca przedmiot zamówienia (CPV): 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48732000-8 Pakiety oprogramowania do zabezpieczenia danych 72000000-5 Us?ugi informatyczne: konsultacyjne, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia 72250000-2 Us?ugi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 72611000-6 Us?ugi w zakresie wsparcia technicznego.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exécution:
Narodowy Bank Polski, ul. ?wi?tokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie i wdro?enie w ?rodowisku informatycznym Zamawiaj?cego systemu do weryfikacji i ochrony zapyta systemów DNS oraz zarz?dzania adresacj IP, w tym:
   1. 1. wykonanie przez Wykonawc projektu technicznego wraz z przeniesieniem autorskich praw maj?tkowych do projektu technicznego, oraz praw zale?nych;
   1. 2. dostawa do Zamawiaj?cego Oprogramowania w postaci udzielenia subskrypcji licencji na korzystanie z oprogramowania przez okres 36 miesi?cy, w ilo?ci niezb?dnej do budowy, uruchomienia i prawid?owego dzia?ania systemu;
   1. 3. zapewnienie 36-miesi?cznego wsparcia technicznego producenta Oprogramowania (maintenance);
   1. 4. wykonanie us?ug instalacyjno-wdro?eniowych polegaj?cych na zainstalowaniu, skonfigurowaniu oprogramowania i uruchomieniu dostarczonego systemu w ?rodowisku Zamawiaj?cego, zgodnie z projektem technicznym;
   1. 5. wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanych us?ug instalacyjno-wdro?eniowych wraz z przeniesieniem autorskich praw maj?tkowych do dokumentacji powykonawczej, oraz praw zale?nych;
   1. 6. przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla pracowników Zamawiaj?cego z zakresu obs?ugi i administracji wdro?onego systemu;
   1. 7. ?wiadczenie przez Wykonawc na rzecz Zamawiaj?cego us?ug serwisowych dla systemu.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia okre?lone s we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 8 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
   1. Zamawiaj?cy wymaga realizacji zamówienia w nast?puj?cych terminach
:

   1. 1. wykonanie i przekazanie Zamawiaj?cemu do akceptacji projektu technicznego: do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
   1. 2. dostarczenie oprogramowania: do 30 dni roboczych od daty podpisania bez zastrze?e protoko?u odbioru projektu technicznego;
   1. 3. wykonanie us?ug instalacyjno-wdro?eniowych: do 60 dni roboczych od daty dostarczenia oprogramowania, potwierdzonego podpisanym przez strony bez zastrze?e protoko?em odbioru ilo?ciowego;
   1. 4. wykonanie i przekazanie Zamawiaj?cemu do akceptacji dokumentacji powykonawczej: do 10 dni roboczych od daty podpisania przez strony bez zastrze?e protoko?u odbioru wdro?enia;
   1. 5. zrealizowanie warsztatów szkoleniowych: w terminach uzgodnionych z Zamawiaj?cym, nie pó?niej jednak, ni do 12 miesi?cy od daty podpisania przez strony bez zastrze?e protoko?u odbioru wdro?enia;
   1. 6. ?wiadczenie us?ug wsparcia technicznego producenta oprogramowania (maintenance): 36 miesi?cy od daty podpisania przez strony bez zastrze?e protoko?u odbioru ilo?ciowego, z podzia?em na trzy 12-miesi?czne okresy ?wiadczenia us?ug wsparcia technicznego producenta oprogramowania (maintenance);
   1. 7. ?wiadczenie us?ug serwisowych: 36 miesi?cy od daty podpisania przez strony bez zastrze?e protoko?u odbioru ilo?ciowego;
   2.  Szczegó?owe terminy wykonania przedmiotu zamówienia okre?lone s we wzorze umowy, który stanowi Za??cznik nr 8 do SIWZ.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy ??da z?o?enia:
   1.  Wykazu dostaw lub us?ug wykonywanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, warto?ci, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane, z za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   2.  Wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do Wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzonej dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, nale?ycie wykona lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia (umowy), z których ka?de obejmowa?o swoim zakresem wdro?enie* rozwi?zania klasy DDI s?u??cego do weryfikacji i ochrony zapyta systemów DNS oraz zarz?dzania adresacj IP, a warto? ka?dego z tych zamówie w wy?ej wymienionym zakresie wynosi?a co najmniej 500 000,00 PLN brutto**. * Przez "wdro?enie" nale?y rozumie wykonanie us?ug instalacyjno-wdro?eniowych obejmuj?cych zainstalowanie, skonfigurowanie oprogramowania i uruchomienie rozwi?zania w ?rodowisku informatycznym Zamawiaj?cego, w tym udzielenie subskrypcji licencji na korzystanie z tego oprogramowania przez okres co najmniej 12 miesi?cy. ** W przypadku, gdy warto? zamówienia (umowy) wyra?ona jest w innej walucie ni w z?otych polskich, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia warto?ci wykonanego zamówienia w innej walucie na z?ote polskie - na podstawie ?redniego kursu z?otego w stosunku do walut obcych okre?lonego w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego, obowi?zuj?cego na dzie publikacji og?oszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
   2.  Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które b?d uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, z których ka?da posiada do?wiadczenie w co najmniej jednym przedsi?wzi?ciu obejmuj?cym wykonanie us?ug instalacyjno-wdro?eniowych rozwi?zania opartego na oferowanym przez Wykonawc w ofercie oprogramowaniu.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki realizacji umowy zawarto we wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 8 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Podstaw prawn skrócenia terminu sk?adania ofert jest art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy z 29.1.2004 - Prawo zamówie publicznych. Zamawiaj?cy wyznaczy skrócony termin sk?adania ofert, poniewa og?oszenie o zamówieniu zosta?o poprzedzone wst?pnym og?oszeniem informacyjnym opublikowanym w Dz.U. UE pod numerem 2019/S 007-010970 z 10.1.2019 - zawieraj?cym wszystkie wymagane informacje dla og?oszenia o zamówieniu, w zakresie jakim by?y one dost?pne w chwili publikacji wst?pnego og?oszenia informacyjnego i zosta?o zamieszczone na co najmniej 35 dni i nie wi?cej ni 12 miesi?cy przed dniem przekazania og?oszenia o zamówieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej. Zamawiaj?cy maksymalnie upro?ci i ograniczy do minimum obowi?zki formalne, jakie s na?o?one na Wykonawców w toku post?powania przetargowego. Ponadto przedmiot zamówienia dotyczy dostaw powszechnie dost?pnych, co umo?liwia Wykonawcom sprawne przygotowanie ofert. Ci?g dalszy: sekcja VI.3 pkt 11 niniejszego og?oszenia. 2019/S 007-010970
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 010-019458
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 18/08/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 18/08/2020 Heure locale: 14:00 Lieu:
Sesja otwarcia ofert odb?dzie si w sieci Internet. Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia Procedura otwarcia ofert zosta?a szczegó?owo okre?lona w pkt 4 rozdz. 15 SIWZ.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Wykonawca jest zwi?zany ofert przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert.
   2.  Zamawiaj?cy ustala wadium w wysoko?ci 50 000,00 PLN (s?ownie: pi??dziesi?t tysi?cy 00/100).
   3.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pó?n. zm.), zwanej dalej ustaw?.
   4.  O udzielenie zamówienia mog si ubiega Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, okre?lone przez Zamawiaj?cego w niniejszym og?oszeniu o zamówieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
   5.  Dla potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu, Zamawiaj?cy za??da: - wykazu, o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 2 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126 z pó?n. zm.) zwanego dalej rozporz?dzeniem ws. dokumentów; - wykazu, o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 10 rozporz?dzenia ws. dokumentów.
   6.  Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiaj?cy za??da:
   6. 1. o?wiadcze i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 rozporz?dzenia ws. dokumentów;
   6. 2. o?wiadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporz?dzenia ws. dokumentów;
   6. 3. dokumentów i o?wiadcze?, o których mowa w par. 7 i 8 rozporz?dzenia ws. dokumentów.
   7.  W post?powaniu komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si wy??cznie przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej i jest realizowana za pomoc platformy zakupowej NBP pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl
   8.  Zamawiaj?cy w Za??czniku nr 1 do SIWZ okre?li instrukcj obs?ugi (korzystania) z platformy zakupowej NBP na portalu OnePlace w zakresie niezb?dnym do u?ywania ?rodków komunikacji elektronicznej pomi?dzy Zamawiaj?cym oraz Wykonawcami.
   9.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury post?powania, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówie publicznych. 10. Do oferty nale?y do??czy aktualny jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Informacje dotycz?ce sporz?dzenia JEDZ zawiera SIWZ. 11. Ci?g dalszy uzasadnienia, o którym mowa w sekcji IV.1.1 niniejszego og?oszenia: Zamawiaj?cy tak sformu?owa wymagania w zakresie formalnym oraz sporz?dzi instrukcje u?atwiaj?ce udzia w post?powaniu z u?yciem ?rodków komunikacji elektronicznej, aby obci??enia Wykonawcy na etapie sk?adania ofert by?y jak najmniejsze a z?o?enie oferty jak najmniej skomplikowane. Zasadniczo rola Wykonawców ogranicza si do wype?nienia wzorów o?wiadcze i formularzy stanowi?cych za??czniki do SIWZ udost?pnione w formie edytowalnej. https://oneplace.marketplanet.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio www.uzp.gov/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przys?uguj ?rodki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodków ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du Zamówie Publicznych.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui