Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui

2021/S 37-093654  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Pologne-Varsovie: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui 2021/S 037-093654 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
NumÈro national d'identification: KRS: 0000013479 Adresse postale: Budynek Skylight, XII p. przy ul. Z?otej 59 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe Wysocki Courriel: pawel-wysocki@gkpge.pl TÈlÈphone: +48 727690403 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Serwis systemu automatyki dla PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia Elektrociep?ownia w Kielcach NumÈro de rÈfÈrence: POST/PEC/PEC/ZSK/01878/2020
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga serwisowania systemu automatyki Valmet DNA klasy DCS w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia Elektrociep?ownia w Kielcach.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL721 Kielecki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga serwisowania systemu automatyki Valmet DNA klasy DCS w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia Elektrociep?ownia w Kielcach, zapewniaj?c?:
   1.  utrzymanie w sta?ej sprawno?ci systemu automatyki;
   2.  utrzymanie wysokiej dyspozycyjno?ci elementÛw automatyki;
   3.  zagwarantowanie czasu reakcji w przypadku wyst?pienia usterki;
   4.  poprawno? dzia?ania i wiarygodno? przetwarzania sygna?Ûw pomiarowych, sterowniczych, regulacyjnych jak rÛwnie wizualizacji stanu pracy urz?dze?;
   5.  utrzymanie wysokiego poziomu bezpiecze?stwa systemu automatyki;
   6.  wykonywanie prac obejmuj?cych kompleksowe us?ugi przegl?du systemu automatyki oraz usuwanie usterek ww. systemu;
   7.  wykonanie okresowej aktualizacji oprogramowania systemu automatyki;
   8.  doradztwo technicznego i dost?p do wiedzy in?ynierskiej z zakresu systemu automatyki.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 251-633613
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Serwis systemu automatyki dla PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia Elektrociep?ownia w Kielcach
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Zamawiaj?cy informuje, ?e post?powanie o zamÛwienie publiczne b?dzie prowadzone z wykorzystaniem systemu zakupowego GK PGE. Aby z?o?y ofert w post?powaniu Wykonawca jest zobowi?zany do dokonania rejestracji w systemie zakupowym GK PGE dost?pnym pod adresem: https://www.swpp2.gkpge.pl. Pozosta?e informacje dotycz?ce systemu zakupowego i sk?adania ofert zawarte s w SIWZ.
   2.  Tre? SIWZ wraz z za??cznikami dost?pna jest na stronie internetowej Zamawiaj?cego ñ w systemie zakupowym GK PGE, https://swpp2.gkpge.pl.
   3.  Wykonawca mo?e, w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamÛwienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotÛw, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunkÛw prawnych.
   4.  Wykonawca, ktÛry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotÛw, musi udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamÛwienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotÛw, w szczegÛlno?ci przedstawiaj?c wraz z ofert zobowi?zanie tych podmiotÛw do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobÛw na potrzeby realizacji zamÛwienia.
   5.  Wykonawca, ktÛry powo?uje si na zasoby innych podmiotÛw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunkÛw udzia?u w post?powaniu, sk?ada tak?e wraz z ofert JEDZ dotycz?cy tych podmiotÛw oraz na wezwanie Zamawiaj?cego odpowiednie dokumenty zgodnie z SIWZ.
   6.  Termin zwi?zania ofert wynosi 60 dni licz?c od dnia up?ywu terminu sk?adania ofert.
   7.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, tzw. procedury odwrÛconej (tj. w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona najwy?ej nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu).
   8.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?ci zmiany umowy w sprawie zamÛwienia publicznego na zasadach okre?lonych w projekcie umowy stanowi?cym za??cznik do SIWZ.
   9.  Zamawiaj?cy informuje, i szczegÛ?owe informacje o ochronie danych osobowych zawarte zosta?y w pkt 31 SIWZ. https://www.swpp2.gkpge.pl https://swpp2.gkpge.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania:
   7.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 7 i 8 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 10. Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: 11. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; 12. 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. 13. SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy Dzia?u VI Pzp. 14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 15. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui