Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption : 31/03/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de tÈlÈcommunications

2023/S 58-172190  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/03/2023
S58
Pologne-Varsovie: Services de tÈlÈcommunications

2023/S 058-172190

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 038-112034)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Urz?d Komisji Nadzoru Finansowego
NumÈro national d'identification: 7010902185
Adresse postale: Pi?kna 20
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-549
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Katarzyna Rafalska
Courriel: zamowienia@knf.gov.pl
TÈlÈphone: +48 222625280
Fax: +48 222625274
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.knf.gov.pl
Adresse du profil díacheteur: www.knf.gov.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug telekomunikacyjnych

NumÈro de rÈfÈrence: DZA.DZAZZP.2610.5.2023

II.1.2)
Code CPV principal
64200000 Services de tÈlÈcommunications

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie na rzecz Zamawiaj?cego us?ug telekomunikacyjnych tj. us?ug telefonii komÛrkowej w ramach sieci telefonii komÛrkowej, us?ug bezprzewodowej transmisji danych oraz telefonii stacjonarnej przez okres nie d?u?szy ni? 48 miesi?cy od podpisania Umowy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie, w tym w szczegÛlno?ci w Za??czniku nr 3 do Umowy

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
17/03/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 038-112034

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 21/03/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 31/03/2023

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 21/03/2023

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 31/03/2023

Heure locale: 13:00

NumÈro de section: II.2.5

Au lieu de:

Kryterium jako?ci - Nazwa: Oferowana wielko?? pakietu rycza?towej transmisji danych (w PL) w abonamencie dla kart / Waga: 20

Lire:

Kryterium jako?ci - Nazwa: Oferowana wielko?? pakietu rycza?towej transmisji danych (w PL) w abonamencie dla kart SIM z aktywacj? g?osow? / Waga: 20

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: ?wiadczenie us?ug telekomunikacyjnych 31/03/2023 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
31712112 - Cartes SIM 
64200000 - Services de télécommunications 
64212000 - Services de téléphonie mobile