Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de tÈlÈcommunications

2024/S 12-031921  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/01/2024 S12 Pologne-Varsovie: Services de tÈlÈcommunications 2024/S 012-031921 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Telewizja Polska S.A. z siedzib? w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsi?biorcÛw Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonego przez S?d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia? Gosp. KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973 NumÈro national d'identification: 5210412987 Adresse postale: ul. J.P. Woronicza 17 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-999 Pays: Pologne Point(s) de contact: Telewizja Polska S.A., Biuro ZakupÛw i ZamÛwie? Publicznych ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc pokÛj nr 204 Courriel: sekretariatbzizp@tvp.pl TÈlÈphone: +48 225478817 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tvp.pl Adresse du profil díacheteur: https://tvp.eb2b.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: media
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi dost?pu do w?z?a telekomunikacyjnego sieci mi?dzyoperatorskich przez okres 36 miesi?cy NumÈro de rÈfÈrence: ZP/TITT/99/2023
II.1.2) Code CPV principal 64200000 Services de tÈlÈcommunications
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi dost?pu do w?z?a telekomunikacyjnego sieci mi?dzyoperatorskich przez okres 36 miesi?cy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 1 042 200.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 1 042 200.00 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi dost?pu do w?z?a telekomunikacyjnego sieci mi?dzyoperatorskich przez okres 36 miesi?cy. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cych Za??cznik nr 2 do SWZ ñ zwanych dalej ÑWzorem umowyî.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
1.Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie?? wadium w kwocie 30 000,00 PLN (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy z?otych).
   2.  Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach okre?lonych w pkt
   8. 2 SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 215-677086
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi dost?pu do w?z?a telekomunikacyjnego sieci mi?dzyoperatorskich przez okres 36 miesi?cy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/01/2024
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Atman sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: 113-00-59-989 Adresse postale: Grochowska 21a Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 04-186 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 1 042 200.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 1 042 200.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
SposÛb porozumiewania si? Stron:
   1.  Z zastrze?eniem wyj?tkÛw, o ktÛrych mowa w niniejszej specyfikacji warunkÛw zamÛwienia ñ zwanej dalej ÑSWZî ñ komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si? za po?rednictwem Platformy Zakupowej ñ zwanej dalej ÑPlatform?î ñ pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/
   2.  Korzystanie z Platformy jest nieodp?atne.
   3.  Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Instrukcja rejestracji konta znajduje si? pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf
   4.  Wymagania sprz?towo-aplikacyjne umo?liwiaj?ce prac? na Platformie znajduj? si? pod adresem: https://przetargi.tvp.pl/
   5.  Dokumenty zwi?zane z post?powaniem Zamawiaj?cy zamieszcza w zak?adce ÑZa??cznikiî.
   6.  Zak?adka ÑZa??cznikiî s?u?y rÛwnie? Wykonawcom do z?o?enia oferty, oraz dokumentÛw lub o?wiadcze? sk?adanych razem z ofert?.
   7.  Wykonawca zamierzaj?cy wzi?? udzia? w post?powaniu ñ po zalogowaniu si? na Platformie ñ musi uruchomi? polecenie ÑZg?o? si? do udzia?u w post?powaniuî.
   8.  Celem skomunikowania si? z Zamawiaj?cym (z wy??czeniem z?o?enia oferty oraz dokumentÛw lub o?wiadcze? sk?adanych razem z ofert?, ktÛrych sposÛb z?o?enia zosta? opisany w pkt 14.1-14.5 SWZ), Wykonawca korzysta z zak?adki ÑKomunikacja/Korespondencjaî. Zak?adka ta s?u?y rÛwnie? Zamawiaj?cemu do komunikacji z Wykonawcami.
   9.  Za dat? wp?ywu wszelkiej korespondencji do Zamawiaj?cego, w tym z?o?enia oferty oraz dokumentÛw lub o?wiadcze? sk?adanych razem z ofert?, uwa?a si? dat? wczytania korespondencji na Platformie. 10. Zamawiaj?cy zaleca sporz?dzenie korespondencji w nast?puj?cych formatach: .doc, .docx, .rtf, .pdf, .xls. 11. Zamawiaj?cy informuje, ?e adres e-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl wskazany w og?oszeniu o zamÛwieniu, s?u?y jedynie do przesy?ania og?osze? przez Zamawiaj?cego i otrzymywania informacji zwrotnej z Dziennika Urz?dowego Unii Europejskiej. Nie jest to adres do komunikacji mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami. https://tvp.eb2b.com.pl/ https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf https://przetargi.tvp.pl/ sekretariatbzizp@tvp.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamÛwienia rÛwnej albo przekraczaj?cej prÛg unijny.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej, o ktÛrych mowa w pkt 19.1 SWZ s?
:
1) odwo?anie, 2) skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s? w art. 513 ñ 578 ustawy Pzp.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s? w art. 579 ñ 590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024 ?wiadczenie us?ugi dost?pu do w?z?a telekomunikacyjnego sieci mi?dzyoperatorskich przez okres 36 miesi?cy 17/01/2024 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
64200000 - Services de télécommunications