Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 14/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de tÈlÈcommunications

2021/S 178-464719  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Varsovie: Services de tÈlÈcommunications 2021/S 178-464719 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Transportu Miejskiego w Warszawie, dzia?aj?cy na podstawie udzielonych pe?nomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Sto?ecznego Warszawa Adresse postale: ?elazna 61 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dorota Marsza Courriel: zamowienia@ztm.waw.pl TÈlÈphone: +48 224594283 Fax: +48 224594224 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ztm.waw.pl Adresse du profil díacheteur: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Zak?ady Autobusowe SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. W?o?cia?ska 52 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-710 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dorota Marsza Courriel: zamowienia@ztm.waw.pl TÈlÈphone: +48 224594283 Fax: +48 224594224 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ztm.waw.pl Adresse du profil díacheteur: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ fait l'objet d'une procÈdure conjointe
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi ??czno?ci radiowej WTP ñ lata 2021-2025 (we wspÛ?pracy z MZA) NumÈro de rÈfÈrence: PN 47/2021
II.1.2) Code CPV principal 64200000 Services de tÈlÈcommunications
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiot ZamÛwienia dotyczy wykonania us?ugi polegaj?cej na zapewnieniu ??czno?ci radiotelefonicznej.
   2.  Przedmiot ZamÛwienia obejmuje zapewnienie us?ugi ??czno?ci radiotelefonicznej dla 1000 - 1440 urz?dze?, na obszarze opisanym w Za??czniku nr 2 do wzoru Umowy, przy wykorzystaniu cyfrowych urz?dze radiowych b?d?cych w?asno?ci Zamawiaj?cego lub podmiotÛw zwi?zanych z Zamawiaj?cym oddzielnymi umowami.
   3.  System ??czno?ci radiotelefonicznej musi wspÛ?pracowa z urz?dzeniami: Hytera PD785G, Hytera MD785, Hytera MD785G, TAIT Seria TM 9300 oraz innymi kompatybilnymi z DMR Tier III.
   4.  SzczegÛ?owy opis wymaga technicznych dla systemu ??czno?ci radiotelefonicznej zawarty jest w Za??czniku nr 1 do wzoru Umowy.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Miasto Warszawa i gminy o?cienne
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot ZamÛwienia dotyczy wykonania us?ugi polegaj?cej na zapewnieniu ??czno?ci radiotelefonicznej.
   2.  Przedmiot ZamÛwienia obejmuje zapewnienie us?ugi ??czno?ci radiotelefonicznej dla 1000 - 1440 urz?dze?, na obszarze opisanym w Za??czniku nr 2 do wzoru Umowy, przy wykorzystaniu cyfrowych urz?dze radiowych b?d?cych w?asno?ci Zamawiaj?cego lub podmiotÛw zwi?zanych z Zamawiaj?cym oddzielnymi umowami.
   3.  System ??czno?ci radiotelefonicznej musi wspÛ?pracowa z urz?dzeniami: Hytera PD785G, Hytera MD785, Hytera MD785G, TAIT Seria TM 9300 oraz innymi kompatybilnymi z DMR Tier III.
   4.  SzczegÛ?owy opis wymaga technicznych dla systemu ??czno?ci radiotelefonicznej zawarty jest w Za??czniku nr 1 do wzoru Umowy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostarczenia interfejsu przekazywania danych zgodnie z wymogami pkt
   5.  Za??cznika nr 1 do Umowy (A) / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: ?wiadczenie us?ugi przy pomocy systemu umo?liwiaj?cego zdalne programowanie urz?dze Zamawiaj?cego (P) / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: ?wiadczenie us?ugi przy pomocy systemu umo?liwiaj?cego rejestracj tre?ci rozmÛw oraz wiadomo?ci tekstowych zgodnie z wymogami Za??cznika 1 do Umowy (N) / PondÈration: 15 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/12/2021 Fin: 31/03/2025 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si wykonawcÛw, w stosunku do ktÛrych zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrze?eniem art. 393 ust. 4 Pzp.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1,4, tj.: a. ktÛry naruszy obowi?zki dotycz?ce p?atno?ci podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, z wyj?tkiem przypadku, o ktÛrym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ?e wykonawca odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona p?atno?ci nale?nych podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci; (art. 109 ust. 1 pkt 1) b. w stosunku do ktÛrego otwarto likwidacj?, og?oszono upad?o??, ktÛrego aktywami zarz?dza likwidator lub s?d, zawar uk?ad z wierzycielami, ktÛrego dzia?alno? gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury; (art. 109 ust. 1 pkt 4)
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Do oferty ka?dy Wykonawca do??cza, aktualne na dzie sk?adania ofert, o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenie musi by z?o?one w formie jednolitego dokumentu zamÛwienia (ESPD), sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, w zakresie wskazanym w za??czniku nr 1 do SWZ. Przed wyborem oferty Zamawiaj?cy wezwie do z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych tj.: dowodÛw okre?laj?cych, czy us?ugi wskazane w o?wiadczeniu JEDZ zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz ktÛrego us?ugi zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw ñ o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
W okresie ostatnich 6 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie realizuje lub zrealizowa w sposÛb nale?yty co najmniej 1 us?ug?, odpowiadaj?c swoim rodzajem przedmiotowi zamÛwienia tj. us?ugi ??czno?ci radiowej na rzecz bran?y transportowej lub s?u?b bezpiecze?stwa publicznego - przez okres co najmniej 12 miesi?cy, dla systemu ??czno?ci obejmuj?cego co najmniej 50 urz?dze oraz za??czy dowody potwierdzaj?ce, ?e zamÛwienia te zosta?y wykonane nale?ycie. W przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia, warunek ten mog spe?nia ??cznie
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation Liste et brËve description des rËgles et critËres:
O?wiadczenia i dokumenty potwierdzaj?ce spe?nienie przez Wykonawc warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zosta?y wymienione w Rozdziale X SWZ.
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
W post?powaniu wymagane jest wniesienie przed up?ywem terminu sk?adania ofert wadium w wysoko?ci: 100 000,00 PLN (s?ownie z?otych: to tysi?cy);
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
Warunki finansowe zawiera wzÛr umowy, stanowi?cy za??cznik nr 2 do SWZ
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy zosta?y opisane we wzorze umowy, stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 14/10/2021 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 14/01/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 14/10/2021 Heure locale: 11:30 Lieu:
Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na Platformie w zak?adce ÑDokumenty zamÛwieniaî w folderze ÑInformacja z otwarcia ofert"
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Warszawa Ville: ul.Post?pu 17a Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj?ce Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamÛwienia
   1.  Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia, zgodnie ze sposobem porozumiewania si Zamawiaj?cego z Wykonawcami okre?lonego w rozdziale III niniejszej SIWZ.
   7.  Odwo?anie wnosi si w terminie:
   7. 1. 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb;
   7. 2. 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej - wobec tre?ci og?oszenia oraz wobec postanowie SIWZ;
   7. 3. 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia ñ wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ppkt
   7. 1) i
   7. 2) powy?ej.
   8.  W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub postanowie SIWZ Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert.
   9.  W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Krajow Izb Odwo?awcz orzeczenia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Warszawa Ville: ul.Post?pu 17a Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
64200000 - Services de télécommunications