Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/08/2022
Date de péremption : 12/08/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de télécommunications

2022/S 150-430870  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

05/08/2022
S150
Pologne-Varsovie: Services de télécommunications

2022/S 150-430870

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 093-257806)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Polskie Koleje Pa?stwowe S.A.
Adresse postale: Aleje Jerozolimskie 142 A
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-305
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Ostap
Courriel: IKM_Zakupu@it-pkp.pl
Téléphone: +48 224743961
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pkp.pl
Adresse du profil d'acheteur: www.pkp.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Zakup us?ug telekomunikacyjnych dla PKP S.A.

Numéro de référence: WNP-001269/2022

II.1.2)
Code CPV principal
64200000 Services de télécommunications

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest zakup us?ug telekomunikacyjnych polegaj?cych na: zestawieniu, uruchomieniu i ?wiadczenie us?ug dost?pu do Internetu przez ca?? dob? (24h) na ??czach symetrycznych kablowych zapewniaj?cych dost?p do Internetu z gwarancj? pasma, us?ugi dzier?awy ??czy analogowych oraz us?ugi dzier?awy ??czy ethernetowych oraz ?wiadczenie us?ug g?osowych w technologii analogowej POTS, cyfrowej ISDN, VOIP dla Centrali oraz Oddzia?ów PKP S.A. w okresie 36 miesi?cy (9 Cz??ci). Przedmiot zamówienia zosta? szczegó?owo opisany w Za??czniku nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/08/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 093-257806

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.11

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis opcji

Au lieu de:


   1.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie prawa opcji. Prawo opcji, w wysoko?ci do 30 % warto?ci przeznaczonej przez Zamawiaj?cego na realizacj? zamówienia podstawowego, polega na mo?liwo?ci zlecania Wykonawcy w okresie obowi?zywania Umowy dodatkowych zamówie? obejmuj?cych: 1) uruchomienia ??cza i ?wiadczenia us?ugi w nowych Lokalizacjach, 2) zmian? parametrów przepustowo?ci ??cza.
   2.  Zasady zastosowania prawa opcji zosta?y okre?lone we Wzorze Umowy stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku skorzystania z prawa opcji.

Lire:


   1.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie prawa opcji. Prawo opcji, w wysoko?ci do 30 % warto?ci przeznaczonej przez Zamawiaj?cego na realizacj? zamówienia podstawowego, polega na mo?liwo?ci zlecania Wykonawcy w okresie obowi?zywania Umowy dodatkowych zamówie? obejmuj?cych: uruchomienia ??cza i ?wiadczenia us?ugi w nowych Lokalizacjach.
   2.  Zasady zastosowania prawa opcji zosta?y okre?lone we Wzorze Umowy stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku skorzystania z prawa opcji.

Numéro de section: II.2.11

Lot nº: 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis opcji

Au lieu de:


   1.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie prawa opcji. Prawo opcji, w wysoko?ci do 30 % warto?ci przeznaczonej przez Zamawiaj?cego na realizacj? zamówienia podstawowego, polega na mo?liwo?ci zlecania Wykonawcy w okresie obowi?zywania Umowy dodatkowych zamówie? obejmuj?cych: 1) uruchomienia ??cza i ?wiadczenia us?ugi w nowych Lokalizacjach, 2) zmian? parametrów przepustowo?ci ??cza.
   2.  Zasady zastosowania prawa opcji zosta?y okre?lone we Wzorze Umowy stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku skorzystania z prawa opcji.

Lire:


   1.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie prawa opcji. Prawo opcji, w wysoko?ci do 30 % warto?ci przeznaczonej przez Zamawiaj?cego na realizacj? zamówienia podstawowego, polega na mo?liwo?ci zlecania Wykonawcy w okresie obowi?zywania Umowy dodatkowych zamówie? obejmuj?cych: uruchomienia ??cza i ?wiadczenia us?ugi w nowych Lokalizacjach.
   2.  Zasady zastosowania prawa opcji zosta?y okre?lone we Wzorze Umowy stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku skorzystania z prawa opcji.

Numéro de section: II.2.11

Lot nº: 4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis opcji

Au lieu de:


   1.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie prawa opcji. Prawo opcji, w wysoko?ci do 30 % warto?ci przeznaczonej przez Zamawiaj?cego na realizacj? zamówienia podstawowego, polega na mo?liwo?ci zlecania Wykonawcy w okresie obowi?zywania Umowy dodatkowych zamówie? obejmuj?cych: 1) uruchomienia ??cza i ?wiadczenia us?ugi w nowych Lokalizacjach, 2) zmian? parametrów przepustowo?ci ??cza.
   2.  Zasady zastosowania prawa opcji zosta?y okre?lone we Wzorze Umowy stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku skorzystania z prawa opcji.

Lire:


   1.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie prawa opcji. Prawo opcji, w wysoko?ci do 30 % warto?ci przeznaczonej przez Zamawiaj?cego na realizacj? zamówienia podstawowego, polega na mo?liwo?ci zlecania Wykonawcy w okresie obowi?zywania Umowy dodatkowych zamówie? obejmuj?cych: uruchomienia ??cza i ?wiadczenia us?ugi w nowych Lokalizacjach.
   2.  Zasady zastosowania prawa opcji zosta?y okre?lone we Wzorze Umowy stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku skorzystania z prawa opcji.

Numéro de section: II.2.11

Lot nº: 5

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis opcji

Au lieu de:


   1.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie prawa opcji. Prawo opcji, w wysoko?ci do 30 % warto?ci przeznaczonej przez Zamawiaj?cego na realizacj? zamówienia podstawowego, polega na mo?liwo?ci zlecania Wykonawcy w okresie obowi?zywania Umowy dodatkowych zamówie? obejmuj?cych: 1) uruchomienia ??cza i ?wiadczenia us?ugi w nowych Lokalizacjach, 2) zmian? parametrów przepustowo?ci ??cza.
   2.  Zasady zastosowania prawa opcji zosta?y okre?lone we Wzorze Umowy stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku skorzystania z prawa opcji.

Lire:


   1.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie prawa opcji. Prawo opcji, w wysoko?ci do 30 % warto?ci przeznaczonej przez Zamawiaj?cego na realizacj? zamówienia podstawowego, polega na mo?liwo?ci zlecania Wykonawcy w okresie obowi?zywania Umowy dodatkowych zamówie? obejmuj?cych: uruchomienia ??cza i ?wiadczenia us?ugi w nowych Lokalizacjach.
   2.  Zasady zastosowania prawa opcji zosta?y okre?lone we Wzorze Umowy stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku skorzystania z prawa opcji.

Numéro de section: II.2.11

Lot nº: 6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis opcji

Au lieu de:


   1.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie prawa opcji. Prawo opcji, w wysoko?ci do 30 % warto?ci przeznaczonej przez Zamawiaj?cego na realizacj? zamówienia podstawowego, polega na mo?liwo?ci zlecania Wykonawcy w okresie obowi?zywania Umowy dodatkowych zamówie? obejmuj?cych: 1) uruchomienia ??cza i ?wiadczenia us?ugi w nowych Lokalizacjach, 2) zmian? parametrów przepustowo?ci ??cza.
   2.  Zasady zastosowania prawa opcji zosta?y okre?lone we Wzorze Umowy stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku skorzystania z prawa opcji.

Lire:


   1.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie prawa opcji. Prawo opcji, w wysoko?ci do 30 % warto?ci przeznaczonej przez Zamawiaj?cego na realizacj? zamówienia podstawowego, polega na mo?liwo?ci zlecania Wykonawcy w okresie obowi?zywania Umowy dodatkowych zamówie? obejmuj?cych: uruchomienia ??cza i ?wiadczenia us?ugi w nowych Lokalizacjach.
   2.  Zasady zastosowania prawa opcji zosta?y okre?lone we Wzorze Umowy stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku skorzystania z prawa opcji.

Numéro de section: II.2.11

Lot nº: 7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis opcji

Au lieu de:


   1.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie prawa opcji. Prawo opcji, w wysoko?ci do 30 % warto?ci przeznaczonej przez Zamawiaj?cego na realizacj? zamówienia podstawowego, polega na mo?liwo?ci zlecania Wykonawcy w okresie obowi?zywania Umowy dodatkowych zamówie? obejmuj?cych: 1) uruchomienia ??cza i ?wiadczenia us?ugi w nowych Lokalizacjach, 2) zmian? parametrów przepustowo?ci ??cza.
   2.  Zasady zastosowania prawa opcji zosta?y okre?lone we Wzorze Umowy stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku skorzystania z prawa opcji.

Lire:


   1.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie prawa opcji. Prawo opcji, w wysoko?ci do 30 % warto?ci przeznaczonej przez Zamawiaj?cego na realizacj? zamówienia podstawowego, polega na mo?liwo?ci zlecania Wykonawcy w okresie obowi?zywania Umowy dodatkowych zamówie? obejmuj?cych: uruchomienia ??cza i ?wiadczenia us?ugi w nowych Lokalizacjach.
   2.  Zasady zastosowania prawa opcji zosta?y okre?lone we Wzorze Umowy stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku skorzystania z prawa opcji.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 05/08/2022

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 12/08/2022

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 02/11/2022

Lire:

Date: 09/11/2022

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 05/08/2022

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 12/08/2022

Heure locale: 11:30

VII.2)
Autres informations complémentaires: Pologne-Varsovie: Services de télécommunicationsType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 12/08/2022 05/08/2022 PL National