Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 01/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de téléphonie et de transmission de données

2021/S 37-093357  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Pologne-Varsovie: Services de téléphonie et de transmission de données

2021/S 037-093357

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 252-636666)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Polskie Radio - Spó?ka Akcyjna
Numéro national d'identification: 0000017753
Adresse postale: al. Niepodleg?o?ci 77/85
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny
Code postal: 00-977
Pays: Pologne
Courriel: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl
Téléphone: +48 226459081
Fax: +48 226453957
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.prsa.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Zakup Us?ug telefonii komórkowej wraz z us?ugami dodatkowymi dla Polskiego Radia S.A.

Numéro de référence: BZP.B5.41.2020

II.1.2)
Code CPV principal
64210000 Services de téléphonie et de transmission de données

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest zakup us?ug telefonii komórkowej wraz z us?ugami dodatkowymi dla Polskiego Radia S.A. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik nr 1 do SIWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 252-636666

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 23/02/2021

Heure locale: 11:50

Lire:

Date: 01/03/2021

Heure locale: 13:50

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 23/04/2021

Lire:

Date: 29/04/2021

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 23/02/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 01/03/2021

Heure locale: 14:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Zamawiaj?cy informuje, i w oparciu tre? przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej zwanej "ustaw?", w dniu 18 lutego 2021 r. dokona zmiany (modyfikacji) tre?ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej "SIWZ") w zakresie dotycz?cym formularza cenowego - zadanie nr 2 (Za??cznik nr 2-B do SIWZ) oraz zmiany terminu sk?adania i otwarcia ofert. Wprowadzone zmiany s konsekwencj wniosku, z?o?onego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, jako wniosku o wyja?nienie tre?ci SIWZ, który wp?yn? dnia 18 lutego br. oraz doprecyzowania formularza cenowego - zadanie nr
   2.  Zamawiaj?cy, dzia?aj?c na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy, przekazuje poni?ej tre? wniosku, którego z?o?enie skutkowa?o konieczno?ci dokonania zamiany tre?ci SIWZ. Wniosek: w zwi?zku ze zmian w SIWZ wprowadzaj?c 3-ci model urz?dzenia DATA, prosimy o korekt formularza ofertowego tak, aby mo?liwe by?o z?o?enie oferty zgodnej z aktualnym dok. SIWZ. W wyniku dokonanej modyfikacji w zakresie formularza cenowego - zadanie nr (Za??cznik nr 2-B do SIWZ): doprecyzowano w kolumnie 4 Ilo??/Ruch generowany w okresie 36 miesi?cy lp. 3 poprzez zwi?kszenie ilo?ci urz?dze do transmisji danych wg pozycji 1 tabeli nr 2a opisu przedmiotu zamówienia do 500; doprecyzowano w kolumnie 4 Ilo??/Ruch generowany w okresie 36 miesi?cy lp. poprzez zmniejszenie ilo?ci urz?dze do transmisji danych wg pozycji 2 tabeli nr 2a opisu przedmiotu zamówienia do 50; dodano lp. 5 w przedmiocie ceny urz?dzenia do transmisji danych wg pozycji 3 tabeli nr 2a opisu przedmiotu zamówienia w ilo?ci 50. Zamawiaj?cy do??cza do informacji o dokonanej modyfikacji i jej zakresie formularz cenowy - zadanie nr 2 (Za??cznik nr 2-B do SIWZ), który z dniem zamieszczenia modyfikacji na stronie post?powania - Platforma Przetargowa Polskiego Radia S.A. dost?pnej pod adresem - https://polskieradio.logintrade.net/ staj si wi???ce w niniejszym post?powaniu. Jednocze?nie Zamawiaj?cy informuje, i w zwi?zku z dokonan modyfikacj tre?ci SIWZ, z uwagi na wype?nienie obowi?zku wynikaj?cego z 12a ust. 1 ustawy, wyd?u?a termin sk?adania ofert do dnia 1 marca 2021 r. do godz. 13.50. W zwi?zku z powy?szym: - pkt 18.14 SWZ otrzymuje brzmienie: Termin sk?adania ofert up?ywa dnia 1 marca 2021 r., godz. 13.50. Platforma uniemo?liwi z?o?enie oferty po up?ywie wyznaczonego terminu sk?adania ofert, - pkt 18.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nast?pi w dniu 1 marca 2021 r. o godz. 14.00 za po?rednictwem platformy, - pkt 18.6 SIWZ otrzymuje brzmienie: Sesja otwarcia ofert, o której mowa w pkt 18.4 SIWZ, jest jawna i dokonana b?dzie w obecno?ci osób i wykonawców, którzy zechc przyby w dniu, w którym up?ywa termin sk?adania ofert do Zamawiaj?cego, al. Niepodleg?o?ci 77/85, Warszawa, sala im. Zygmunta Chamca (budynek O1 - tzw. "stary budynek") o godz.: 14.00.

https://polskieradio.logintrade.net/
 
 
C L A S S E    C P V
64210000 - Services de téléphonie et de transmission de données