Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 04/09/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de transport ferroviaire

2020/S 149-366433  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Varsovie: Services de transport ferroviaire 2020/S 149-366433 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polskie G█rnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Adresse postale: Marcina Kasprzaka 25 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 01-224 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Barszcz Courriel: publiczne@pgnig.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.przetargi.pgnig.pl www.przetargi.pgnig.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: www.przetargi.pgnig.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale Extraction de gaz et de p╚trole
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Transport kolejowy wybranych surowc█w Num╚ro de r╚f╚rence: ZP/PGNG/20/0105/OZ/EU
II.1.2) Code CPV principal 60200000 Services de transport ferroviaire
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest us?uga polegaj?ca na transporcie kolejowym siarki p?ynnej z Ekspedytu Barn█wko i Terminala Ekspedycyjnego Wierzbno do odbiorc█w oraz na kompleksowej obs?udze manewrowej Ekspedytu Barn█wko i Terminala Ekspedycyjnego Wierzbno.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Us?uga spedycji polegaj?ca na transporcie kolejowym siarki p?ynnej z Ekspedytu Barn█wko i Terminala Ekspedycyjnego Wierzbno do odbiorc█w.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60200000 Services de transport ferroviaire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'ex╚cution:
Ekspedyt Barn█wko (wojew█dztwo zachodniopomorskie) i Terminal Ekspedycyjnego Wierzbno (wojew█dztwo lubuskie) sk?d nast?powa b?dzie dow█z siarki p?ynnej do odbiorc█w.
II.2.4) Description des prestations:
Us?uga spedycji polegaj?ca na transporcie kolejowym siarki p?ynnej z Ekspedytu Barn█wko i Terminala Ekspedycyjnego Wierzbno do odbiorc█w.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/11/2020 Fin: 31/10/2023 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Kompleksowa us?uga polegaj?ca na obs?udze manewrowej Ekspedytu Barn█wko i Terminala Ekspedycyjnego Wierzbno.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60200000 Services de transport ferroviaire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'ex╚cution:
Ekspedyt Barn█wko (74-400 D?bno, powiat my?liborski, wojew█dztwo zachodniopomorskie) i Terminal Ekspedycyjnego Wierzbno 60 (66-340 Przytoczna, powiat mi?dzyrzecki, wojew█dztwo lubuskie).
II.2.4) Description des prestations:
Kompleksowa us?uga polegaj?ca na obs?udze manewrowej Ekspedytu Barn█wko i Terminala Ekspedycyjnego Wierzbno.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/11/2020 Fin: 31/10/2023 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, w odniesieniu do ka?dej cz??ci zam█wienia, tj. cz??ci 1 i cz??ci 2, ?e: a. posiada certyfikat bezpiecze?stwa, o kt█rym mowa w art. 17 e, ust.1 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.U. nr 86, poz. 789 z p█?n. zmianami); b. posiada wa?n licencj?, o kt█rej mowa w rozdziale 8 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.U. nr 86, poz. 789 z p█?n. zmianami). Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc█w do z?o?enia w wyznaczonym terminie o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu: a) wykaz certyfikat█w bezpiecze?stwa i licencji, zgodnie z warunkiem okre?lonym w pkt
   6. 1.2.1 SIWZ, na wykonywanie us?ug w transporcie kolejowym wraz z podaniem nazwy, zakresu, organu wydaj?cego, daty obowi?zywania oraz innych informacji, kt█re Wykonawca uzna za niezb?dne w celu wykazania spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu ˝ dotyczy cz??ci 1 i cz??ci 2 zam█wienia. Wykaz Wykonawca przygotowuje we w?asnym zakresie. Do wykazu nale?y do??czy wa?ne certyfikaty bezpiecze?stwa i licencje.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: ˇ cz?? 1 ˝ posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci nie mniejszej ni 600 000,00 PLN (s?ownie: sze??set tysi?cy z?otych), w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert, ˇ cz?? 2 ˝ posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci nie mniejszej ni 700 000,00 PLN (s?ownie: siedemset tysi?cy z?otych), w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert. W przypadku z?o?enia oferty na obie cz??ci zam█wienia przez jednego Wykonawc?, warunek b?dzie spe?niony ??cznie dla obu cz??ci zam█wienia. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Informacji z banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, zgodnie Z warunkiem okre?lonym w pkt
   6. 1.2.2 SIWZ, potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert ˝ dotyczy cz??ci 1 i cz??ci 2 zam█wienia.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: ˇ cz?? 1: a. wykona w okresie ostatnich 6 (sze?ciu) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy, to w okresie prowadzenia dzia?alno?ci) us?ug polegaj?c na przewiezieniu kolej?, co najmniej 20 000,00 (dwudziestu tysi?cy) ton siarki p?ynnej w ramach 1 (jednej) umowy dla 1 (jednego) zleceniodawcy. Je?eli us?uga wykazana na potwierdzenie spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu jest us?ug?, kt█r Wykonawca wykonuje nadal (nie jest zako?czona), to do up?ywu terminu sk?adania ofert w ramach wykonywanej us?ugi musi potwierdzi dowodami przewiezienie kolej?, co najmniej 20 000,00 (dwudziestu tysi?cy) ton siarki p?ynnej, w ramach 1 (jednej) umowy dla 1 (jednego) zleceniodawcy oraz b. dysponuje lub b?dzie dysponowa?, co najmniej 1 (jedn?) lokomotyw przystosowan do przewoz█w siarki p?ynnej: ´ typ TEM-2 (SM-48) lub ´ typ SM-42 lub ´ typ SM-31 lub ´ o por█wnywalnych parametrach, tj. d?ugo? lokomotywy ze zderzakami do 18 900 mm; szeroko? lokomotywy do 3173 mm; wysoko? lokomotywy do 4654 mm; dopuszczalny nacisk osi na szyn maksymalnie 210kN oraz c. dysponuje lub b?dzie dysponowa?, co najmniej 40 (czterdziestoma) cysternami przystosowanymi do przewozu siarki p?ynnej: ´ typu 418-R lub ´ typu 402-R lub ´ typu 431-R oraz ´ d. dysponuje lub b?dzie dysponowa?, co najmniej 2 (dwoma) maszynistami i 2 (dwoma) ustawiaczami, posiadaj?cymi kwalifikacje do nale?ytego wykonania przedmiotu zam█wienia, czyli posiadaj?cymi, ka?dy z nich, uprawnienia wynikaj?ce z rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracownik█w zatrudnionych na stanowiskach bezpo?rednio zwi?zanych z prowadzeniem i bezpiecze?stwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem okre?lonych rodzaj█w pojazd█w kolejowych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 46), ˇ cz?? 2: e. wykona w okresie ostatnich 6 (sze?ciu) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy, to w okresie prowadzenia dzia?alno?ci) us?ug polegaj?c na obs?udze manewrowej bocznicy kolejowej, co najmniej 2 000.00 (dwoma tysi?cami) wagon█w towarowych, W ramach 1 (jednej) umowy dla 1 (jednego) zleceniodawcy, w szczeg█lno?ci obejmuj?cej: ´ podstawianie wagon█w pod stanowiska za?adowcze, ´ wa?enie wagon█w, ´ przestawianie wagon█w, ´ odstawianie wagon█w na tory zdawczo-odbiorcze, ´ formowanie grup wagonowych (sk?ad█w ca?opoci?gowych). Je?eli us?uga wykazana na potwierdzenie spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu jest us?ug?, kt█r Wykonawca wykonuje nadal (nie jest zako?czona), to do up?ywu terminu sk?adania ofert w ramach wykonywanej us?ugi musi potwierdzi dowodami realizacj obs?ugi manewrowej, co najmniej 2 000.00 (dwoma tysi?cami) wagon█w towarowych, w ramach 1 (jednej) umowy dla 1 (jednego) zleceniodawcy oraz f. dysponuje lub b?dzie dysponowa?, co najmniej 4 (czterema) lokomotywami manewrowymi: ´ typ SM-30 lub ´ typ SM-42 lub ´ o por█wnywalnych parametrach, tj. d?ugo? lokomotywy ze zderzakami do 14 240 mm., szeroko? lokomotywy do 3 173 mm, wysoko? lokomotywy do 4 400 mm, dopuszczalnym nacisku osi na szyn maks. 210 kN (21,4 t); w█zkach lokomotyw manewrowych ruchomych i dwuosiowych typu BoÝbo oraz g. dysponuje lub b?dzie dysponowa?, co najmniej 2 (dwoma) maszynistami i 2 (dwoma) ustawiaczami, posiadaj?cymi kwalifikacje do nale?ytego wykonania przedmiotu zam█wienia, czyli posiadaj?cymi, ka?dy z nich, uprawnienia wynikaj?ce z rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracownik█w zatrudnionych na stanowiskach bezpo?rednio zwi?zanych z prowadzeniem i bezpiecze?stwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem okre?lonych rodzaj█w pojazd█w kolejowych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 46). W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia powy?sze wymagania mo?e spe?nia jeden, kilku lub ??cznie wszyscy Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
 
1.Wykaz wykonanej us?ugi, zgodnie z warunkiem okre?lonym w pkt
   6. 1.2.3 lit. a SIWZ, w okresie ostatnich 6 (sze?ciu) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie wraz z podaniem, w szczeg█lno?ci, przedmiotu us?ugi, ilo?ci przewiezionej p?ynnej siarki (tony), terminu realizacji (od: miesi?c, rok ˝ do: miesi?c, rok), nazwy zleceniodawcy, dla kt█rego us?uga by?a wykonana, a w przypadku ?wiadczenia okresowego lub ci?g?ego jest wykonywana oraz innych informacji, kt█re Wykonawca uzna za niezb?dne w celu wykazania spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu ˝ dotyczy cz??ci 1 zam█wienia. Wykaz Wykonawca przygotowuje we w?asnym zakresie.
   2.  Wykaz sprz?tu zawieraj?cy, zgodnie z warunkiem okre?lonym w pkt
   6. 1.2.3. lit. b SIWZ, tj. co najmniej 1 (jedn?) lokomotyw przystosowan do przewozu siarki p?ynnej wraz z podaniem w szczeg█lno?ci, numeru lokomotywy, typu lokomotywy, opisu lokomotyw (parametry wskazane w warunku), instrukcji obs?ugi lokomotywy i podstawy dysponowania oraz innych informacji, kt█re Wykonawca uzna za niezb?dne w celu wykazania spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu ˝ dotyczy cz??ci 1 zam█wienia. Wykaz Wykonawca przygotowuje we w?asnym zakresie.
   3.  Wykaz sprz?tu zawieraj?cy, zgodnie z warunkiem okre?lonym w pkt
   6. 1.2.3. lit. c SIWZ, tj. co najmniej 40 (czterdzie?ci) cystern przystosowanych do przewozu siarki p?ynnej wraz z podaniem w szczeg█lno?ci, numer█w cystern, typ█w cystern, instrukcji obs?ugi cystern i podstaw dysponowania oraz innych informacji, kt█re Wykonawca uzna za niezb?dne w celu wykazania spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu ˝ dotyczy cz??ci 1 zam█wienia. Wykaz Wykonawca przygotowuje we w?asnym zakresie.
   4.  Wykazu os█b, zgodnie z warunkiem okre?lonym w pkt
   6. 1.2.3. lit. d SIWZ, kt█re b?d uczestniczy w realizacji zam█wienia, sk?adaj?cego si z co najmniej 2 (dw█ch) maszynist█w i 2 (dw█ch) ustawiaczy wraz z informacj na temat posiadania przez ka?dego z nich kwalifikacji zawodowych (rodzaj i nr uprawnie?) okre?lonych w pkt
   6. 1.2.3 lit. c SIWZ, podstaw do dysponowania tymi osobami oraz z innych informacji, kt█re Wykonawca uzna za niezb?dne w celu wykazania spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu wymaganych ˝ dotyczy cz??ci 1 zam█wienia. Wykaz Wykonawca przygotowuje we w?asnym zakresie.
   5.  Wykaz wykonanej us?ugi, zgodnie z warunkiem okre?lonym w pkt
   6. 1.2.3 lit. e SIWZ, W okresie ostatnich 6 (sze?ciu) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie wraz z podaniem, w szczeg█lno?ci, przedmiotu us?ugi, liczby wagon█w towarowych poddanych obs?udze manewrowej, terminu realizacji (od: miesi?c, rok ˝ do: miesi?c, rok), nazwy zleceniodawcy, dla kt█rego us?uga by?a wykonana, a w przypadku ?wiadczenia okresowego lub ci?g?ego jest wykonywana oraz innych informacji, kt█re Wykonawca uzna za niezb?dne w celu wykazania spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu ˝ dotyczy cz??ci 2 zam█wienia. Wykaz Wykonawca przygotowuje we w?asnym zakresie.
   6.  Wykaz sprz?tu zawieraj?cy, zgodnie z warunkiem okre?lonym w pkt
   6. 1.2.3 lit. f SIWZ, co najmniej 4 (cztery) lokomotywy manewrowe wraz z podaniem, w szczeg█lno?ci, numer█w lokomotyw, typu lokomotyw, opis (parametry wskazane w warunku), instrukcj obs?ugi lokomotyw i podstaw dysponowania nimi oraz innych informacji, kt█re Wykonawca uzna za niezb?dne w celu wykazania spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu ˝ dotyczy cz. 2 zam█wienia. Wykaz Wykonawca przygotowuje we w?asnym zakresie.
   7.  Wykazu os█b, zgodnie z warunkiem okre?lonym w pkt
   6. 1.2.3 lit. g SIWZ, kt█re b?d uczestniczy w realizacji zam█wienia, sk?adaj?cego si z, co najmniej 2 (dw█ch) maszynist█w i 2 (dw█ch) ustawiaczy wraz z informacj na temat posiadania przez ka?dego z nich kwalifikacji zawodowych (rodzaj i nr uprawnie?) okre?lonych w pkt
   6. 1.2.3 lit. d SIWZ, podstaw do dysponowania tymi osobami oraz z innych informacji, kt█re Wykonawca uzna za niezb?dne ˝ dotyczy cz.
   2. 
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation Liste et br╦ve description des r╦gles et crit╦res:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam█wie publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r., poz. 1843), dalej: Đustawa Pzpţ:
   1.  nie podlegaj wykluczeniu: a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (z wy??czeniem pkt 13 lit. d), b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp;
   2.  spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w niniejszym og?oszeniu i SIWZ dost?pnej na stronie internetowej Zamawiaj?cego;
   3.  jedynym kryterium oceny jest cena podana w ofercie (dla ka?dej z cz??ci zam█wienia). Spo?r█d ofert nieodrzuconych za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta, kt█ra uzyska najwy?sz liczb punkt█w (zaokr?glon do dw█ch miejsc po przecinku) obliczonych w oparciu o ustalone kryterium i spos█b oceny przedstawiony w tabeli zawartej w pkt 15.1 SIWZ;
   4.  Zamawiaj?cy przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty dla cz??ci 1 i cz??ci 2 z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Wykonawca przyst?puj?c do post?powania jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci: ˇ dla cz??ci 1: 270 000,00 PLN (s?ownie: dwie?cie siedemdziesi?t tysi?cy z?otych), ˇ dla cz??ci 2: 300 000,00 PLN (s?ownie: trzysta tysi?cy z?otych). Zamawiaj?cy dopuszcza przed?o?enie celem potwierdzenia wniesienia wadium jednego dokumentu potwierdzaj?cego wykonanie przelewu na kwot wynikaj?c z sumowania ww. kwot i ilo?ci cz??ci zam█wienia, na kt█re Wykonawca sk?ada ofert?. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji: Zamawiaj?cy dopuszcza wniesienie przez Wykonawc wadium w formie gwarancji z?o?onej w jednym egzemplarzu, z zastrze?eniem, ?e tre? przedmiotowego dokumentu b?dzie gwarantowa?a Zamawiaj?cemu bezwarunkowe zaspokojenia roszcze wynikaj?cych z art. 46 ustawy odr?bnie dla ka?dej z cz??ci zam█wienia,na kt█r Wykonawca sk?ada ofert?, bez konieczno?ci zwrotu dokumentu gwarancji jego wystawcy, a do ca?kowitego wyczerpania kwot na jakie przedmiotowa gwarancja opiewa.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Warunki finansowania i p?atno?ci zosta?y szczeg█?owo opisane w projektach um█w stanowi?cych Za??cznik nr 3 do SIWZ dla cz??ci 1 i Za??cznik nr 4 do SIWZ dla cz??ci
   2. 
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
W przypadku, kiedy Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj si o udzielenie zam█wienia, zobowi?zani s przedstawi dokument ustanawiaj?cy pe?nomocnika upowa?nionego do reprezentowania w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia. Wszystkie dokumenty sk?adane s w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em, odpowiednio przez Wykonawc?, podmiot, na kt█rego zdolno?ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia publicznego albo podwykonawca chyba, ?e zapisy SIWZ stanowi inaczej. W przypadku, gdy Wykonawc reprezentuje pe?nomocnik, do oferty nale?y za??czy orygina w?a?ciwego pe?nomocnictwa w formie elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy (o ile umocowanie nie wynika z innych dokument█w do??czonych do oferty).
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession La prestation est r╚serv╚e une profession d╚termin╚e R╚f╚rences des dispositions l╚gislatives, r╚glementaires ou administratives applicables:
Z uwagi na charakter zam█wienia Zamawiaj?cy poni?ej wskazuje czynno?ci w przedmiotowym post?powaniu, kt█re wymagaj zatrudnienia na podstawie umowy o prac?: a. maszynist█w pojazd█w trakcyjnych, co najmniej 2 (dw█ch) dla cz??ci 1 i maszynist█w pojazd█w manewrowych, co najmniej 2 (dw█ch) dla cz??ci
   2.  Zadaniem maszynist█w podczas realizacji przedmiotu zam█wienia w cz??ci 1 b?dzie wprowadzenie sk?adu cystern pr█?nych do przewozu siarki p?ynnej na teren bocznicy terminala/ekspedytu oraz wyprowadzenie sk?adu cystern za?adowanych siark p?ynn z terenu terminala/ekspedytu, przew█z cystern z za?adowan siark na bocznic odbiorcy i powr█t sk?adu pr█?nego na bocznice Zamawiaj?cego, a w cz??ci 2 prowadzenie jazd manewrowych po terenie terminala/ekspedytu na polecenie ustawiacza w porozumieniu z wyznaczonym pracownikiem Zamawiaj?cego (formowanie sk?ad█w/grup poci?gowych, wa?enie sk?ad█w, podstawianie cystern na tory za?adunkowe, przestawianie, odstawianie cystern na tory zdawczo-odbiorcze); b. ustawiaczy wykonuj?cych i nadzoruj?cych prace manewrowe na taborze kolejowym, co najmniej po 2 (dw█ch) dla cz??ci 1 i dla cz??ci
   2.  Zadaniem ustawiaczy podczas realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie ??czenie i roz??czanie sk?adu wagon█w, kierowanie prac dru?yny manewrowej, manewrowanie przy u?yciu lokomotywy manewrowej lub trakcyjnej, kierowanie ruchem podczas wa?enia sk?adu cystern.
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki realizacji umowy zosta?y szczeg█?owo opisane w projektach um█w stanowi?cych Za??cznik nr 3 do SIWZ dla cz??ci 1 i Za??cznik nr 4 do SIWZ dla cz??ci
   2. 
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
Une ench╦re ╚lectronique sera effectu╚e Renseignements compl╚mentaires sur lÝench╦re ╚lectronique:
Zamawiaj?cy przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty dla cz??ci 1 i cz??ci 2 zam█wienia z zastosowaniem aukcji elektronicznej, je?eli zostan z?o?one, co najmniej 2 (dwie) oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu. Przedmiotem aukcji jest stawka brutto za 1 (jedn?) ton (siarki p?ynnej do przewozu) dla cz??ci 1 i stawka brutto za 1 (jedn?) ton (nadanego surowca) dla cz??ci
   2. 
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 04/09/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 04/09/2020 Heure locale: 13:00 Lieu:
ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, POLSKA, budynek C6, sala nr 030.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
W celu wst?pnego potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu, Wykonawca sk?ada aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w formie JEDZ, kt█re sporz?dza si?, zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonym w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Do oferty nale?y do??czy aktualny jednolity dokument zam█wienia ˝ JEDZ.
   2.  Pod terminem zwi?zania ofert 2 miesi?ce nale?y rozumie 60 dni.
   3.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert sk?ada (za po?rednictwem Modu?u elektronicznej komunikacji z dostawcami PGNiG SA) o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?█cenia konkurencji w post?powaniu ˝ sporz?dzony wg wzoru stanowi?cego do SIWZ.
   4.  Ofert wraz z za??cznikami Wykonawca sk?ada poprzez Modu elektronicznej komunikacji z dostawcami PGNiG SA.
   5.  Zawarto? oferty stanowi dokumenty wymienione w pkt 12.6 SIWZ.
   6.  Dokumenty na potwierdzenie spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia okre?laj pkt
   8. 6 i
   8. 8 SIWZ.
   7.  W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc█w, kt█rych oferty nie podlegaj odrzuceniu, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia, odpowiednich o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych brak podstaw do wykluczenia z post?powania, o kt█rych mowa w par. 5 pkt 1˝9 rozporz?dzenia w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia oraz wskazanych w SIWZ.
   8.  W zakresie spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz spe?niania wymaga?, Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc█w, kt█rych oferty nie podlegaj odrzuceniu, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia, odpowiednich o?wiadcze lub dokument█w o kt█rych mowa w par. 2 i/lub 13 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia oraz wskazanych w SIWZ. Kontynuacja z III.1.3: Dowod█w, ?e us?ugi wymienione w Wykazach wykonanych us?ug dotycz?cych cz??ci 1 i cz??ci 2 zam█wienia, zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, w tym: a) referencje b?d inne dokumenty wydane przez odbiorc us?ug wskazanych w wykazach, o kt█rym mowa w pkt
   8. 8.3 i w pkt
   8. 8.6 SIWZ, w przypadku us?ug o charakterze okresowym lub ci?g?ym, kt█re na dzie up?ywu terminu sk?adania ofert s nadal wykonywane referencje powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) o?wiadczenie Wykonawcy sk?adaj?cego ofert ˝ je?eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska referencji, o kt█rych mowa w pkt
   8. 8.9 lit. a SIWZ. Uwaga! Zamawiaj?cy nie uzna, jako dowodu faktur itp. dokument█w, z uwagi na fakt, i ich tre? nie potwierdza nale?ytego wykonania zam█wienia.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego. Szczeg█?owe wymogi dotycz?ce sposobu z?o?enia odwo?ania zawiera dzia VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
60200000 - Services de transport ferroviaire