Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de transport routier

2020/S 124-305004  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Varsovie: Services de transport routier 2020/S 124-305004 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Transportu Miejskiego w Warszawie, dzia?aj?cy na podstawie udzielonych pe?nomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Sto?ecznego Warszawa Adresse postale: ?elazna 61 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Dryga?a-Puto Courriel: zamowienia@ztm.waw.pl Téléphone: +48 224594286 Fax: +48 224594224 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.ztm.waw.pl www.ztm.waw.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Sulejówek Adresse postale: ul. Dworcowa 55 Ville: Sulejówek Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni Code postal: 05-070 Pays: Pologne Courriel: urzad@umsulejowek.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.sulejowek.pl/ https://www.sulejowek.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Wi?zowna Adresse postale: Lubelska 59 Ville: Wi?zowna Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 05-462 Pays: Pologne Courriel: urzad@wiazowna.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: https://tuwiazowna.pl https://tuwiazowna.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.6) Activité principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ugi przewozu regularnego wyk. w ramach lok. transportu zbiorowego ??cz?cego obszar gmin Wi?zowna i Sulejówek z Warszaw Numéro de référence: PN 12/2020
II.1.2) Code CPV principal 60100000 Services de transport routier
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamówienia obejmuje ?wiadczenie us?ugi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonuj?cych w ramach systemu komunikacji miejskiej ??cz?cego obszar gmin Sulejówek i Wi?zowna z Warszaw?, w liczbie 384 200 (trzysta osiemdziesi?t cztery tysi?ce dwie?cie) +10%/-10 % (plus dziesi? / minus dziesi??) wozokilometrów, zwanych dalej tak?e "wozokm", przy czym sumaryczna warto? wozokm wykonywanych na zlecenie Gmin w okresie trwania umowy: - Sulejówek na linii L47 nie mo?e przekroczy 210 430 wozkm, - Sulejówek i Wi?zowna na linii L48 nie mo?e przekroczy 212 190 wozokm.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 2 062 385.60 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni Lieu principal d'exécution:
Warszawa, Sulejówek, Wi?zowna
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia obejmuje ?wiadczenie us?ugi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonuj?cych w ramach systemu komunikacji miejskiej ??cz?cego obszar gmin Sulejówek i Wi?zowna z Warszaw?, w liczbie 384 200 (trzysta osiemdziesi?t cztery tysi?ce dwie?cie) +10%/-10 % (plus dziesi? / minus dziesi??) wozokilometrów, zwanych dalej tak?e "wozokm", przy czym sumaryczna warto? wozokm wykonywanych na zlecenie Gmin w okresie trwania umowy: - Sulejówek na linii L47 nie mo?e przekroczy 210 430 wozkm, - Sulejówek i Wi?zowna na linii L48 nie mo?e przekroczy 212 190 wozokm. Us?ugi ?wiadczone b?d na trasach: - L47 Sulejówek (?om?y?ska) - ?wi?tochowskiego - ?ukasi?skiego - Armii Krajowej - PKP Sulejówek - Mi?osna - Bema - Narutowicza - Sienkiewicza - Kraszewskiego - Narutowicza - PKP Sulejówek - Mi?osna - Armii Krajowej - Sulejówek (?om?y?ska), - L48 PKP Sulejówek - Grabskiego - al. Pi?sudskiego - Maria?ska - Czynu Spo?ecznego - Asfaltowa - Zakr?t: Szkolna - Izabela - Micha?ówek (Tajemnicza). Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, w nast?puj?cych przypadkach: 1) w trakcie okresu obowi?zywania umowy przy wykorzystaniu autobusów zg?oszonych przez Wykonawc w formularzu ofertowym, w sytuacji konieczno?ci zwi?kszenia pracy przewozowej ponad limit wozokilometrów okre?lony w rozdziale VI SIWZ; 2) w trakcie okresu obowi?zywania umowy przy wykorzystaniu dodatkowej liczby autobusów w ruchu spe?niaj?cych minimalne wymogi okre?lone w SIWZ, w sytuacji konieczno?ci zwi?kszenia pracy przewozowej ponad limit wozokilometrów okre?lony w rozdziale VI SIWZ; 3) po zako?czeniu okresu obowi?zywania umowy przy wykorzystaniu autobusów zg?oszonych przez Wykonawc w formularzu ofertowym, gdzie maksymalna warto? nowej umowy wynikaj?ca z iloczynu liczby wozokilometrów i stawki za wozokilometr nie mo?e przekroczy 50 % procent warto?ci szacunkowej zamówienia podstawowego.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Norma emisji spalin (E) / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Klimatyzacja / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 055-131256
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
?wiadczenie us?ugi przewozu regularnego wyk. w ramach lok. transportu zbiorowego ??cz?cego obszar gmin Wi?zowna, i Sulejówek z Warszaw
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przewozy Autokarowe Krzysztof Grygiel Adresse postale: ul. Marii Konopnickiej 41 Ville: Radzymin Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni Code postal: 05-250 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 062 385.60 PLN Valeur totale du marché/du lot: 2 220 295.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiaj?cy najpierw oceni oferty, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Je?eli Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli si od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, Zamawiaj?cy zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu Wykonawca, który z?o?y ofert najwy?ej ocenion spo?ród pozosta?ych ofert.
   2.  Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiaj?cy zastrzega obowi?zek osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych cz??ci zamówienia, tj. us?ugi przewozowej. Pozosta?e czynno?ci mog by powierzone podwykonawcom.
   3.  Wykonawca b?dzie zwi?zany ofert przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia, zgodnie ze sposobem porozumiewania si Zamawiaj?cego z Wykonawcami okre?lonego w rozdziale III SIWZ.
   7.  Odwo?anie wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób; 2) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej - wobec tre?ci og?oszenia oraz wobec postanowie SIWZ; 3) 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia - wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ppkt 1 i 2 powy?ej.
   8.  W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie SIWZ Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert.
   9.  W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert, bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Krajow Izb Odwo?awcz orzeczenia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
25/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
60100000 - Services de transport routier 
60112000 - Services de transport routier public