Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de transport routier

2021/S 178-464757  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Varsovie: Services de transport routier 2021/S 178-464757 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Poczta Polska Spó?ka Akcyjna Adresse postale: ul. Rodziny Hiszpa?skich 8 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-940 Pays: Pologne Point(s) de contact: Biuro Zamówie?, Dzia Zamówien Terenowych Zachód, ul. G?ogowska 17, 60-943 Pozna Courriel: magdalena.kaseja@poczta-polska.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
I.6) Activité principale Services postaux
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug transportu osób, które polegaj na przewozie osób na terenie kraju, wed?ug trasy wskazanej przez POL RD Pozna Numéro de référence: BZA.DTZ.2600.1597.2020
II.1.2) Code CPV principal 60100000 Services de transport routier
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia by?o ?wiadczenie us?ugi regularnych przewozów pracowniczych autobusami Wykonawcy we wszystkie dni tygodnia zgodnie z rozk?adem jazdy autobusów stanowi?cym Za??cznik nr 1 do projektu umowy.
   2.  Szacunkowa liczba kilometrów w okresie realizacji zamówienia wynosi 28 231,50.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 186 327.90 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Pozna?, Komorniki.
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przez ?wiadczenie us?ugi regularnych przewozów pracowniczych, o którym mowa w pkt II.1.4) nale?y rozumie podstawienie autobusów w okre?lonym, zgodnie z postanowieniami projektu umowy, miejscu oraz wykonywanie przewozów na warunkach przewidzianych w projekcie umowy, w tym zgodnie z rozk?adem jazdy autobusów stanowi?cym Za??cznik nr 1 do projektu umowy - nast?puj?cymi trasami
:
1) przebieg trasy dowozu: Pozna ul. Matyi 2 "Dworzec Autobusowy Pozna?" (przystanek pocz?tkowy) - ul. G?ogowska (Pozna?) - ul. Pozna?ska (Komorniki) - ul. Daimlera Gottlieba (Komorniki) - ul. Fabianowska (Komorniki) - ul. Wi?niowa (Komorniki) - ul. Wawrzyniaka Piotra (Komorniki) - ul. Ks. Malinowskiego (Komorniki) - ul. Polna (Komorniki) - Poczta Polska S.A. Region Dystrybucji w Poznaniu ul. Polna 120, 60-900 Komorniki (przystanek ko?cowy). 2) przebieg trasy odwozu: Poczta Polska S.A. Region Dystrybucji w Poznaniu ul. Polna 120, 60-900 Komorniki (przystanek pocz?tkowy) - ul. Polna (Komorniki) - ul. Ksi?dza Malinowskiego (Komorniki) - ul. Wawrzyniaka Piotra (Komorniki) - ul. Wi?niowa (Komorniki) - ul. Fabianowska (Komorniki) - ul. Daimlera Gottlieba (Komorniki) - ul. Pozna?ska (Komorniki) - ul. G?ogowska (Pozna?) - Pozna ul. Matyi 2 "Dworzec Autobusowy Pozna?" (przystanek ko?cowy).
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowi?cym Za??cznik nr 4 do SIWZ.
   3.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany rozk?adu jazdy, w szczególno?ci polegaj?cej na likwidacji danego kursu wskazanego w Za??czniku nr 1 do projektu umowy i zwi?zanego z tym zmniejszenia ilo?ci kilometrów, o których mowa w pkt. 3, maksymalnie o 30%, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego, a Wykonawca wyra?a na to zgod i o?wiadcza ?e nie b?dzie wnosi z tego tytu?u ?adnych roszcze?. O zmianie w rozk?adzie jazdy autobusów Zamawiaj?cy pisemnie poinformuje Wykonawc na co najmniej 3 dni kalendarzowe przed jej wprowadzeniem. Dla skutecznego skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu wymagane jest wy??cznie o?wiadczenie Zamawiaj?cego, z?o?one pisemnie i dor?czone Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiaj?cy mo?e wyrazi pisemn zgod na wyd?u?enie czasu na wprowadzenie zmian w rozk?adzie jazdy nie d?u?ej jednak ni o czas trwania okoliczno?ci uniemo?liwiaj?cych wykonanie przewozu zgodnie ze zmienionym rozk?adem jazdy. Niewykorzystanie maksymalnej warto?ci przedmiotu Umowy w okresie jej obowi?zywania nie powoduje po stronie Zamawiaj?cego obowi?zku zlecenia niezrealizowanej cz??ci Umowy, ani jakichkolwiek roszcze Wykonawcy w zwi?zku z niezrealizowaniem cz??ci Umowy.
   4.  Autobusy, za pomoc których Wykonawca ?wiadczy us?ugi musz spe?nia nast?puj?ce wymagania: - by w pe?ni sprawne techniczne, przeznaczone lub przystosowane do przewozu osób zgodnego z projektem umowy, posiada wszelkie aktualne, niezb?dne i wymagane badania techniczne, a ich stan techniczny zapewni pe?ne bezpiecze?stwo przewo?onych pracowników Zamawiaj?cego, - posiada minimum 48 miejsc siedz?cych, nie wliczaj?c kierowcy, w ka?dym kursie, - by czyste i estetyczne tak zewn?trz jak i wewn?trz, - w okresie zimowym posiada sprawne i wydajne ogrzewanie, - w okresie letnim posiada sprawn i wydajn wentylacj?, - posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej;
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 242-599836
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: BZA.DTZ.2600.1597.2020
Lot nº: 1 Intitulé:
Wykonywanie us?ug transportu osób, które polegaj na przewozie osób na terenie kraju, wed?ug trasy wskazanej przez POL RD Pozna
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Adresse postale: ul. Piekary 19 Ville: Pozna Code NUTS: PL Polska Code postal: 61-823 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 186 327.90 PLN Valeur totale du marché/du lot: 182 940.12 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwoawcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób. Odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
60100000 - Services de transport routier