Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'urbanisme et d'architecture paysagËre

2022/S 52-136447  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Varsovie: Services d'urbanisme et d'architecture paysagËre 2022/S 052-136447 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
NumÈro national d'identification: KRS 0000013479 Adresse postale: ul. Z?ota 59 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Kosowska Courriel: ewa.kosowska@gkpge.pl TÈlÈphone: +48 725554604 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji ÑBudowa bloku gazowego w oparciu o turbin? gazow? z wodnym kot?em odzysknicowym w PGE EC S.A. O.EC w Kielcach" wraz z uzyskaniem dec. Pozwolenia na Budow? NumÈro de rÈfÈrence: POST/PEC/PEC/UZS/00023/2022
II.1.2) Code CPV principal 71400000 Services d'urbanisme et d'architecture paysagËre
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem ZamÛwienia jest: Wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji ÑBudowa bloku gazowego w oparciu o turbin? gazow? z wodnym kot?em odzysknicowym w PGE EC S.A. Oddzia? Elektrociep?ownia w Kielcach" wraz z uzyskaniem decyzji Pozwolenia na Budow?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 159 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'exÈcution:
Miejsce realizacji zamÛwienia: siedziba Wykonawcy. Lokalizacja inwestycji: PGE Energia Ciep?a S.A., Oddzia? w Kielcach, ul. HubalczykÛw 30, 25-668 Kielce
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie us?ugi polegaj?cej na opracowaniu projektu budowlanego w zakresie niezb?dnym do uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na Budow?, wynikaj?cym z zapisÛw ustawy Prawo Budowlane art. 33 ust. 2, tj.: projekt zagospodarowania dzia?ki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegaj?cej na wybudowaniu w PGE EC Oddzia? Elektrociep?ownia w Kielcach bloku gazowego w oparciu o turbin? gazow? z wodnym kot?em odzysknicowym, wykonaniu przy??czy oraz niezb?dnej infrastruktury technicznej., a tak?e nale?yte wykonanie przez Wykonawc? zobowi?za? wynikaj?cych z gwarancji jako?ci oraz r?kojmi dotycz?cych Prac w Okresie Gwarancji i R?kojmi, jak rÛwnie? udzielenie Zamawiaj?cemu Praw W?asno?ci Intelektualnej
   2.  SzczegÛ?owy zakres Prac zosta? okre?lony w Za??czniku nr 1 (Opis Przedmiotu ZamÛwienia) do Umowy.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Pe?na nazwa zadania: Wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji ÑBudowa bloku gazowego w oparciu o turbin? gazow? z wodnym kot?em odzysknicowym w PGE EC S.A. Oddzia? Elektrociep?ownia w Kielcach" wraz z uzyskaniem decyzji Pozwolenia na Budow?.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 013-030749
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji ÑBudowa bloku gazowego w oparciu o turbin? gazow? z wodnym kot?em odzysknicowym w PGE EC S.A. O.EC w Kielcach" wraz z uzyskaniem dec. Pozwolenia na Budow?
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ANTEA POLSKA S.A.
NumÈro national d'identification: 6340019148 Adresse postale: ul. Dul?by 5 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-833 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 411 667.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 159 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Bran?a drogowa, rzeczoznawstwo BHP i p.po?, geodezja, geologia
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Post?powanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamÛwie? publicznych (Pzp), w trybie przetargu nieograniczonego ñ art. 132 i nast. Pzp w zw. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 376 ust. 1 pkt 1) i art. 378 ust. 1 Pzp, przepisÛw wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia .
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp, czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania zgodnie z art 515 Ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022 Pologne-Varsovie: Services d'urbanisme et d'architecture paysagËreType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère