Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de voirie et services de balayage des rues

2020/S 99-238000  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: Services de voirie et services de balayage des rues 2020/S 099-238000 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto sto?eczne Warszawa, dzielnica MokotÛw Adresse postale: ul. Rakowiecka 25/27 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 02-517 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dariusz Pe?ka Courriel: dpelka@um.warszawa.pl TÈlÈphone: +48 224436251 Fax: +48 225651560 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mokotow.waw.pl www.mokotow.waw.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Oczyszczanie ulic gminnych i drÛg wewn?trznych poza okresem zimowym na terenie dzielnicy MokotÛw w Warszawie ñ kompleks A NumÈro de rÈfÈrence: UD-IV-WZP.271.8.2020.DPE
II.1.2) Code CPV principal 90610000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 1)oczyszczanie ca?ego pasa drogowego w tym jezdni ñ bezpy?owe na mokro; 2) r?czne zbieranie zanieczyszcze z ca?ej szeroko?ci pasa drogowego; 3) r?czne zamiatanie/oczyszczanie chodnikÛw ulicznych / schodÛw / miejsc parkingowych SPPN, ?cie?ek rowerowych oraz innych nawierzchni utwardzonych; 4) oczyszczanie nawierzchni utwardzonych z darni, odk?adÛw ziemi; 5) usuwanie zanieczyszcze ze s?upÛw o?wietleniowych, znakÛw drogowych; 6) wiosenne grabienie nawierzchni nieutwardzonych usytuowanych w granicach pasa drogowego; 7) jesienne grabienie nawierzchni nieutwardzonych usytuowanych w granicach pasa drogowego; 8) usuwanie porzuconych odpadÛw; 9) powierzchowne oczyszczanie nawierzchni studzienek kanalizacyjnych; 10) usuwanie/zamiatanie zalegaj?cych odpadÛw organicznych i nieorganicznych gromadz?cych si przy kraw??nikach w pasach drogowych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 624 997.63 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90533000 90511000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Lieu principal d'exÈcution:
Dzielnica MokotÛw m.st. Warszawy, Polska
II.2.4) Description des prestations:
 1)oczyszczanie ca?ego pasa drogowego w tym jezdni ñ bezpy?owe na mokro polega na: ó mechanicznym zamiataniu i zmywaniu nawierzchni jezdni wraz z doczyszczeniem kraw??nikÛw, zatok postojowych i miejsc niedost?pnych znajduj?cych si w pasie jezdnym drogi, ó usuni?ciu wszelkich nieczysto?ci z pozosta?ych cz??ci pasa drogowego, tj. terenÛw utwardzonych i nieutwardzonych poprzez wyzbieranie odpadÛw nieorganicznych z chodnikÛw/?cie?ek rowerowych/opasek, z terenÛw zieleni (trawniki, skupiny krzewÛw, grunt nieporo?ni?ty ro?linno?ci?, mis przy drzewach; 2) r?czne zbieranie zanieczyszcze z ca?ej szeroko?ci pasa drogowego ñ polegaj?ce na r?cznym wyzbieraniu odpadÛw nieorganicznych, zalegaj?cych na terenie ca?ego pasa drogowego (w linach rozgraniczaj?cych pas drogowy); 3) r?czne zamiatanie/oczyszczanie chodnikÛw ulicznych/schodÛw/miejsc parkingowych SPPN, ?cie?ek rowerowych oraz innych nawierzchni utwardzonych ñ polega na zamiataniu wyst?puj?cych zanieczyszcze organicznych i nieorganicznych z nawierzchni utwardzonych, w tym usuni?cie nieczysto?ci przy i w miar mo?liwo?ci pod parkuj?cymi samochodami; 4) oczyszczanie nawierzchni utwardzonych z darni, odk?adÛw ziemi ñ polega na r?cznym lub/i mechanicznym usuni?ciu ro?linno?ci porastaj?cej nawierzchnie bez zastosowania ?rodkÛw chemicznych oraz usuni?ciu odk?adÛw ziemi; 5) usuwanie zanieczyszcze ze s?upÛw o?wietleniowych, znakÛw drogowych ñ polegaj?ce na oczyszczaniu s?upÛw z reklam, plakatÛw i innych og?osze?, z ta?m samoprzylepnych itp.; 6) wiosenne grabienie nawierzchni nieutwardzonych usytuowanych w granicach pasa drogowego ñ polega na jednorazowym, r?cznym wygrabieniu li?ci, ga??zek, okwiatu, odchodÛw zwierz?cych wraz z wywozem urobku. Czynno? musi poprzedza wyzbieranie wszelkich odpadÛw nieorganicznych z terenu obj?tego dzia?aniem; 7) jesienne grabienie nawierzchni nieutwardzonych usytuowanych w granicach pasa drogowego ñ polega na r?cznym wygrabieniu li?ci, ga??zek, okwiatu, odchodÛw zwierz?cych wraz z wywozem urobku. Czynno? musi poprzedza wyzbieranie wszelkich odpadÛw nieorganicznych z terenu obj?tego dzia?aniem. Zamawiaj?cy zak?ada, ?e w sezonie jesiennym, czynno? zostanie wykonywana czterokrotnie; 8) usuwanie porzuconych odpadÛw ñ polega na usuni?ciu z pasa drogowego nielegalnie pozostawionych odpadÛw w workach, pryzmach b?d porzuconych luzem: wszelkich odpadÛw organicznych (ob?amanych ga??zi, choinek, itp.) i nieorganicznych wraz z gabarytami sprz?tem elektrycznym, gruzem budowlanym itp.; 9) powierzchowne oczyszczanie nawierzchni studzienek kanalizacyjnych ñ polega na r?cznym lub mechanicznym usuni?ciu/oczyszczeniu powierzchni kratki ?ciekowej znajduj?cej si na jezdni z wszelkich nieczysto?ci blokuj?cych swobodny odp?yw wody opadowej; 10) usuwanie/zamiatanie zalegaj?cych odpadÛw organicznych i nieorganicznych gromadz?cych si przy kraw??nikach w pasach drogowych ñ polega na usuni?ciu wszelkich odpadÛw organicznych tj. li?cie, ga??zki, okwiat itp. i nieorganicznych, zalegaj?cych w pasie szeroko?ci 1 m od kraw??nika jezdni. Klauzula spo?eczna ñ Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac w rozumieniu art. 22 ß 1 ustawy z 26.6.1974 ñ Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.), osÛb do wykonywania prac porz?dkowych, przygotowania urobku do wywozu, za?adunku na ?rodki transportu.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas wykonania prac przy interwencyjnym oczyszczaniu pasÛw drogowych / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Integracja zawodowa osÛb bezrobotnych / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 030-070039
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SUEZ Polska sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Zawodzie 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 02-981 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224924387
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 462 906.64 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 624 997.63 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale VI ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90511000 - Services de collecte des ordures 
90533000 - Services de gestion de décharges 
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues