Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 21/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de voirie et services de balayage des rues

2020/S 129-317406  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/07/2020
S129
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Varsovie: Services de voirie et services de balayage des rues

2020/S 129-317406

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 125-306404)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Dzielnica W?ochy Miasta Sto?ecznego Warszawy
Adresse postale: al. Krakowska 257
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-133
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Aneta D?bowska
Courriel: wlochy.przetargi@um.warszawa.pl
TÈlÈphone: +48 224434330
Fax: +48 224434333 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.ud-wlochy.waw.pl

http://www.ud-wlochy.waw.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Prowadzenie ca?orocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodnikÛw, zatok parkingowych oraz przej? na terenie Dzielnicy W?ochy m.st. Warszawy z podzia?em na cz??ci: cz?? I i cz. II (Pe?ny tytu ni?ej)

NumÈro de rÈfÈrence: PN 15/2020

II.1.2)
Code CPV principal
90610000 Services de voirie et services de balayage des rues

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Pe?ny tytu post?powania wskazanego wy?ej w pkt II.1.1 (z powodu ograniczenia liczby znakÛw) Prowadzenie ca?orocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodnikÛw, zatok parkingowych oraz przej? na terenie Dzielnicy W?ochy m.st. Warszawy z podzia?em na cz??ci: ó cz?? I ñ Prowadzenie zimowego oczyszczania ulic lokalnych, chodnikÛw, zatok parkingowych oraz przej? na terenie Dzielnicy W?ochy m.st. Warszawy w roku 2020ñ2021, ó cz?? II ñ Prowadzenie letniego oczyszczania ulic lokalnych, chodnikÛw, zatok parkingowych oraz przej? na terenie Dzielnicy W?ochy m.st. Warszawy w roku 2021. Dokumenty zamÛwienia (SIWZ wraz z za??cznikami) dost?pna b?dzie rÛwnie na stronie internetowej zamawiaj?cego: www.ud-wlochy.waw.pl Zamawiaj?cy przewiduje w post?powaniu zastosowanie art. 24aa Prawa zamÛwie publicznych.

www.ud-wlochy.waw.pl
Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
03/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 125-306404

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.1.1

Endroit o se trouve le texte rectifier: Nazwa:

Au lieu de:

Prowadzenie ca?orocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodnikÛw, zatok parkingowych oraz przej? na terenie Dzielnicy W?ochy m.st. Warszawy z podzia?em na cz??ci: Cz?? I- i Cz. II (Pe?ny tytu ni?ej)

Lire:

Prowadzenie ca?orocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodnikÛw, zatok parkingowych oraz przej? na terenie Dzielnicy W?ochy m.st. Warszawy z podzia?em na cz??ci: cz?? I i cz. II (Pe?ny tytu ni?ej) Numer referencyjny: PN 15/2020

NumÈro de section: II.2.2

Lot n : 1

Endroit o se trouve le texte rectifier: Dodatkowy kod lub kody CPV

Au lieu de:

90914000 Services de nettoyage de parkings

Lire:

90620000 Services de dÈneigement

90630000 Services de dÈverglaÁage

90914000 Services de nettoyage de parkings

NumÈro de section: II.2.2

Lot n : 2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Dodatkowy kod lub kody CPV

Au lieu de:

90620000 Services de dÈneigement

90630000 Services de dÈverglaÁage

90914000 Services de nettoyage de parkings

Lire:

90914000 Services de nettoyage de parkings

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 20/07/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 21/07/2020

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 17/09/2020

Lire:

Date: 18/09/2020

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 20/07/2020

Heure locale: 12:15

Lire:

Date: 21/07/2020

Heure locale: 12:15

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues 
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage 
90914000 - Services de nettoyage de parkings