01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/09/2018
Date de péremption : 08/10/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Simulateurs

2018/S 185-418270 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

26/09/2018
S185
- - Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Varsovie: Simulateurs

2018/S 185-418270

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 166-378122)


Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. ?wirki i Wigury 61
Warszawa
02-091
Pologne
Point(s) de contact: Wojciech Olbrycht
TÈlÈphone: +48 225720313
Courriel: azp@wum.edu.pl
Fax: +48 225720722
Code NUTS: PL911 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.wum.edu.pl

www.wum.edu.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa zaawansowanego symulatora noworodka z wyposa?eniem i stanowiska resuscytacji noworodka w podziale na pakiety

NumÈro de rÈfÈrence: AZP/Z-053/2018

II.1.2)
Code CPV principal
34150000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest zakup zaawansowanego symulatora noworodka z wyposa?eniem i stanowiska resuscytacji noworodka w podziale na 2 (dwie) cz??ci zamÛwienia, zwane dalej Pakietami 1 i 2, tj. Pakiet 1 ñ Dostawa zaawansowanego symulatora noworodka z wyposa?eniem; Pakiet 2 ñ Dostawa stanowiska resuscytacji noworodka.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, z wyszczegÛlnieniem co do rodzaju i liczby urz?dze oraz wyposa?enia, zosta okre?lony w Formularzach wymaganych warunkÛw technicznych, stanowi?cych Za??czniki nr
   2. 1 i
   2. 2 do SIWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
20/09/2018

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 166-378122

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.7

Lot n : 1

Endroit o se trouve le texte rectifier: Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw

Au lieu de:

Okres w dniach: 28

Lire:

Okres w dniach: 45

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
34150000 - Simulateurs