Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Simulateurs de formation

2021/S 179-465702  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Varsovie: Simulateurs de formation 2021/S 179-465702 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaros?awa D?browskiego NumÈro national d'identification: PL911 Adresse postale: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-908 Pays: Pologne Point(s) de contact: Rados?aw Jankowski Courriel: dzp@wat.edu.pl TÈlÈphone: +48 261839763 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://wat.edu.pl Adresse du profil díacheteur: https://wat.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
DOSTAWA SYMULATORA CENTRUM KONTROLI MISJI SATELITARNYCH WAT NumÈro de rÈfÈrence: 18/WIG/2021
II.1.2) Code CPV principal 34152000 Simulateurs de formation
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa symulatora Centrum Kontroli Misji Satelitarnych WAT oraz jego monta?, przeszkolenie instruktorÛw i roczne wsparcie sprz?towo-programowe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 796 747.97 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaros?awa D?browskiego, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa symulatora Centrum Kontroli Misji Satelitarnych WAT oraz jego monta?, przeszkolenie instruktorÛw i roczne wsparcie sprz?towo-programowe Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zaliczki na poczet wykonania Przedmiotu umowy w wysoko?ci do 50% warto?ci Umowy, wyp?acanej w transzach, po podpisaniu Umowy, w terminie 30 dni od otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawc oraz z?o?eniu zabezpieczenia zaliczki, przy czym udzielenie ka?dej kolejnej transzy zaliczki uzale?nione b?dzie od rozliczenia poprzednio udzielonej zaliczki.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 069-174701
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
DOSTAWA SYMULATORA CENTRUM KONTROLI MISJI SATELITARNYCH WAT
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ICEYE Polska SpÛ?ka z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 796 747.97 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 796 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Informacje na temat RODO znajduj si w rozdziale XXVII SWZ
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? dokonania zmian w zawartej umowie w nast?puj?cych sytuacjach
:
1) Strony ustalaj mo?liwo? zmiany modelu lub typu Przedmiotu umowy, pod warunkiem wycofania z produkcji obj?tego umow modelu lub typu i zast?pienie ich nowocze?niejszymi modelami o lepszych parametrach technicznych korzystniejszych dla Zamawiaj?cego; Wykonawca przedstawi o?wiadczenie producenta dotycz?ce niemo?liwo?ci dostarczenia Przedmiotu umowy; 2)W przypadku, gdy producent nie posiada w swojej ofercie modelu opisanego w punkcie powy?ej, Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiaj?cego mo?e zaproponowa model innego producenta, o lepszych parametrach technicznych, korzystniejszych dla Zamawiaj?cego; 3)zmiany przepisÛw prawa, standardÛw, norm lub wytycznych odpowiednich organÛw maj?cych zastosowanie lub wp?yw na wykonywanie Umowy w zakresie, w jakim b?dzie to konieczne do dostosowania Przedmiotu umowy do nowych przepisÛw, standardÛw, norm lub wytycznych; 4)nadzwyczajnej zmiany stosunkÛw lub warunkÛw rynkowych, w wyniku ktÛrej spe?nienie ?wiadczenia przez Wykonawc by?oby po??czone z nadmiernymi trudno?ciami albo grozi?oby jednej ze Stron ra??c strat?, 5)po rozpocz?ciu realizacji Umowy okaza?o si?, ?e zastosowanie przewidzianych rozwi?za technicznych lub technologicznych grozi?oby niewykonaniem lub nienale?ytym wykonaniem Umowy co by?o niemo?liwe lub trudne do przewidzenia, dlatego dopuszczalne s zmiany pod warunkiem spe?nienia minimalnych wymaga technicznych dotycz?cych Przedmiotu umowy, 6)w przypadku zmiany stawki podatku od towarÛw i us?ug, Wynagrodzenie przewidziane Umow zmienia si odpowiednio do zmiany wysoko?ci podatku od towarÛw i us?ug (ulega korekcie o wysoko? zmiany podatku VAT, a wynagrodzenie netto nie ulega zmianie), przy czym zmiana b?dzie mia?a zastosowanie po dniu wej?cia w ?ycie zmiany przepisÛw prawa wprowadzaj?cych nowe stawki podatku od towarÛw i us?ug
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y za po?rednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym nast?puj?ce dokumenty: 1) Formularz oferty - systemowy; 2) Jednolity europejski dokument zamÛwienia (JEDZ); 3) SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia ñ stanowi?cy za??cznik Nr 1 do SWZ; 4) Pe?nomocnictwo (w przypadku, gdy Wykonawc reprezentuje pe?nomocnik), z ktÛrego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentÛw sk?adanych wraz z ofert
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych ñ Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?ce podstaw jego wniesienia. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej zawiera dzia IX ustawy Prawo zamÛwie publicznych ñ ?rodki ochrony prawnej
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych ñ Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
34152000 - Simulateurs de formation