Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/03/2020
Date de péremption : 20/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Stores

2020/S 61-145167  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/03/2020 S61 Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: Stores 2020/S 061-145167 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: G?Ûwny Urz?d Statystyczny Adresse postale: al. Niepodleg?o?ci 208 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 00-925 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marzena Brzychcy Courriel: m.brzychcy@stat.gov.pl TÈlÈphone: +48 226083600 Fax: +48 226083189 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.stat.gov.pl www.stat.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: http://gus.ezamawiajacy.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fÈdÈral(e)
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sukcesywna dostawa i monta rolet dla G?Ûwnego Urz?du Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodleg?o?ci 208. NumÈro de rÈfÈrence: 19/DB/PN/2020
II.1.2) Code CPV principal 39515400
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa i monta rolet dla G?Ûwnego Urz?du Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodleg?o?ci 208. SzczegÛ?owy zakres i sposÛb realizacji przedmiotu zamÛwienia okre?la ÑOpis przedmiotu zamÛwieniaî stanowi?cy Za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 319 000.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa i monta rolet dla G?Ûwnego Urz?du Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodleg?o?ci 208. SzczegÛ?owy zakres i sposÛb realizacji przedmiotu zamÛwienia okre?la ÑOpis przedmiotu zamÛwieniaî stanowi?cy Za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Okres dodatkowej bezp?atnej gwarancji ÑDBGî / PondÈration: 20,00 % CritËre de qualitÈ - Nom: Kryterium jako?ciowe ñ atest higieniczny ñ ÑAHî / PondÈration: 15,00 % CritËre de qualitÈ - Nom: Kryterium spo?eczne ÑSî / PondÈration: 5,00 % Prix - PondÈration: 60,00 %
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 319 000.00 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin realizacji zamÛwienia: 12 miesi?cy od daty podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty z umowy, w zale?no?ci od tego, ktÛre ze zdarze nast?pi pierwsze.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy wyka??, ?e nale?ycie wykonali lub wykonuj w ostatnich trzech latach przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, co najmniej 1 us?ug polegaj?c na dostawie i monta?u rolet, a warto? tej us?ugi wynios?a co najmniej 20 000,00 PLN (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy z 00/100). Przez dostaw Zamawiaj?cy rozumie dostaw zrealizowan jednorazowo lub sukcesywnie w ramach jednej umowy lub realizowan obecnie.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Przedmiot zamÛwienia b?dzie realizowany zgodnie z wzorem umowy, stanowi?cym za??cznik nr 7 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 20/04/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 19/05/2020
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 20/04/2020 Heure locale: 10:30 Lieu:
G?Ûwny Urz?d Statystyczny, 00-925 Warszawa, al. Niepodleg?o?ci 208, pok. 294, POLSKA.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Zamawiaj?cy przewiduje stosowanie procedury, okre?lonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
   2.  Klauzula spo?eczna ñ pkt
   3. 3 SIWZ, klauzula ?rodowiskowa ñ pkt
   3. 4 SIWZ, zatrudnienie na umow o prac ñ
   3. 5 SIWZ.
   3.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamÛwienia publicznego (pkt
   1. 16 SIWZ). Zasady zachowania poufno?ci danych i informacji zosta?y okre?lone w pkt
   1. 17 SIWZ.
   4.  Ofert nale?y z?o?y pod rygorem niewa?no?ci w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za po?rednictwem platformy dost?pnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl.
   5.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokumentÛw: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu; 2) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 3) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 4) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne; 6) dowodÛw potwierdzaj?cych czy wskazane w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w pkt
   9. 1 SIWZ, dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie.
   6.  Dokumenty podmiotÛw zagranicznych, wspÛlnych (pkt
   9. 9 i
   9. 10 SIWZ).
   7.  Wadium: 8 000,00 PLN.
   8.  ZNWU: 10 % warto?ci umowy z VAT.
   9.  W przedmiotowym post?powaniu komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami, szczegÛ?owo okre?lona w pkt 10 SIWZ, odbywa si b?dzie j?zyku polskim, przy u?yciu: 1) platformy zakupowej Zamawiaj?cego, zwanej dalej ÑPlatform?î, dost?pnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl; 2) poczty elektronicznej. 10. W przedmiotowym post?powaniu z?o?enie oferty mo?liwe b?dzie przy u?yciu platformy dost?pnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl. http://gus.ezamawiajacy.pl http://gus.ezamawiajacy.pl http://gus.ezamawiajacy.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wobec postanowie SIWZ i czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku post?powania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego czynno?ci, do ktÛrych jest zobowi?zany na podstawie ustawy, Wykonawcy przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy, tj. odwo?anie oraz skarga do s?du.
   2.  Zgodnie z art. 180 ustawy: 1) odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy; 2) odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania; 3) odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu; 4) odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   3.  Zgodnie z art. 182 ustawy: 1) odwo?anie wnosi si w terminie 5 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 5 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej; 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si w terminie 5 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587801
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
23/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
39515400 - Stores