Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption : 06/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Sulfate de fer

2022/S 226-650028  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Varsovie: Sulfate de fer 2022/S 226-650028 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138 Numéro national d'identification: 015314758 Adresse postale: Pl. Starynkiewicza 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-015 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pion Zamówie? Publicznych - Dzia? Post?powa? Courriel: d-zamowien@mpwik.com.pl Téléphone: +48 224455318 Fax: +48 224455315 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpwik.com.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://mpwik-waw.eb2b.com.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://mpwik-waw.eb2b.com.pl/
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa koagulantu w postaci wodnego roztworu siarczanu ?elaza (III) do procesu oczyszczania ?cieków komunalnych Numéro de référence: 02025/WS/PW/PZP-DRZ-WRS/D/2022
II.1.2) Code CPV principal 24313125 Sulfate de fer
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa koagulantu w postaci wodnego roztworu siarczanu ?elaza (III) do procesu oczyszczania ?cieków komunalnych
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24313125 Sulfate de fer
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa koagulantu w postaci wodnego roztworu siarczanu ?elaza (III) do procesu oczyszczania ?cieków komunalnych.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 3 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires szczegó?owe okre?lenie terminu realizacji zamówienia znajduje si? w projekcie umowy
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? wykonawcy, którzy:
   1. 1 spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu dot. zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym oraz posiadania kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile obowi?zek ten wynika z odr?bnych przepisów Nie dotyczy
   1. 2. nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie:
   1. 2.1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
   1. 2.2. art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7-10 ustawy Pzp;
   1. 2.3. art. 5k ust. 1 rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie;
   1. 2.4. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego.
   2.  Ocena spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu (wg formu?y "spe?nia - nie spe?nia") i braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana na podstawie:
   2. 1. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia oraz o?wiadczenia potwierdzaj?cego brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt
   1. 2.3 i
   1. 2.4 powy?ej - w stosunku do wszystkich wykonawców, którzy z?o?yli oferty, oraz
   2. 2. podmiotowych ?rodków dowodowych, potwierdzaj?cych spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia - dot. wykonawcy, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona.
   3.  Zamawiaj?cy ??da z?o?enia:
   3. 1.1. Na etapie sk?adania ofert od wszystkich wykonawców - dokumentów zgodnie z tre?ci? IDW.
   3. 1.2. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawc?, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych.
   3. 1.3. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium RP, w odniesieniu do osób które maj? miejsce zamieszkania poza terytorium RP, których dotyczy dokument okre?lony w pkt
   6. 3 IDW, sk?ada odpowiednie dokumenty zgodnie z wytycznymi zawartymi w IDW.
   4.  W celu potwierdzenia spe?niania warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt
   1. 1 wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawi: Dokumenty zgodnie z tre?ci? IDW
   5.  Zamawiaj?cy oceni (je?eli dotyczy), czy udost?pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez wykonawc? spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, takie jak sformu?owane wobec wykonawców. Zamawiaj?cy za??da przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia podmiotowych ?rodków dowodowych takich jak ??dane od wykonawców.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? wykonawcy, którzy spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: Nie dotyczy
   2.  W celu potwierdzenia spe?niania warunku, o którym mowa w pkt 1 wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia: Nie dotyczy.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? wykonawcy, którzy spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce:
   1. 1. zdolno?ci technicznej lub zawodowej (Do?wiadczenie wykonawcy), tj.: wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzonej dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych równie? wykonuj? co najmniej jedn? dostaw? (umow?) polegaj?c? na dostawie koagulantu w postaci wodnego roztworu siarczanu ?elaza (III) przeznaczonego do procesu oczyszczania ?cieków komunalnych, w ilo?ci nie mniejszej ni? 200 Mg. W przypadku dostaw nadal realizowanych Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli warto?? zrealizowanych dostaw na dzie? sk?adania ofert w niniejszym post?powaniu wynios?a co najmniej 200 Mg.
   1. 2. zdolno?ci technicznej lub zawodowej (Osoby), tj.: Nie dotyczy.
   2.  W celu potwierdzenia spe?niania warunku, o którym mowa w pkt
   1. 1 wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia: Dokumenty zgodnie z tre?ci? IDW.
   3.  W celu potwierdzenia spe?niania warunku, o którym mowa w pkt
   1. 2 wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia: Nie dotyczy.
   4.  W celu przeliczenia na PLN wszystkich warto?ci i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiaj?cy zastosuje ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzie? zamieszczenia og?oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, og?aszany w sposób przewidziany uchwale Zarz?du NBP nr 51/2002 z dnia 23 wrze?nia 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i og?aszania bie??cych kursów walutowych (Dz. Urz. NBP nr 14, poz. 39 z pó?n.zm.).
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wadium w wysoko?ci 40.000,00 z?otych Wadium musi obejmowa? ca?y okres zwi?zania ofert?. Szczegó?owe informacje o wadium zawiera specyfikacja dost?pna na stronach podanych w pkt I.3.
   2.  Inne gwarancje, o których mowa w specyfikacji dost?pnej na stronach podanych w pkt. I.3.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Okre?lone w IDW
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Zgodnie z art. 58 Pzp
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Szczegó?owe warunki realizacji umowy okre?lone zosta?y w Projekcie umowy, stanowi?cej Cz??? II SWZ
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 06/12/2022 Heure locale: 09:45
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 05/03/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 06/12/2022 Heure locale: 10:00 Lieu:
na Platformie Zakupowej Zamawiaj?cego
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e z?o?y? dokumentów wymaganych przez Zamawiaj?cego w pkt III.1.2 og?oszenia, Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie przez wykonawc? innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu okre?lonych w pkt III
   1. 2 og?oszenia.
   2.  Dotyczy odpowiednio pkt III.1.2)
:
Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunków prawnych, na zasadach okre?lonych w IDW (pkt
   6. 8 IDW, z uwzgl?dnieniem obowi?zku z?o?enia dokumentów tam wskazanych). Jednocze?nie Zamawiaj?cy informuje, ?e zakazane jest poleganie na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów, o których mowa w art. 5k ust. 1 lit. a) - c) rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576.
   3.  Oferta powinna by? sporz?dzona w j?zyku polskim. Dokumenty w j?zyku obcym nale?y z?o?y? wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
   4.  Ofert? wraz z wymaganymi dokumentami nale?y sporz?dzi? i z?o?y? zgodnie z zasadami okre?lonymi w og?oszeniu, IDW oraz w obowi?zuj?cych przepisach prawa, w tym w Rozporz?dzeniu wskazanemu w pkt
   1. 2.2. IDW.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w Dziale IX Pzp.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej s?
:
a) odwo?anie, b) skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s? w art. 505-578 ustawy Pzp.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s? w art. 579-590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza - Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 / +48 224587803 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022 Dostawa koagulantu w postaci wodnego roztworu siarczanu ?elaza (III) do procesu oczyszczania ?cieków komunalnych 06/12/2022 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
24313125 - Sulfate de fer