Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 31/07/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Supervision des travaux de construction

2020/S 124-304979  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Varsovie: Supervision des travaux de construction 2020/S 124-304979 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Adresse postale: ul. Targowa 74 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-734 Pays: Pologne Point(s) de contact: Tomasz Rudy Courriel: Tomasz.Rudy@plk-sa.pl T╚l╚phone: +48 123933455 Fax: +48 123931562 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.plk-sa.pl www.plk-sa.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.plk-sa.pl/ Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: autre adresse:
Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Po?udniowy Adresse postale: pl. Matejki 12 Ville: Krak█w Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Code postal: 31-157 Pays: Pologne Point(s) de contact: Tomasz Rudy Courriel: Tomasz.Rudy@plk-sa.pl Fax: +48 123931562 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.plk-sa.pl www.plk-sa.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
I.6) Activit╚ principale Autre activit╚: obs?uga sieci ?wiadcz?cych us?ugi w zakresie transportu kolejowego
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Zarz?dzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacj zadania inwestycyjnego w ramach proj. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej ˝ PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrast. przystankowej Num╚ro de r╚f╚rence: IREZA3g-216-04/20
II.1.2) Code CPV principal 71247000 Supervision des travaux de construction
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem Zam█wienia jest zarz?dzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacj zadania inwestycyjnego w ramach projektu: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowejţ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 5 983 683.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'ex╚cution:
Us?uga b?dzie realizowana na obszarze dzia?ania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zak?adu Linii Kolejowych w Rzeszowie na terenie wojew█dztwa podkarpackiego w powiecie rzeszowskim
II.2.4) Description des prestations:
Zakres Zadania inwestycyjnego, nad kt█rym Wykonawca b?dzie ?wiadczy Us?ug Zarz?dzania i sprawowania nadzoru obejmuje w szczeg█lno?ci: Zadanie nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie rob█t budowlanych dla zadania pod nazw ĐBudowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu ĐBudowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnejţ - Budowa po??czenia kolejowego do portu lotniczego Rzesz█w Jasionkaţ, kt█re b?dzie prowadzone w systemie pracy wielozmianowej, obejmuje w szczeg█lno?ci wykonanie nast?puj?cych element█w: a) dokumentacji projektowej, w tym: Dokumentacji przedprojektowej, Koncepcji programowo-przestrzennej, Projektu budowlanego, Uzyskanie pozwolenia na budow?, Opracowanie projektu wykonawczego, Opracowanie szczeg█?owych specyfikacji technicznych, Opracowanie dokumentacji powykonawczej, Pe?nienie nadzoru autorskiego. b) realizacji Rob█t polegaj?cych na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej w bran?ach: Nawierzchnia i podtorze, Urz?dzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), Urz?dzenia i systemy telekomunikacyjne, Sie trakcyjna wraz z uk?adami zasilania, Urz?dzenia i uk?ady elektroenergetyki do 1 kV, Elektroenergetyka nietrakcyjna powy?ej 1 kV w tym linie potrzeb nietrakcyjnych, Obiekty in?ynieryjne, Perony i obiekty kubaturowe, Przej?cia i przejazdy, Usuni?cie kolizji, c) realizacji rob█t polegaj?cych na budowie i przebudowie infrastruktury drogowej w niezb?dnym zakresie oraz budowie obiekt█w s?u??cych ochronie ?rodowiska, d) przeprowadzenie oceny zgodno?ci ka?dego podsystemu strukturalnego obj?tego zakresem zam█wienia na ka?dym etapie (projektowania, budowy i ko?cowych pr█b podsystemu). W ramach przedmiotowego zadania zostan wykonane nast?puj?ce zakresy prac: Budowa ok. 5 km nowej jednotorowej zelektryfikowanej linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzesz█w Jesionka, Budowa nowego PO Park Technologiczny, Budowa Stacji Port Lotniczy Budow 4 przejazd█w kolejowo ˝ drogowych. Zadanie nr 2: Zaprojektowanie i wykonanie rob█t budowlanych dla zadania pod nazw ĐBudowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu ĐBudowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnejţ - Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowejţ, kt█re b?dzie prowadzone w systemie pracy wielozmianowej, obejmuje w szczeg█lno?ci wykonanie nast?puj?cych element█w: a) dokumentacji projektowej, w tym: Dokumentacji przedprojektowej, Koncepcji programowo-przestrzennej, Projektu budowlanego, Uzyskanie pozwolenia na budow?, Opracowanie projektu wykonawczego, Opracowanie szczeg█?owych specyfikacji technicznych, Opracowanie dokumentacji powykonawczej, Pe?nienie nadzoru autorskiego. b) realizacji rob█t polegaj?cych na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej w bran?ach: Nawierzchnia i podtorze, Urz?dzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), Urz?dzenia i systemy telekomunikacyjne, Sie trakcyjna wraz z uk?adami zasilania, Urz?dzenia i uk?ady elektroenergetyki do 1 kV, Elektroenergetyka nietrakcyjna powy?ej 1 kV w tym linie potrzeb nietrakcyjnych, Obiekty in?ynieryjne, Perony i obiekty kubaturowe, Przej?cia i przejazdy, Usuni?cie kolizji, c) realizacji rob█t polegaj?cych na budowie i przebudowie infrastruktury drogowej w niezb?dnym zakresie oraz budowie obiekt█w s?u??cych ochronie ?rodowiska, d) przeprowadzenie oceny zgodno?ci ka?dego podsystemu strukturalnego obj?tego zakresem zam█wienia na ka?dym etapie (projektowania, budowy i ko?cowych pr█b podsystemu).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 5 983 683.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 40 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Projekt jest realizowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowane POIS.05.02.00-00-0026/17-00 dla Projektu ĐBudowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowejţ w ramach dzia?ania
   5. 2. Rozw█j transportu kolejowego poza TEN-T o priorytetowa V Rozw█j transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy korzystaj?c z dyspozycji art. 93 ust. 1a Ustawy Pzp informuje, i mo?e uniewa?ni post?powanie, o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki, kt█re Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.W Post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, wobec kt█rych brak jest podstaw do wykluczenia z Post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z wy??czeniem przes?anek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Ustawy w zakresie przest?pstwa okre?lonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy (przes?anki wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Ustawy (przes?anki wykluczenia fakultatywne) oraz spe?niaj?cy warunki udzia?u okre?lone w pkt
   8. 2 IDW.
   2.  Zgodnie z art. 22 ust.1b. Ustawy, o udzielenie Zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki dotycz?ce: ˇ Kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w, ˇ Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, ˇ Zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
   3.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w Post?powaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zam█wienia lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych. Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w musi udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c Zam█wienie b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji Zam█wienia
   4.  W celu wst?pnego wykazania, ?e brak jest podstaw do wykluczenia z Post?powania oraz potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w Post?powaniu, ka?dy z Wykonawc█w zobowi?zany jest z?o?y Jednolity Dokument, kt█rego wz█r stanowi Za??cznik nr 5A do IDW. W celu wst?pnego potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w Post?powaniu Wykonawca ograniczy si do og█lnego o?wiadczenia dotycz?cego wszystkich kryteri█w kwalifikacji poprzez wype?nienie sekcji w cz??ci IV i nie wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji w cz??ci IV Jednolitego Dokumentu. Informacj o cz??ciach Zam█wienia, kt█rych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy Podwykonawcom, nie polegaj?c jednocze?nie na ich zasobach, Wykonawca zamieszcza w cz??ci II sekcji D Jednolitego Dokumentu. Dodatkowo, w sekcji tej nale?y zamie?ci nazwy (firmy) Podwykonawc█w, je?li jest ju wiadome Wykonawcy jakim Podwykonawcom zamierza powierzy wykonanie cz??ci Zam█wienia. Zasady wype?niania Jednolitego Dokumentu zosta?y zamieszczone na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
   5.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si o Zam█wienie przez Wykonawc█w (np. Konsorcjum), Jednolity Dokument, kt█rego wz█r stanowi Za??cznik Nr 5 A do IDW, sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o Zam█wienie. Jednolity Dokument potwierdza w szczeg█lno?ci brak podstaw wykluczenia i spe?nianie warunk█w udzia?u w Post?powaniu w zakresie, w kt█rym ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w Post?powaniu.
   6.  Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spe?niania, w zakresie, w jakim Wykonawca powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w Post?powaniu, sk?ada tak?e Jednolity Dokument, kt█rego wz█r stanowi Za??cznik Nr 5 A do IDW, dotycz?cy ka?dego z tych podmiot█w wraz ze zobowi?zaniem, kt█rego wz█r stanowi Za??cznik nr 4 do IDW.
   7.  Wykonawca wskazuj?cy w Jednolitym Dokumencie Podwykonawc█w, kt█rym zamierza powierzy wykonanie cz??ci Zam█wienia, a na kt█rych zasobach nie polega,je?eli jest ju wiadome, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, o kt█rych mowa w pkt
   8. 3.5 IDW, sk?ada Jednolity Dokument, kt█rego wz█r stanowi Za??cznik Nr 5 B do IDW dotycz?cy ka?dego z tych Podwykonawc█w. Cd pkt VI.3 https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
W zakresie warunku okre?lonego w punkcie
   8. 2.2. IDW, wymagane jest wykazanie przez Wykonawc?, i znajduje si w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniaj?cej wykonanie Zam█wienia, tj.: a) posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow - w wysoko?ci nie mniejszej ni 500 000,00 PLN (s?ownie: pi??set tysi?cy z?otych); b) posiada w ci?gu ostatnich 3 lat obrotowych, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy, za ten okres, ?redni roczny przych█d netto ze sprzeda?y w kwocie minimalnej 2 000 000,00 PLN (s?ownie: dwa miliony z?otych) Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyra?onych w walutach innych ni PLN, nale?y przyj? ?redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesi?ca, w kt█rym opublikowano og?oszenie o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Zamawiaj?cy przed udzieleniem Zam█wienia, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych: Okoliczno?ci, o kt█rych mowa w Jednolitym Dokumencie tj. Ad a) informacja banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?ca wysoko? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert, Ad b) cz?? sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysk█w i start, w przypadku gdy sporz?dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, a je?eli podlega ono badaniu przez bieg?ego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo?ci r█wnie odpowiednio z opini o badanym sprawozdaniu (jego cz??ci), a w przypadku Wykonawc█w niezobowi?zanych do sporz?dzenia finansowego, innych dokument█w okre?laj?cych przych█d netto ze sprzeda?y ˝ za okres nie d?u?szy ni ostatnie 3 lata obrotowe, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - za ten okres, Inne dokumenty ˝ je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska dokument█w, o kt█rych mowa w pkt. a) i b) IDW.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
a) w zakresie warunku okre?lonego w punkcie
   8. 2.3. IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawc wykonanie, w okresie ostatnich sze?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie) maksymalnie 2 (dw█ch) us?ug polegaj?cych na zarz?dzaniu inwestycj i sprawowaniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie budowy lub przebudowy lub modernizacji linii kolejowych zelektryfikowanych, obejmuj?cych budow lub przebudow lub modernizacj?: 1 szlaku i 2 stacji posiadaj?cych, co najmniej dwa tory dodatkowe, przy czym us?ugi te musz dotyczy rob█t budowlanych, kt█rych warto? zako?czonych lub odebranych ?wiadectwem Przej?cia (protoko?em odbioru ko?cowego lub dokumentem r█wnowa?nym) rob█t wynosi, co najmniej 100 000 000,00 (sto milion█w) PLN brutto ka?da. Jako wykonanie us?ugi nale?y rozumie doprowadzenie co najmniej do wystawienia ?wiadectwa Przej?cia (dla kontrakt█w realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), protoko?u odbioru ca?o?ci rob█t lub r█wnowa?nego dokumentu (w przypadku zam█wie?, w kt█rych nie wystawia si ?wiadectwa Przej?cia) lub zako?czenia realizacji umowy na ?wiadczenie us?ug nadzoru je?eli zako?czenie realizacji umowy nast?pi?o wcze?niej ni wystawienie ?wiadectwa Przej?cia (dla kontrakt█w realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), protoko?u odbioru ca?o?ci rob█t lub r█wnowa?nego dokumentu (w przypadku zam█wie?, w kt█rych nie wystawia si ?wiadectwa Przej?cia). Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyra?onych w walutach innych ni PLN, nale?y przyj? ?redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesi?ca, w kt█rym opublikowano og?oszenie o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. b) w zakresie warunku okre?lonego w punkcie
   8. 2.3. IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawc dysponowaniem osobami wchodz?cymi w sk?ad Sta?ego Zespo?u In?yniera, zgodnie z poni?szym wyszczeg█lnieniem:
   1.  Nazwa stanowiska In?ynier Projektu Wymagane minimalne kwalifikacje i do?wiadczenie: - wykszta?cenie wy?sze; ˇ 5 - minimum 5 lat do?wiadczenia na stanowisku In?yniera Projektu lub In?yniera Rezydenta lub Dyrektora Kontraktu lub r█wnorz?dnym w zakresie zarz?dzania projektami inwestycyjnymi, ˇ w ci?gu ostatnich 10 lat liczonych do terminu sk?adania Ofert w post?powaniu zdoby do?wiadczenie w zakresie zarz?dzania projektami, na stanowiskach, o kt█rych mowa powy?ej, na minimum 2 inwestycjach infrastruktury transportowej w tym przynajmniej 1 dotycz?cej infrastruktury kolejowej (przez okres co najmniej 12 miesi?cy na ka?dej) realizowanych w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe.
   2.  Nazwa stanowiska Specjalista ds. Ochrony ?rodowiska Wymagane minimalne kwalifikacje i do?wiadczenie: wykszta?cenie wy?sze; ˇ - do?wiadczenie: wykonanie lub udzia w wykonaniu jako koordynator, w ci?gu ostatnich 5 (pi??) lat liczonych do terminu sk?adania Ofert w post?powaniu, co najmniej 2 (dw█ch) raport█w o oddzia?ywaniu przedsi?wzi?cia na ?rodowisko sporz?dzonych dla transportowych inwestycji liniowych (linie kolejowe, drogi krajowe lub wojew█dzkie) oraz w oparciu o kt█re wydana zosta?a decyzja o ?rodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienie ponownej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko na etapie pozwolenia na budow (lub r█wnowa?ne dokumenty wydane przez w?a?ciwy urz?d w innym kraju) lub udzia w nadzorowaniu w zakresie ochrony ?rodowiska realizacji co najmniej 2 (dw█ch) inwestycji transportu l?dowego (linia kolejowa lub droga o kategorii co najmniej wojew█dzka).
   3.  Nazwa stanowiska Ekspert ds. roszcze Wymagane minimalne kwalifikacje i do?wiadczenie: -wykszta?cenie wy?sze; ˇ minimum 5 letnie do?wiadczenie w przygotowaniu lub rozpatrywaniu roszcze?, w tym co najmniej 3 letnie do?wiadczenie w inwestycjach realizowanych w oparciu o warunki FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe. Cd poni?ej Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
 
4.Nazwa stanowiska Projektant w zakresie bran?y sterowania ruchem kolejowym Wymagane minimalne kwalifikacje i do?wiadczenie: - wykszta?cenie wy?sze techniczne, ˇ uprawnienia budowlane bez ogranicze do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci in?ynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, ˇ posiada co najmniej 5 (pi??) lat do?wiadczenia w specjalno?ci in?ynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym w pe?nieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, ˇ w ci?gu ostatnich 5 (pi?ciu) lat liczonych do terminu sk?adania Ofert w post?powaniu opracowa minimum 2 (dwie) dokumentacje projektowe (projekt budowlany i projekt wykonawczy) w charakterze projektanta w zakresie bran?y sterowania ruchem kolejowym.
   5.  Nazwa stanowiska Projektant w zakresie bran?y konstrukcyjno-budowlanej Wymagane minimalne kwalifikacje i do?wiadczenie: - wykszta?cenie wy?sze techniczne, ˇ uprawnienia budowlane bez ogranicze do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej ˇ posiada co najmniej 5 (pi??) lat do?wiadczenia w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej w pe?nieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, ˇ w ci?gu ostatnich 5 (pi?ciu) lat liczonych do terminu sk?adania Ofert w post?powaniu opracowa minimum 2 (dwie) dokumentacje projektowe (projekt budowlany i projekt wykonawczy) w charakterze projektanta w zakresie bran?y konstrukcyjno-budowlanej.
   6.  Nazwa stanowiska Projektant w zakresie kolejowych obiekt█w budowlanych Wymagane minimalne kwalifikacje i do?wiadczenie: - wykszta?cenie wy?sze techniczne, ˇ uprawnienia budowlane bez ogranicze do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci in?ynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiekt█w budowlanych ˇ posiada co najmniej 5 (pi??) lat do?wiadczenia w specjalno?ci in?ynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiekt█w budowlanych w pe?nieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, ˇ w ci?gu ostatnich 5 (pi?ciu) lat liczonych do terminu sk?adania Ofert w post?powaniu opracowa minimum 2 (dwie) dokumentacje projektowe (projekt budowlany i projekt wykonawczy) w charakterze projektanta w zakresie kolejowych obiekt█w budowlanych.
   7.  Nazwa stanowiska Inspektor nadzoru w specjalno?ci in?ynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiekt█w budowlanych Wymagane minimalne kwalifikacje i do?wiadczenie: - wykszta?cenie wy?sze techniczne; ˇ uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci in?ynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiekt█w budowlanych W ci?gu ostatnich 10 (dziesi?ciu) lat liczonych do terminu sk?adania Ofert w post?powaniu, zdoby minimum 5 (pi?cio) letnie do?wiadczenie polegaj?ce na pe?nieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robot lub inspektora nadzoru w zakresie kolejowych obiekt█w budowlanych na minimum 1 (jednej) inwestycjach kolejowych, kt█re ??cznie obejmowa?y budow lub przebudow infrastruktury kolejowej w zakresie, co najmniej 1 (jednego) szlaku i 1 (jednej) stacji
   8.  Nazwa stanowiska Inspektor nadzoru w specjalno?ci in?ynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym Wymagane minimalne kwalifikacje i do?wiadczenie: - wykszta?cenie wy?sze techniczne ˇ Uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci in?ynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, ˇ do?wiadczenie polegaj?ce na pe?nieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika rob█t lub inspektora nadzoru w specjalno?ci in?ynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym na minimum 1 (jednej) inwestycji kolejowej, kt█ra ??cznie obejmowa?a budow lub przebudow infrastruktury kolejowej w zakresie, co najmniej 1 (jednego) szlaku i 1 (jednej) stacji Cd w pkt VI.3
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation Liste et br╦ve description des r╦gles et crit╦res:
Cena 100 %
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
 
1.Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy sw ofert wadium w wysoko?ci: 90 000,00 PLN (s?ownie: dziewi??dziesi?t tysi?cy z?otych)
   2.  Wadium musi by wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy
   3.  Zamawiaj?cy ustala zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy zawartej w wyniku Post?powania o udzielenie niniejszego Zam█wienia w wysoko?ci 7 % ceny ca?kowitej brutto podanej w ofercie
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Zgodnie z wymogami art. 23 ustawy Prawo zam█wie publicznych
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Informacja odno?nie zam█wie podobnych: Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie podobnych zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3) PZP, polegaj?cych na powt█rzeniu podobnych us?ug dotycz?cych zarz?dzania i sprawowania nadzoru nad realizacj prac obj?tych zadaniem, zgodnych z przedmiotem zam█wienia podstawowego. Zam█wienia podobne dotyczy b?d us?ug nadzoru inwestorskiego wraz Z rozliczeniem umowy (przygotowaniem dokument█w OT) nad realizacj zadania tj. robotami budowlanymi, zgodnego z przedmiotem zam█wienia podstawowego zlokalizowanego na odcinkach: ´ Linia kolejowa nr 71 od km 36,890 do km 66,311 ´ Linia kolejowa nr 91 od km 110,665 do km 194,396 ´ Linia kolejowa nr 106 od km 0,475 do km 31,090 ´ Nowoprojektowana linia kolejowa: 626 Zaczernie ˝ Rzesz█w Jasionka Mi?dzynarodowy Port Lotniczy
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 31/07/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 28/09/2020
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 31/07/2020 Heure locale: 12:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum RealizacjiInwestycji Region Po?udniowy, 31-157 Krak█w, Pl. Matejki 12, w Đsali korkowejţ (II pi?tro)
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Cd z pkt III.1.1 -
   8.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem Zam█wienia, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych
:
a) okoliczno?ci, o kt█rych mowa w Jednolitym Dokumencie Wykonawcy, b) okoliczno?ci, o kt█rych mowa w Jednolitym Dokumencie dotycz?cym ka?dego z podmiot█w, na kt█rego zasoby powo?uje si Wykonawca, w zakresie pkt
   9. 7.1. ˝
   9. 7.7 IDW.
   9.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiaj?cemu, zgodnie z zapisami pkt 14.15.2 IDW, o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?█cenia konkurencji w Post?powaniu o udzielenie zam█wienia. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o Zam█wienie, o?wiadczenie sk?ada oddzielnie ka?dy z nich. 10. Zamawiaj?cy, mo?e wykluczy Wykonawc na ka?dym etapie Post?powania o udzielenie Zam█wienia. 11. Dokumenty i o?wiadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z Post?powania: Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 Ustawy, z wy??czeniem przes?anki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy oraz w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 Ustawy, z wy??czeniem przes?anki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy, oraz w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy,wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert ˝ w odniesieniu do os█b fizycznych, Odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, O?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne (sporz?dzone zgodnie ze wzorem zawartym w Za??czniku nr 7 do IDW), O?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy (sporz?dzone zgodnie ze wzorem zawartym w Za??czniku nr 7 do IDW), O?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne (sporz?dzone zgodnie ze wzorem zawartym w Za??czniku nr 7 do IDW), a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, Cd w pkt VI.4.3
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odow?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Cd. z pkt III1.3 -
   9. Nazwa stanowiska Inspektor nadzoru w specjalno?ci in?ynieryjnej mostowej Wymagane minimalne kwalifikacje i do?wiadczenie: -Wykszta?cenie wy?sze techniczne; ˇ Uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci in?ynieryjnej mostowej, ˇ posiada co najmniej 3 lata (36 miesiecy) do?wiadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika rob█t lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalno?ci in?ynieryjnej mostowej zadaniach zwi?zanych Budow lub Przebudow kolejowych obiekt█w in?ynieryjnych spo?r█d: most lub wiadukt, lub przepust, lub ?ciany oporowe, lub estakady, lub tunele liniowe, lub nadziemne i podziemne przej?cia dla pieszych, w rozumieniu przepis█w w sprawie warunk█w technicznych, jakim powinny odpowiada budowle kolejowe i ich usytuowanie. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiaj?cy rozumie uprawnienia budowlane, O kt█rych mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 2019 r. poz. 1186.) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowi?zuj?cych przepis█w prawa, lub odpowiednich przepis█w obowi?zuj?cych na terenie kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, uznanych przez w?a?ciwy organ, zgodnie z ustaw z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 220) W przypadku os█b, kt█re s obywatelami pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz pa?stw cz?onkowskich Europejskiego Porozumienia O Wolnym Handlu (EFTA) ˝ stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz?dach zawodowych architekt█w oraz in?ynier█w budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zam█wienia posiadaj uprawnienia budowlane, wyszczeg█lnione wy?ej je?eli: ˇ naby?y kwalifikacje zawodowe do wykonywania dzia?alno?ci w budownictwie, r█wnoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadaj?ce posiadaniu uprawnie budowlanych w danej specjalno?ci, oraz ˇ posiadaj odpowiedni decyzj o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zosta?y spe?nione w stosunku do tych os█b wymagania, o kt█rych mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorz?dach zawodowych architekt█w oraz in?ynier█w budownictwa, dotycz?ce ?wiadczenia us?ug transgranicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). Nie dopuszcza si wskazywania przez Wykonawc█w w ofercie tej samej osoby na wi?cej ni jedno stanowisko. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, tj. ad a) wykaz us?ug wykonanych w okresie ostatnich 6 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, termin█w wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane (sporz?dzony wg wzoru stanowi?cego Za?. nr 6 do IDW), Dowody okre?laj?ce czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami o kt█rych mowa s referencje b?d inne dokumenty wystawione b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y wykonywane, Inne dokumenty ˝ je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   9. 6.2 IDW, Ad b) wykaz os█b, skierowanych przez Wykonawc do realizacji Zam█wienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania Zam█wienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporz?dzony wed?ug wzoru stanowi?cego Za?. nr 6a do IDW
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwetsycji Region Po?udniowy Adresse postale: pl. Matejki 12 Ville: Krak█w Code postal: 31-157 Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71247000 - Supervision des travaux de construction