Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 17/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Supervision des travaux de construction

2020/S 149-366479  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Pologne-Varsovie: Supervision des travaux de construction

2020/S 149-366479

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 124-304979)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
Adresse postale: ul. Targowa 74
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 03-734
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Tomasz Rudy
Courriel: Tomasz.Rudy@plk-sa.pl
TÈlÈphone: +48 123933455
Fax: +48 123931562 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.plk-sa.pl

www.plk-sa.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zarz?dzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacj zadania inwestycyjnego w ramach proj. Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej ñ PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrast. przystankowej

NumÈro de rÈfÈrence: IREZA3g-216-04/20

II.1.2)
Code CPV principal
71247000 Supervision des travaux de construction

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zarz?dzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacj zadania inwestycyjnego w ramach projektu: ÑBudowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej ñ PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowejî.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 124-304979

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 10/08/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 17/08/2020

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 03/08/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 17/08/2020

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 08/10/2020

Lire:

Date: 15/10/2020

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71247000 - Supervision des travaux de construction