Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 08/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: SupplÈance orthopÈdique

2020/S 68-161204  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: SupplÈance orthopÈdique 2020/S 068-161204 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher NumÈro national d'identification: 000288567 Adresse postale: ul. Sparta?ska 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 02-637 Pays: Pologne Point(s) de contact: Bogumi?a Kalinowska Courriel: bogumila.kalinowska@spartanska.pl TÈlÈphone: +48 226709143 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.spartanska.pl www.spartanska.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.spartanska.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytut Badawczy
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa elementÛw endoprotez stawu biodrowego, kolanowego i koszyki rekonstrukcyjne NumÈro de rÈfÈrence: 15/PN/2020/BK
II.1.2) Code CPV principal 33183000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa elementÛw endoprotez stawu biodrowego, kolanowego i koszyki rekonstrukcyjne w podziale na zadania. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Formularz asortymentowo ñ cenowy stanowi?cy za??cznik nr 2 do SIWZ. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamÛwienia w zakresie rzeczowym i ilo?ciowym. Zakup ka?dego asortymentu, uzale?niony b?dzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona do dostarczenia prÛbek oferowanego sprz?tu w celu potwierdzenia, ?e oferowany sprz?t odpowiada opisowi przedmiotu zamÛwienia (nie dotyczy asortymentu znanego Zamawiaj?cemu). Oznakowanie dostarczonych wyrobÛw, instrukcje u?ytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) musz by sporz?dzone w j?zyku polskim.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 1 ñ Koszyki rekonstrukcyjne do operacji rewizyjnych stawu biodrowego
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Lieu principal d'exÈcution:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, 02-637 Warszawa, ul. Sparta?ska 1, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta okre?lony w za??czniku nr 2 do SIWZ stanowi?cym formularz asortymentowo-cenowy. Poz.1ñ2
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca jest zobowi?zany wnie? wadium dla zadania nr 1 przed terminem sk?adania ofert w wysoko?ci: 1 200,00 PLN (s?ownie: jeden tysi?c dwie?cie z?otych groszy 00/100).
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 2 ñ Proteza rewizyjna stawu kolanowego
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Lieu principal d'exÈcution:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, 02-637 Warszawa, ul. Sparta?ska 1, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta okre?lony w za??czniku nr 2 do SIWZ stanowi?cym formularz asortymentowo-cenowy. Poz.1ñ9
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca jest zobowi?zany wnie? wadium dla zadania nr 2 przed terminem sk?adania ofert w wysoko?ci: 10 700,00 PLN (s?ownie: dziesi? tysi?cy siedemset z?otych groszy 00/100).
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 3 ñ Proteza ca?kowita stawu kolanowego
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Lieu principal d'exÈcution:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, 02-637 Warszawa, ul. Sparta?ska 1, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta okre?lony w za??czniku nr 2 do SIWZ stanowi?cym Formularz asortymentowo-cenowy. Poz.1ñ8
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca jest zobowi?zany wnie? wadium dla zadania nr 3 przed terminem sk?adania ofert w wysoko?ci: 11 600,00 PLN (s?ownie: jedena?cie tysi?cy sze??set z?otych groszy 00/100).
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 4 ñ Proteza ca?kowita stawu biodrowego
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Lieu principal d'exÈcution:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, 02-637 Warszawa, ul. Sparta?ska 1, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta okre?lony w za??czniku nr 2 do SIWZ stanowi?cym Formularz asortymentowo-cenowy. Poz.1ñ11
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca jest zobowi?zany wnie? wadium dla zadania nr 4 przed terminem sk?adania ofert w wysoko?ci: 11 500,00 PLN (s?ownie: jedena?cie tysi?cy pi??set z?otych groszy 00/100).
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie precyzuje ?adnych wymaga?, ktÛrych spe?nienie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza w sposÛb szczegÛlny.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje ?adnych wymaga?, ktÛrych spe?nienie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza w sposÛb szczegÛlny.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje ?adnych wymaga?, ktÛrych spe?nienie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza w sposÛb szczegÛlny.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Istotne postanowienia umowy ñ za??cznik nr 3 do SIWZ. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) uPzp Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? dokonania zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktÛrej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany, o ktÛrych mowa w zdaniu poprzednim, zosta?y przewidziane w za??czniku nr 3 do SIWZ ñ istotne postanowienia umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 08/05/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 08/05/2020 Heure locale: 10:30 Lieu:
NIGRiR 02-637 Warszawa, ul. Sparta?ska 1 ñ budynek nr 4, pok. 24
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Wykonawca jest zwi?zany ofert przez 60 dni. Podstawy wykluczenia, opis warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz szczegÛ?owe informacje na temat o?wiadcze i dokumentÛw sk?adanych przez WykonawcÛw znajduj si w par. 9 i 10 SIWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw uPzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamÛwienia rÛwnej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33183000 - Suppléance orthopédique