Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Sweat-shirts

2023/S 195-609429  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Pologne-Varsovie: Sweat-shirts 2023/S 195-609429 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel:
   2.  Regionalna Baza Logistyczna Num╚ro national d'identification: 952-209-95-97 Adresse postale: ul. Marsa 110 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 04-470 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dorota KAFAROWSKA Courriel: 2rblog.zampub@ron.mil.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.2rblog.wp.mil.pl Adresse du profil dÝacheteur: http://www.2rblog.wp.mil.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Skarb Pa?stwa - Jednostka Bud?etowa - podsektor rz?dowy
I.5) Activit╚ principale D╚fense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa przedmiot█w umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku- sweter Marynarki Wojennej, sweter Si? Powietrznych, sweter Wojsk L?dowych. Num╚ro de r╚f╚rence: D/118/2023
II.1.2) Code CPV principal 18235300 Sweat-shirts
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest dostawa przedmiot█w umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku- sweter Marynarki Wojennej, sweter Si? Powietrznych, sweter Wojsk L?dowych zgodnie z WDTT wz█r 521M/MON, z podzia?em na 5 (pi??) cz??ci (zada?).
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji w przedmiotowym post?powaniu.
   3.  Wymogi, ilo?ci oraz szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wyszczeg█lniono w za??czniku nr 1 oraz 1A do SWZ oraz pozosta?ej dokumentacji przetargowej, kt█ra zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego post?powania: https://portal.smartpzp.pl/2rblog https://portal.smartpzp.pl/2rblog
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa przedmiot█w umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku- sweter Marynarki Wojennej, sweter Si? Powietrznych, sweter Wojsk L?dowych.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18235300 Sweat-shirts
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Sk?ad Warszawa,
   2.  Regionalna Baza Logistyczna, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa przedmiot█w umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku- sweter Marynarki Wojennej, sweter Si? Powietrznych, sweter Wojsk L?dowych (zgodnie z WDTT wz█r 521M/MON), w zakresie zadania nr 1- sweter Marynarki Wojennej w ilo?ci 480 szt. ( w tym zam█wienie podstawowe 330 szt., zam█wienie opcjonalne 150 szt.)
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji w przedmiotowym post?powaniu,
   3.  Wymogi, ilo?ci oraz szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wyszczeg█lniono w za??czniku nr 1 oraz 1A do SWZ oraz pozosta?ej dokumentacji przetargowej, kt█ra zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego post?powania https://portal.smartpzp.pl/2rblog https://portal.smartpzp.pl/2rblog
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa przedmiot█w umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku- sweter Marynarki Wojennej, sweter Si? Powietrznych, sweter Wojsk L?dowych (zgodnie z WDTT wz█r 521M/MON), w zakresie zadania nr 1- sweter Marynarki Wojennej w ilo?ci 480 szt. ( w tym zam█wienie podstawowe 330 szt., zam█wienie opcjonalne 150 szt.)
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji w przedmiotowym post?powaniu,
   3.  Wymogi, ilo?ci oraz szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wyszczeg█lniono w za??czniku nr 1 oraz 1A do SWZ oraz pozosta?ej dokumentacji przetargowej, kt█ra zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego post?powania https://portal.smartpzp.pl/2rblog https://portal.smartpzp.pl/2rblog
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zam█wienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zam█wienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa przedmiot█w umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku- sweter Marynarki Wojennej, sweter Si? Powietrznych, sweter Wojsk L?dowych.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18235300 Sweat-shirts
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Sk?ad Warszawa,
   2.  Regionalna Baza Logistyczna, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa przedmiot█w umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku- sweter Marynarki Wojennej, sweter Si? Powietrznych, sweter Wojsk L?dowych (zgodnie z WDTT wz█r 521M/MON), w zakresie zadania nr 2- sweter Si? Powietrznych w ilo?ci 750 szt. ( w tym zam█wienie podstawowe 550 szt., zam█wienie opcjonalne 200 szt.)
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji w przedmiotowym post?powaniu,
   3.  Wymogi, ilo?ci oraz szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wyszczeg█lniono w za??czniku nr 1 oraz 1A do SWZ oraz pozosta?ej dokumentacji przetargowej, kt█ra zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego post?powania https://portal.smartpzp.pl/2rblog https://portal.smartpzp.pl/2rblog
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa przedmiot█w umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku- sweter Marynarki Wojennej, sweter Si? Powietrznych, sweter Wojsk L?dowych (zgodnie z WDTT wz█r 521M/MON), w zakresie zadania nr 2- sweter Si? Powietrznych w ilo?ci 750 szt. ( w tym zam█wienie podstawowe 550 szt., zam█wienie opcjonalne 200 szt.)
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji w przedmiotowym post?powaniu,
   3.  Wymogi, ilo?ci oraz szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wyszczeg█lniono w za??czniku nr 1 oraz 1A do SWZ oraz pozosta?ej dokumentacji przetargowej, kt█ra zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego post?powania https://portal.smartpzp.pl/2rblog https://portal.smartpzp.pl/2rblog
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zam█wienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zam█wienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa przedmiot█w umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku- sweter Marynarki Wojennej, sweter Si? Powietrznych, sweter Wojsk L?dowych.
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18235300 Sweat-shirts
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Sk?ad Warszawa,
   2.  Regionalna Baza Logistyczna, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa przedmiot█w umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku- sweter Marynarki Wojennej, sweter Si? Powietrznych, sweter Wojsk L?dowych (zgodnie z WDTT wz█r 521M/MON), w zakresie zadania nr 3- sweter Si? Powietrznych w ilo?ci 400 szt. ( w tym zam█wienie podstawowe 300 szt., zam█wienie opcjonalne 100 szt.)
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji w przedmiotowym post?powaniu,
   3.  Wymogi, ilo?ci oraz szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wyszczeg█lniono w za??czniku nr 1 oraz 1A do SWZ oraz pozosta?ej dokumentacji przetargowej, kt█ra zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego post?powania https://portal.smartpzp.pl/2rblog https://portal.smartpzp.pl/2rblog
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa przedmiot█w umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku- sweter Marynarki Wojennej, sweter Si? Powietrznych, sweter Wojsk L?dowych (zgodnie z WDTT wz█r 521M/MON), w zakresie zadania nr 3- sweter Si? Powietrznych w ilo?ci 400 szt. ( w tym zam█wienie podstawowe 300 szt., zam█wienie opcjonalne 100 szt.)
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji w przedmiotowym post?powaniu,
   3.  Wymogi, ilo?ci oraz szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wyszczeg█lniono w za??czniku nr 1 oraz 1A do SWZ oraz pozosta?ej dokumentacji przetargowej, kt█ra zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego post?powania https://portal.smartpzp.pl/2rblog https://portal.smartpzp.pl/2rblog
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zam█wienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zam█wienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa przedmiot█w umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku- sweter Marynarki Wojennej, sweter Si? Powietrznych, sweter Wojsk L?dowych.
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18235300 Sweat-shirts
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Sk?ad Warszawa,
   2.  Regionalna Baza Logistyczna, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa przedmiot█w umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku- sweter Marynarki Wojennej, sweter Si? Powietrznych, sweter Wojsk L?dowych (zgodnie z WDTT wz█r 521M/MON), w zakresie zadania nr 4- sweter Wojsk L?dowych w ilo?ci 2 000 szt. ( w tym zam█wienie podstawowe 1 300 szt., zam█wienie opcjonalne 700 szt.)
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji w przedmiotowym post?powaniu,
   3.  Wymogi, ilo?ci oraz szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wyszczeg█lniono w za??czniku nr 1 oraz 1A do SWZ oraz pozosta?ej dokumentacji przetargowej, kt█ra zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego post?powania https://portal.smartpzp.pl/2rblog https://portal.smartpzp.pl/2rblog
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa przedmiot█w umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku- sweter Marynarki Wojennej, sweter Si? Powietrznych, sweter Wojsk L?dowych (zgodnie z WDTT wz█r 521M/MON), w zakresie zadania nr 4- sweter Wojsk L?dowych w ilo?ci 2 000 szt. ( w tym zam█wienie podstawowe 1 300 szt., zam█wienie opcjonalne 700 szt.)
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji w przedmiotowym post?powaniu,
   3.  Wymogi, ilo?ci oraz szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wyszczeg█lniono w za??czniku nr 1 oraz 1A do SWZ oraz pozosta?ej dokumentacji przetargowej, kt█ra zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego post?powania https://portal.smartpzp.pl/2rblog https://portal.smartpzp.pl/2rblog
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zam█wienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zam█wienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa przedmiot█w umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku- sweter Marynarki Wojennej, sweter Si? Powietrznych, sweter Wojsk L?dowych.
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18235300 Sweat-shirts
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Sk?ad Warszawa,
   2.  Regionalna Baza Logistyczna, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa przedmiot█w umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku- sweter Marynarki Wojennej, sweter Si? Powietrznych, sweter Wojsk L?dowych (zgodnie z WDTT wz█r 521M/MON), w zakresie zadania nr 5- sweter Wojsk L?dowych w ilo?ci 1 000 szt. ( w tym zam█wienie podstawowe 700 szt., zam█wienie opcjonalne 300 szt.)
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji w przedmiotowym post?powaniu,
   3.  Wymogi, ilo?ci oraz szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wyszczeg█lniono w za??czniku nr 1 oraz 1A do SWZ oraz pozosta?ej dokumentacji przetargowej, kt█ra zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego post?powania https://portal.smartpzp.pl/2rblog https://portal.smartpzp.pl/2rblog
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa przedmiot█w umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku- sweter Marynarki Wojennej, sweter Si? Powietrznych, sweter Wojsk L?dowych (zgodnie z WDTT wz█r 521M/MON), w zakresie zadania nr 5- sweter Wojsk L?dowych w ilo?ci 1 000 szt. ( w tym zam█wienie podstawowe 700 szt., zam█wienie opcjonalne 300 szt.)
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji w przedmiotowym post?powaniu,
   3.  Wymogi, ilo?ci oraz szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wyszczeg█lniono w za??czniku nr 1 oraz 1A do SWZ oraz pozosta?ej dokumentacji przetargowej, kt█ra zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego post?powania https://portal.smartpzp.pl/2rblog https://portal.smartpzp.pl/2rblog
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zam█wienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zam█wienia.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 106-332725
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy uniewa?ni? przedmiotowe post?powanie . Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia. Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zam█wie? publicznych z dnia 11 wrze?nia 2019 r.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej przy Urz?dzie Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Postepu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w niniejszej ustawy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Prawo zam█wie? publicznych.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Postepu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
05/10/2023 Dostawa przedmiot█w umundurowania i wyekwipowania w 2023 roku- sweter Marynarki Wojennej, sweter Si? Powietrznych, sweter Wojsk L?dowych. 10/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
18235300 - Sweat-shirts