Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Syst╦me de commande et de contr┘le

2022/S 56-146435  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-Varsovie: Syst╦me de commande et de contr┘le 2022/S 056-146435 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Wysokich Ci?nie? Polskiej Akademii Nauk Num╚ro national d'identification: Regon: 015825134 Adresse postale: ul. Soko?owska 29/37 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-142 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dariusz Nicia Courriel: dnicia@unipress.waw.pl T╚l╚phone: +48 226323628 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.unipress.waw.pl Adresse du profil dÝacheteur: http://www.unipress.waw.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytut naukowy
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: Badania naukowe
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa urz?dze? uzupe?niaj?cych infrastruktur? systemu zarz?dzania jako?ci? pracy w Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ci?nie? Polskiej Akademii Nauk Num╚ro de r╚f╚rence: ZP-218/01/2022
II.1.2) Code CPV principal 42961000 Syst╦me de commande et de contr┘le
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Niniejsze post?powanie ma na celu zakup urz?dze? uzupe?niaj?cych infrastruktur? systemu zarz?dzania jako?ci? pracy w laboratorium. Jest to niezb?dne do spe?nienia wymaga? rozporz?dzenia UE dotycz?cego wyrob█w medycznych MDR 2017/745. Jako wytw█rca produkt█w medycznych Laboratorium Nanostruktur musi wprowadzi? odpowiedni system zarz?dzania jako?ci?, kt█ry musi uwzgl?dnia? m.in. zarz?dzanie jako?ci? produktu medycznego, zarz?dzanie ryzykiem, kontrol? parametr█w powietrza, zarz?dzanie magazynem, zarz?dzanie zam█wieniami, zarz?dzaniem sprzeda?y, zarz?dzanie archiwizacj? danych oraz zarz?dzanie rejestrem kontrahent█w.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 79 700.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 1 ˝ dostawa serwer█w
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48822000 Serveurs informatiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Instytut Wysokich Ci?nie? PAN, Warszawa Aleja Prymasa Tysi?clecia nr 98
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa i uruchomienie serwera archiwizacji danych oraz serwera bazy danych na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ci?nie? Polskiej Akademii Nauk. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi za??cznik nr 4 do SWZ - Zadanie 1
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Ocena techniczna / Pond╚ration: 30% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji / Pond╚ration: 10% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zakup realizowany w ramach projektu nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-04 pn. Centrum Bada? Przedklinicznych i Technologii ˝ CePT II wsp█?finansowanego przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. Zamawiaj?cy informuj?, ?e: administratorem Pa?stwa danych osobowych jest INSTYTUT WYSOKICH CI?NIE? POLSKIEJ AKADEMII NAUK z siedzib? w Warszawie (01-142), ul.Soko?owska 29/37. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mo?liwy jest za po?rednictwem adresu email: rodo@unipress.waw.pl rodo@unipress.waw.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 2 ˝ dostawa komputer█w
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables 30213300 Ordinateur de bureau
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Instytut Wysokich Ci?nie? PAN, Warszawa Aleja Prymasa Tysi?clecia nr 98
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa dw█ch sztuk komputer█w przeno?nych oraz dw█ch sztuk komputer█w biurkowych na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ci?nie? Polskiej Akademii Nauk. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi za??cznik nr 4 do SWZ - Zadanie 2
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Ocena techniczna / Pond╚ration: 30% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji / Pond╚ration: 10% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zakup realizowany w ramach projektu nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-04 pn. Centrum Bada? Przedklinicznych i Technologii ˝ CePT II wsp█?finansowanego przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. Zamawiaj?cy informuj?, ?e: administratorem Pa?stwa danych osobowych jest INSTYTUT WYSOKICH CI?NIE? POLSKIEJ AKADEMII NAUK z siedzib? w Warszawie (01-142), ul.Soko?owska 29/37. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mo?liwy jest za po?rednictwem adresu email: rodo@unipress.waw.pl rodo@unipress.waw.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 3 ˝ dostawa drukarek
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30232110 Imprimantes laser 30232130 Imprimantes graphiques couleur
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Instytut Wysokich Ci?nie? PAN, Warszawa Aleja Prymasa Tysi?clecia nr 98
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa dw█ch drukarek wielofunkcyjnych na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ci?nie? Polskiej Akademii Nauk. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi za??cznik nr 4 do SWZ - Zadanie 3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Ocena techniczna / Pond╚ration: 30% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji / Pond╚ration: 10% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zakup realizowany w ramach projektu nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-04 pn. Centrum Bada? Przedklinicznych i Technologii ˝ CePT II wsp█?finansowanego przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. Zamawiaj?cy informuj?, ?e: administratorem Pa?stwa danych osobowych jest INSTYTUT WYSOKICH CI?NIE? POLSKIEJ AKADEMII NAUK z siedzib? w Warszawie (01-142), ul.Soko?owska 29/37. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mo?liwy jest za po?rednictwem adresu email: rodo@unipress.waw.pl rodo@unipress.waw.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 4 ˝ dostawa monitora interaktywnego
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30231320 Moniteurs ╚cran tactile
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Instytut Wysokich Ci?nie? PAN, Warszawa Aleja Prymasa Tysi?clecia nr 98
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa monitora interaktywnego na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ci?nie? Polskiej Akademii Nauk. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi za??cznik nr 4 do SWZ - Zadanie 4
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Ocena techniczna / Pond╚ration: 30% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji / Pond╚ration: 10% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zakup realizowany w ramach projektu nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-04 pn. Centrum Bada? Przedklinicznych i Technologii ˝ CePT II wsp█?finansowanego przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. Zamawiaj?cy informuj?, ?e: administratorem Pa?stwa danych osobowych jest INSTYTUT WYSOKICH CI?NIE? POLSKIEJ AKADEMII NAUK z siedzib? w Warszawie (01-142), ul.Soko?owska 29/37. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mo?liwy jest za po?rednictwem adresu email: rodo@unipress.waw.pl rodo@unipress.waw.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 5 ˝ dostawa plotera tn?cego
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30232140 Traceurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Instytut Wysokich Ci?nie? PAN, Warszawa Aleja Prymasa Tysi?clecia nr 98
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa plotera tn?cego na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ci?nie? Polskiej Akademii Nauk. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi za??cznik nr 4 do SWZ - Zadanie 5
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Ocena techniczna / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji / Pond╚ration: 30% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zakup realizowany w ramach projektu nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-04 pn. Centrum Bada? Przedklinicznych i Technologii ˝ CePT II wsp█?finansowanego przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. Zamawiaj?cy informuj?, ?e: administratorem Pa?stwa danych osobowych jest INSTYTUT WYSOKICH CI?NIE? POLSKIEJ AKADEMII NAUK z siedzib? w Warszawie (01-142), ul.Soko?owska 29/37. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mo?liwy jest za po?rednictwem adresu email: rodo@unipress.waw.pl rodo@unipress.waw.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 6 ˝ dostawa oraz konfiguracja systemu monitoringu parametr█w powietrza
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34971000 Cam╚ras de contr┘le de la vitesse 38423000 Mat╚riel de mesure de la pression 38930000 Instruments de mesure de l'humidit╚ 42961000 Syst╦me de commande et de contr┘le 48780000 Logiciels de gestion de syst╦me, de stockage et de gestion de contenu
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Instytut Wysokich Ci?nie? PAN, Warszawa Aleja Prymasa Tysi?clecia nr 98
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa oraz konfiguracja systemu monitoringu parametr█w powietrza na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ci?nie? Polskiej Akademii Nauk. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi za??cznik nr 4 do SWZ - Zadanie 6
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Ocena techniczna / Pond╚ration: 20% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wsparcie serwisowe / Pond╚ration: 10% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zakup realizowany w ramach projektu nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-04 pn. Centrum Bada? Przedklinicznych i Technologii ˝ CePT II wsp█?finansowanego przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. Zamawiaj?cy informuj?, ?e: administratorem Pa?stwa danych osobowych jest INSTYTUT WYSOKICH CI?NIE? POLSKIEJ AKADEMII NAUK z siedzib? w Warszawie (01-142), ul.Soko?owska 29/37. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mo?liwy jest za po?rednictwem adresu email: rodo@unipress.waw.pl rodo@unipress.waw.pl
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte Proc╚dure acc╚l╚r╚e Justification:
Zmawiaj?cy na podstawie z art. 138 ust. 4 Ustawy, skraca termin sk?adania ofert do 30 dni od dnia przekazania og?oszenia o zam█wieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej, gdy? sk?adanie ofert odbywa si? w ca?o?ci przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, w spos█b okre?lony w art. 63 ust. 1 Pzp.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 018-042825
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Zadanie nr 1 ˝ dostawa serwer█w
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
09/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Data Experts Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 00000598316 Adresse postale: ul. Wycz█?ki 71 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-820 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 34 966.67 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 31 700.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Zadanie nr 2 ˝ dostawa komputer█w
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
09/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Data Experts Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 00000598316 Adresse postale: ul. Wycz█?ki 71 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-820 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 41 841.65 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 46 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Zadanie nr 3 ˝ dostawa drukarek
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Zadanie nr 4 ˝ dostawa monitora interaktywnego
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Zadanie nr 5 ˝ dostawa plotera tn?cego
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
09/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Data Experts Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 00000598316 Adresse postale: ul. Wycz█?ki 71 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-820 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 858.18 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 2 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Zadanie nr 6 ˝ dostawa oraz konfiguracja systemu monitoringu parametr█w powietrza
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
I Zadanie 4 - Informacje o nieudzieleniu zam█wienia: inne przyczyny (przerwanie proceduryţ. Informacje faktyczne i prawne b?d?ce podstaw? uniewa?nienia tej cz??ci post?powania: Zgodnie z art. 255 pkt 7 ustawy Prawo zam█wie? publicznych, Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli wykonawca nie wni█s? wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy lub uchyli? si? od zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego, z uwzgl?dnieniem art. 263;. W przedmiotowym post?powaniu, na Zadanie nr 4 Wykonawca uchyli? si? od zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego, tym samym, Zamawiaj?cy by? obowi?zany uniewa?ni? post?powanie w tym zakresie. II Dodatkowe informacje: 1) Informacje o dokumentach sk?adanych wraz z ofert? znajduj? si? w rozdziale XI. 2) O udzielenie przedmiotowego zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy. 3) Od Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, Zamawiaj?cy b?dzie ??da?: a) formularza JEDZ. b) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy ˝ formularzu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy c) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego ˝ sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, 4) Zamawiaj?cy nie wezwie Wykonawcy do z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych, je?eli mo?e je uzyska? za pomoc? bezp?atnych i og█lnodost?pnych baz danych, w szczeg█lno?ci rejestr█w publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiot█w realizuj?cych zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaza? w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy ˝ formularzu JEDZ, dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych ?rodk█w; 5) Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych, kt█re Zamawiaj?cy posiada, je?eli Wykonawca wska?e te ?rodki oraz potwierdzi ich prawid?owo?? i aktualno??. 6) Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w ust. 4 sk?ada informacj? wskazane w rozdz. VIII SWZ. 7) W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia podmiotowe ?rodki dowodowe - na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie. 8) W przypadku Podwykonawcy, Wykonawca sk?ada podmiotowe ?rodki dowodowe dla ka?dego podmiotu oddzielnie. 9) Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 139 Ustawy, przewiduje odwr█con? kolejno?? czynno?ci, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu 10) Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie na podstawie art.257 ustawy.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:

   1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy lub innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy pzp.
   2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia w konkursie przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3. Odwo?anie przys?uguje na:
   3. 1 niezgodn? z przepisami ustawy pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   3. 2 zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   6. Odwo?anie wnosi si? w terminie:
   6. 1 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej;
   6. 2 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w pkt
   6. 1.
   7. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   9. Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Đ?rodki ochrony prawnejţ ustawy pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
16/03/2022 Pologne-Varsovie: Syst╦me de commande et de contr┘leType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30213100 - Ordinateurs portables 
30213300 - Ordinateur de bureau 
30231320 - Moniteurs Ó Úcran tactile 
30232110 - Imprimantes laser 
30232130 - Imprimantes graphiques couleur 
30232140 - Traceurs 
34971000 - CamÚras de contr˘le de la vitesse 
38423000 - MatÚriel de mesure de la pression 
38930000 - Instruments de mesure de l'humiditÚ 
42961000 - SystŔme de commande et de contr˘le 
48780000 - Logiciels de gestion de systŔme, de stockage et de gestion de contenu 
48822000 - Serveurs informatiques