Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 19/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: SystËmes d'alarme

2020/S 180-435514  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Varsovie: SystËmes d'alarme 2020/S 180-435514 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Poczta Polska S.A.
Adresse postale: ul. Rodziny Hiszpa?skich 8 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 00-940 Pays: Pologne Point(s) de contact: Poczta Polska S.A., Biuro ZamÛwie?, ul. Rodziny Hiszpa?skich 8, 00-940 Warszawa Courriel: sekretariat.bza@poczta-polska.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.poczta-polska.pl www.poczta-polska.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale Services postaux
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup urz?dze i materia?Ûw do systemÛw alarmowych.
NumÈro de rÈfÈrence: BZA.2600.1384.2020
II.1.2) Code CPV principal 35121700 SystËmes d'alarme
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zakup urz?dze i materia?Ûw do systemÛw alarmowych.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exÈcution:
Polska ñ szczegÛ?owy wykaz stanowi za??cznik nr 2 do projektu umowy.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna sprzeda wraz z dostaw do odbiorcÛw (jednostek organizacyjnych Zamawiaj?cego) urz?dze i materia?Ûw wchodz?cych w sk?ad systemÛw: SSWiN (sygnalizacji w?amania i napadu), CCTV (telewizja dozorowa), SKD (kontroli dost?pu).
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy gwarantuje wykupienie 70 % warto?ci przedmiotu umowy. Pozosta?e 30 % warto?ci umowy mo?e zosta wykorzystane w ca?o?ci lub w cz??ci w zale?no?ci od potrzeb i woli Zamawiaj?cego (prawo opcji). Nie wykupienie przez Zamawiaj?cego przedmiotu umowy o warto?ci wi?kszej ni 70 %, nie mo?e stanowi podstawy do roszcze finansowych ze strony Wykonawcy z tytu?u nie zrealizowania umowy.
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zamÛwienia mo?e ubiega si Wykonawca, ktÛry nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamÛwie publicznych (Pzp). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia nast?puj?cych dokumentÛw i o?wiadcze?: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. añc ustawy Pzp, w art. 24 ust. 1 pkt 14 w zw. z ust. 1 pkt 13 lit. añc ustawy Pzp i w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; c) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; d) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; e) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci (wzÛr o?wiadczenia obejmuje Za??cznik nr 6 do SIWZ); f) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne; g) o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatkÛw i op?at lokalnych, o ktÛrych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych; h) o?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wykonawca wraz z o?wiadczeniem mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia; i) aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie, stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenie Wykonawca sk?ada na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (JEDZ) w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego w Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia (SIWZ).
   2.  Informacje dotycz?ce udzia?u w post?powaniu WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia, WykonawcÛw ktÛrzy maj siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacje dotycz?ce powo?ywania si przez Wykonawc na zasoby innych podmiotÛw okre?lone zosta?y w SIWZ.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
O udzielenie zamÛwienia mo?e ubiega si Wykonawca, ktÛry wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie ñ nale?ycie wykona lub wykonuje (dotyczy ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych) umow lub umowy dostawy cz??ci zamiennych do systemÛw alarmowych o ??cznej warto?ci nie mniejszej ni 150 000,00 PLN (z podatkiem od towarÛw i us?ug), z zastrze?eniem, ?e ??czna warto? zosta?a dostarczona, w ramach maksymalnie czterech umÛw. W przypadku umÛw wykonywanych Wykonawca musi wykaza?, ?e na dzie sk?adania ofert zgodnie z umow b?d umowami, ktÛrej/ych przedmiotem by?a dostawa cz??ci zamiennych do systemÛw alarmowych otrzyma tytu?em ceny nie mniej ni 150 000 PLN (z podatkiem od towarÛw i us?ug). Wraz z podaniem warto?ci brutto tych dostaw, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcÛw, na rzecz ktÛrych dosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. Dowodami, o ktÛrych mowa s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego dostawy by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane. W przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Je?eli z uzasadnionej przyczyny, o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw, mo?e z?o?y o?wiadczenie Wykonawcy.
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium przed terminem sk?adania ofert w wysoko?ci 15 000,00 PLN, s?ownie: pi?tna?cie tysi?cy z?otych. Gwarancja w pozycjach od nr 1 do nr 194 w Formularzu cenowym jest kryterium oceny oferty, Gwarancja w poz. od nr 195 do nr 274 wynosi 12 miesi?cy.
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
Nale?no?ci za ka?d dostaw zostan uregulowane w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawid?owo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
SzczegÛ?owe warunki realizacji umowy zawarto w projekcie umowy, stanowi?cy za??cznik nr 5 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 19/10/2020 Heure locale: 14:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 19/10/2020 Heure locale: 14:30 Lieu:
Poczta Polska S.A., Biuro ZamÛwie?, Dzia ZamÛwie Centralnych, ul. Rodziny Hiszpa?skich 8, 00-940 Warszawa, sala konferencyjna nr
   1. 7. W przypadku utrzymania si aktualnej na dzie wszcz?cia niniejszego post?powania sytuacji epidemiologicznej, w szczegÛlno?ci braku odwo?ania do dnia otwarcia ofert stanu epidemii, otwarcie ofert odb?dzie si w formie transmisji on-line.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
Dokument, o ktÛrym mowa w pkt III.1.1 ppkt 1 lit. i niniejszego og?oszenia sk?adany jest razem z ofert?.
   2.  Dokument, o ktÛrym mowa w pkt III.1.1 ppkt 1 lit. h niniejszego og?oszenia sk?ada si w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o ktÛrej mowa w art. 86. ust. 5 Pzp.
   3.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona do z?o?enia o?wiadcze i dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt III.1.1 ppkt 1 lit. añg oraz pkt III.1.3 niniejszego og?oszenia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidzianej w Pzp, jak dla post?powa powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
   3.  SzczegÛ?owe przepisy dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej zawarte s w dziale VI Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
35121700 - Systèmes d'alarme