Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Systèmes d'enregistrement et appareils d'exploration

2023/S 97-303271  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Varsovie: Systèmes d'enregistrement et appareils d'exploration 2023/S 097-303271 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Biologii Do?wiadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk Numéro national d'identification: 000325825 Adresse postale: Pasteura 3 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-093 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wojciech Boguta Courriel: przetargi@nencki.edu.pl Téléphone: +48 225892180 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://nencki.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: naukowo-badawcza i edukacyjna
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Doposa?enie stanowiska wysokoprzepustowej oceny zachowania organizmów modelowych: Eco-Habs, z dopuszczeniem sk?adania ofert cz??ciowych, Numéro de référence: AZP-261-22/2023
II.1.2) Code CPV principal 33120000 Systèmes d'enregistrement et appareils d'exploration
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest doposa?enie stanowiska wysokoprzepustowej oceny zachowania organizmów modelowych: Eco-Habs. Post?powanie o udzielenie zamówienia podzielono na trzy (3) cz??ci w celu umo?liwienia z?o?enia osobnych ofert na te cz??ci. Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu b?dzie móg? z?o?y? ofert? na wybran? przez siebie ilo?? cz??ci, tj. na jedn?, dwie lub na wszystkie. Szczegó?owy opis minimalnych parametrów techniczno - funkcjonalnych oraz innych wymaga? dotycz?cych przedmiotów zamówienia dla danej cz??ci zawarty jest w za??cznikach nr
   2. 1,
   2. 2,
   2. 3 do SWZ - Formularz Parametry dla danej cz??ci Opis sposobu wykonania zamówienia zawarty jest w za??czniku do SWZ - Projekt umowy. Umowa na ka?d? cz??? b?dzie zawarta osobno.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kamera przemys?owa do nagrywania zachowa? spo?ecznych u myszy hodowanych w grupie w warunkach terenowych
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32323500 Système de surveillance vidéo 33120000 Systèmes d'enregistrement et appareils d'exploration
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Siedziba Zamawiaj?cego, adres: ul. Ludwika Pasteura 3 w Warszawie, miejsce docelowego przeznaczenia: Stacja Badawcza w Miko?ajkach.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia w cz??ci nr 3 jest zakup kamery przemys?owej. Szczegó?owy opis minimalnych parametrów technicznych oraz innych wymaga? dotycz?cych przedmiotu zamówienia zawarty jest w za??czniku nr
   2. 3 do SWZ - Formularz Parametry dla cz??ci nr 3 oraz SWZ Opis sposobu wykonania zamówienia zawarty jest w za??czniku do SWZ - Projekt Umowy.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Dostosowanie kamery do pracy w warunkach terenowych / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: D?ugo?? gwarancji / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
NEBI - Krajowy O?rodek Bada? Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych, nr POIR.04.02.00-00-C004/19.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 061-180185
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Kamera przemys?owa do nagrywania zachowa? spo?ecznych u myszy hodowanych w grupie w warunkach terenowych
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
W cz??ci nr 3) post?powanie uniewa?niono z powodu nie z?o?enia ?adnej oferty, zgodnie z art. 255 pkt 1) ustawy Pzp.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Na czynno?? Zamawiaj?cego:
   1.  10 dni - je?eli informacja o niej zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej;
   2.  15 dni - je?eli informacja o niej zosta?a przekazana w sposób inny ni? za pomoc? ?rodków komunikacji elektronicznej;
   3.  10 dni - na tre?? og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia, tre?? dokumentów zamówienia;
   4.  10 dni od dnia, w którym powzi?to / mo?na by?o powzi?? informacj? stanowi?c? podstaw? wniesienia odwo?ania, na czynno?ci inne ni? okre?lone w pkt 1-3. Na zaniechanie czynno?ci:
   1.  30 dni od publikacji w Dz.U. UE og?oszenia o udzieleniu zamówienia - od nieprzes?ania Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty;
   2.  6 mies. od zawarcia umowy - od braku opublikowania og?oszenia o udzieleniu zamówienia / o wyniku post?powania.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Doposa?enie stanowiska wysokoprzepustowej oceny zachowania organizmów modelowych: Eco-Habs, z dopuszczeniem sk?adania ofert cz??ciowych, 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
32323500 - Système de surveillance vidéo 
33120000 - Systèmes d'enregistrement et appareils d'exploration