01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2018
Date de péremption : 30/11/2018
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Tables de mixage en studio

2018/S 200-453988 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2018 S200  - - Fournitures - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Varsovie: Tables de mixage en studio 2018/S 200-453988 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Polskie Radio - Sp█?ka Akcyjna al. Niepodleg?o?ci 77/85 Warszawa 00-977 Pologne Point(s) de contact: Matylda Grzybowska T╚l╚phone: +48 226453690 Courriel: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl Fax: +48 226453957 Code NUTS: PL91 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.prsa.pl www.prsa.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: www.prsa.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues autre adresse:
Polskie Radio Sp█?ka Akcyjna al. Niepodleg?o?ci 77/85 Warszawa 00-977 Pologne Point(s) de contact: Artur J█?wik T╚l╚phone: +48 22645708 Courriel: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl Fax: +48 226453957 Code NUTS: PL91 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.prsa.pl www.prsa.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es l'adresse suivante:
Polskie Radio Sp█?ka Akcyjna al. Niepodleg?o?ci 77/85 w Warszawie (00-977), do skrzynki wystawionej w holu budynku O-1 (stary budynek) i oznaczonej: Dostawa konsolety wozu muzycznego (znak sprawy: BP-DZP.B5.27.2018). Warszawa 00-977 Pologne Point(s) de contact: Karolina Gawro?ska - Karpik T╚l╚phone: +48 226459185 Courriel: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl Fax: +48 226453957 Code NUTS: PL91 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.prsa.pl www.prsa.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: dzia?alno? polegaj?ca na produkcji program█w wraz z ich nadawaniem
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa konsolety wozu muzycznego Num╚ro de r╚f╚rence: BP-DZp.B5.27.2018
II.1.2) Code CPV principal 32342420
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zam█wienia obejmuje swoim zakresem:
   1.  dostaw konsolety muzycznej na potrzeby budowy muzycznego wozu produkcyjno ˝ transmisyjnego wraz z elementami sk?adowymi konsolety, i oprogramowaniem do administrowania konsolety,
   2.  wykonanie po??cze pomi?dzy elementami sk?adowymi konsolet oraz ich uruchomienie na stanowisku testowym w celu sprawdzenia posiadania przez konsolety wymaganych funkcjonalno?ci,
   3.  przeprowadzenie szkole pracownik█w Zamawiaj?cego w zakresie: 1) obs?ugi i u?ytkowania sprz?tu dla grupy realizator█w w liczbie 10 os█b, w wymiarze 2 x po 8 godzin zegarowych, 2) serwisowania i obs?ugi sprz?tu ˝ dla grupy in?ynier█w technicznych w liczbie 11 os█b, w wymiarze 2 x 8 godzin. Szczeg█?owe wymogi dla przedmiotu zam█wienia zawiera opis przedmiotu zam█wienia stanowi?cy Za??cznik nr 1 do SIWZ. Pozosta?e warunki wykonania zam█wienia okre?la wz█r umowy, stanowi?cy Za??cznik nr 6 do SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80510000 80531200
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zam█wienia obejmuje swoim zakresem:
   1.  dostaw konsolety muzycznej na potrzeby budowy muzycznego wozu produkcyjno ˝ transmisyjnego wraz z elementami sk?adowymi konsolety, i oprogramowaniem do administrowania konsolety,
   2.  wykonanie po??cze pomi?dzy elementami sk?adowymi konsolet oraz ich uruchomienie na stanowisku testowym w celu sprawdzenia posiadania przez konsolety wymaganych funkcjonalno?ci,
   3.  przeprowadzenie szkole pracownik█w Zamawiaj?cego w zakresie: 1) obs?ugi i u?ytkowania sprz?tu dla grupy realizator█w w liczbie 10 os█b, w wymiarze 2 x po 8 godzin zegarowych, 2) serwisowania i obs?ugi sprz?tu ˝ dla grupy in?ynier█w technicznych w liczbie 11 os█b, w wymiarze 2 x 8 godzin. Szczeg█?owe wymogi dla przedmiotu zam█wienia zawiera opis przedmiotu zam█wienia stanowi?cy Za??cznik nr 1 do SIWZ. Pozosta?e warunki wykonania zam█wienia okre?la wz█r umowy, stanowi?cy Za??cznik nr 6 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: funkcjonalno? / Pond╚ration: 55 Prix - Pond╚ration: 45
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 3 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy informuje, ?e ??czny termin wykonania zam█wienia wynosi 12 tygodni (3 miesi?ce) od daty zawarcia umowy, w tym: dostawa konsolety wraz z elementami sk?adowymi i oprogramowaniem do jej administrowania - 8 tygodni od daty zawarcia umowy, przeprowadzenie szkole ˝ w terminie uzgodnionym z Zamawiaj?cym, nie d?u?szym jednak ni 4 tygodnie od podpisania Protoko?u Odbioru Technicznego.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ˝ 23) ustawy (9.1.1 SIWZ) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy (9.1.2 SIWZ i
   9. 1.3 SIWZ). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13)-22) i art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy, wykonawcy wraz z ofert zobowi?zani s przed?o?y aktualny na dzie sk?adania ofert jednolity europejski dokument zam█wienia, b?d?cy o?wiadczeniem w?asnym wykonawc█w, stanowi?cy wst?pny dow█d, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu z udzia?u w post?powaniu. Jednolity europejski dokument zam█wienia (JEDZ) nale?y z?o?y przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, pod rygorem niewa?no?ci w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wytyczne dotycz?ce z?o?enia JEDZ przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej zosta?y zawarte w Za??czniku nr 2 do SIWZ. Sk?adaj?c JEDZ, wykonawcy zobowi?zani s wype?ni cz?? II sekcj A i B, cz?? III sekcj A, B, C i D. Podane sekcje nale?y wype?ni w zakresie wskazanym w formularzu JEDZ, stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SIWZ. Za??cznik nr 7 do SIWZ zawiera formularz JEDZ w pliku xml. Formularz JEDZ, jako ESPD (plik .xml) dost?pny jest w serwisie eESPD. Bezpo?redni dost?p do polskiej wersji j?zykowej serwisu pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl). Dost?p do serwisu eESPD mo?liwy jest r█wnie poprzez zak?adk ĐElektroniczne narz?dzie do wype?niania JEDZ/ESPDţ pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Edytowalna wersja formularza JEDZ dost?pna jest na stronie Urz?du Zam█wie Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia (pkt. 10.1. SIWZ). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.prsa.pl, informacji z otwarcia ofert, zobowi?zani s przed?o?y o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 5 do SIWZ. Wykonawcy wraz ze z?o?eniem przedmiotowego o?wiadczenia, mog przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?█ce konkurencyjno?ci w niniejszym post?powaniu o udzielenie zam█wienia (pkt. 10.3 SIWZ). Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona do z?o?enia w terminie nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych dokument█w: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 2) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, 3) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne, 4) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert - w celu potwierdzenia braku istnienia podstawy do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy, tj. przes?anki okre?lonej w pkt. w pkt.
   9. 1.3 SIWZ, 5) specyfikacji technicznej producenta oferowanego sprz?tu - na potwierdzenie, ?e oferowane warunki techniczne, funkcjonalne, u?ytkowe sprz?tu, okre?lone w wykazie, o kt█rym mowa w pkt. 10.2.2 SIWZ, spe?niaj wymagania z Za?. nr 1 do SIWZ. https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia www.prsa.pl
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki realizacji umowy zawarte s w Za??czniku nr 6 do SIWZ
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 30/11/2018 Heure locale: 13:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 28/01/2019
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 30/11/2018 Heure locale: 13:15 Lieu:
Zamawiaj?cy - Polskie Radio S.A. w Warszawie; adres: 00-977 Warszawa, al. Niepodleg?o?ci 77/85, Warszawa, sala 228 (budynek 0-1BIS, tzw. Đnowy budynekţ)
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Poza o?wiadczeniem w?asnym, z?o?onym na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (JEDZ), o kt█rym mowa w pkt. 10.1 SIWZ wykonawcy zobowi?zani s przed?o?y?: wype?niony formularz oferty ˝ wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 3 do SIWZ; szczeg█?owy wykaz oferowanego sprz?tu˝ wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 4 do SIWZ; dow█d wniesienia wadium; pe?nomocnictwo ˝ w przypadku, gdy ofert w imieniu wykonawcy sk?ada pe?nomocnik oraz w przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, w kt█rym nale?y okre?li zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.10.7. W przypadku wsp█lnego ubiegania si o udzielenie zam█wienia przez wykonawc█w: 1) wykonawcy obowi?zani s do ustanowienia i wskazania pe?nomocnika, stosownie do postanowie art. 23 ust. 2 ustawy, 2) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13) ˝ 22) ustawy JEDZ, o kt█rym mowa w pkt. 10.1. SIWZ sk?ada ka?dy z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w pkt. 10.1.3 SIWZ oraz w ĐWytycznych do z?o?enia JEDZ przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznejţ, stanowi?cych Za??cznik nr 2 do SIWZ. JEDZ ka?dego z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia sk?ada si przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ka?dego z tych wykonawc█w. 3) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy ka?dy z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, w terminie wskazanym w pkt. 10.3 SIWZ, przedk?ada o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 5 do SIWZ. Wykonawcy wraz ze z?o?eniem przedmiotowego o?wiadczenia, mog przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?█ce konkurencyjno?ci w niniejszym post?powaniu o udzielenie zam█wienia, 4) gdy w danym zadaniu najwy?ej oceniona zostanie oferta wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, Zamawiaj?cy wezwie do z?o?enia przez ka?dego z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, w terminie podanym w pkt. 10.4 SIWZ, dokument█w i o?wiadcze wymienionych pkt. 10.4.1 SIWZ ˝ 10.4.5 SIWZ. Oferta powinna by zabezpieczona wadium w wysoko?ci 45 000,00 PLN (s?ownie: czterdzie?ci pi? tysi?cy z?otych 00/100). Wadium wp?aca/wnosi si przed up?ywem terminu sk?adania ofert w formach i zgodnie z wymogami okre?lonymi w pkt. 16 SIWZ.Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania Umowy na sum stanowi?c 3 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie i przed?o?enia dowodu wniesienia tego zabezpieczenia. formy i wymogi wniesienia zabezpieczenia okre?la pkt. 23 SIWZ.Dodatkowo po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia publicznego, kt█rych oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz?, przed?o? umow reguluj?c wsp█?prac tych wykonawc█w. Zamawiaj?cy informuje, ?e w przygotowaniu post?powania i zam█wienia wykorzystano dialog techniczny, obejmuj?cy swoim zakres przedmiot udzielanego zam█wienia (konsolet muzyczn?). Informacje o dialogu, w tym jego zakresie, przedmiocie i celu, uczestnikach dialogu, informacja pozyskanych podczas dialogi i ich wp?ywie na przygotowanie si Zamawiaj?cego do udzielenia zam█wienia i niniejszego post?powania, zawiera Protok█ z przeprowadzonego dialogu technicznego, zamieszczony na stronie Zamawiaj?cego (http://www.prsa.pl/zamowienia/zamowienie.aspx?id=1149). Protok█ zostanie r█wnie zamieszczony na stronie Zamawiaj?cego www.pras.pl wraz z niniejszym og?oszeniem o zam█wieniu. http://www.prsa.pl/zamowienia/zamowienie.aspx?id=1149 www.pras.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g On zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. W przypadku przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw wniesienia odwo?ania w spos█b inny ni wskazany w zdaniu poprzedzaj?cym, odwo?anie wnosi si w terminie 15 dni od dnia przes?ania rzeczonej informacji. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Je?eli koniec terminu na wniesienie odwo?ania przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin ten up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do kt█rej przyst?puje, i interes W uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do kt█rej przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopi przesy?a si Zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi opozycj przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie p█?niej ni do czasu otwarcia rozprawy.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
12/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
32342420 - Tables de mixage en studio 
80510000 - Services de formation spÚcialisÚe 
80531200 - Services de formation technique