Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: T╚l╚phones mobiles

2021/S 65-164431  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Varsovie: T╚l╚phones mobiles 2021/S 065-164431 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bank Gospodarstwa Krajowego Adresse postale: Al. Jerozolimskie 7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-955 Pays: Pologne Courriel: marzena.czaja@bgk.pl T╚l╚phone: +48 225998048 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bgk.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: us?ugi bankowe
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa smartfon█w wraz z akcesoriami dla Banku Gospodarstwa Krajowego z us?ug naklejenia szkie / folii ochronnych oraz obs?ug posprzeda?ow nabytego sprz?tu Num╚ro de r╚f╚rence: DZZK.151.DI.2020
II.1.2) Code CPV principal 32250000 T╚l╚phones mobiles
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest sprzeda i dostawa sprz?tu (smartfony oraz akcesoria kompatybilne z dostarczanymi smartfonami), spe?niaj?cego wymagania techniczne okre?lone w dalszej cz??ci OPZ oraz realizacja nast?puj?cych us?ug: i. naklejenie szkie ochronnych na dostarczane smartfony; ii. obs?uga posprzeda?owa, gwarancyjna nabytego sprz?tu.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 114 645.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sprzeda i dostawa sprz?tu (smartfony oraz akcesoria kompatybilne z dostarczanymi smartfonami), spe?niaj?cego wymagania techniczne okre?lone w dalszej cz??ci OPZ oraz realizacja nast?puj?cych us?ug: i. naklejenie szkie ochronnych na dostarczane smartfony; ii. obs?uga posprzeda?owa, gwarancyjna nabytego sprz?tu. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia (OPZ) zawiera za??cznik nr 1 do SIWZ oraz istotne postanowienia umowy (IPU) ˝ za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dotyczy II.2.5: ˇ kryterium II: termin dostawy sprz?tu ˝ ĐTDţ: 9 pkt ˝ waga 9 %; ˇ kryterium III: czas naprawy sprz?tu ˝ ĐCNSţ: 9 pkt ˝ waga 9 %; ˇ kryterium IV: termin p?atno?ci ˝ ĐTPţ: 2 pkt ˝ waga 2 %. Szczeg█?owe informacje zawarte s w SIWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 251-628867
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
Intitul╚:
Dostawa smartfon█w wraz z akcesoriami dla Banku Gospodarstwa Krajowego z us?ug naklejenia szkie / folii ochronnych oraz obs?ug posprzeda?ow nabytego sprz?tu
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
26/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MBA System Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Odlewnicza 7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-231 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 1 114 645.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, wobec kt█rych brak jest podstaw do wykluczenia z post?powania, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12˝23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp oraz spe?niaj?cy warunki udzia?u w post?powaniu. Wraz z ofert ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu; b) spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Ww. o?wiadczenie Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y w formie jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia, zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.
   2.  W przypadku powo?ywania si na zasoby innych podmiot█w, na zasadach okre?lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy ??da, by wraz z ofert Wykonawca z?o?y pisemne zobowi?zanie (lub inne dokumenty) tych podmiot█w, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia.
   3.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o kt█rych mowa w JEDZ: 1) wykazu zam█wie wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych zam█wienia zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te zam█wienia zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego zam█wienia by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wz█r wykazu ĐDo?wiadczenieţ ˝ za??cznik nr 5 do SIWZ; 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 3) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w; 4) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne; 5) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej. W terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, sk?ada o?wiadczenie, o kt█rym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Szczeg█?y w SIWZ. Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci 40 000,00 PLN (s?ownie: czterdzie?ci tysi?cy z?otych 00/100). 19.1. Zamawiaj?cy ustali wysoko? zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na sum stanowi?c 5 % ??cznego Wynagrodzenia brutto okre?lonego w ▀ 3 ust. 1 IPU. Wykonawca, kt█rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowi?zany jest do przekazania Zamawiaj?cemu najp█?niej w terminie 3 dni przed zawarciem umowy o wykonanie zam█wienia kopi wa?nej polisy ubezpieczenia OC, na kwot nie mniejsz ni maksymalna ??czna warto? brutto oferty.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si na zasadach okre?lonych w dziale VI ustawy Pzp. W zwi?zku z ograniczon liczb znak█w, Zamawiaj?cy publikuje ca?y opis warunku zam█wienia, w zakresie dysponowania odpowiednim potencja?em kadrowym: Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada odpowiedni personel zapewniaj?cy zdolno? do realizacji zam█wienia, tj. w sk?ad personelu Wykonawcy delegowanego do realizacji zam█wienia b?d wchodzi osoby posiadaj?ce odpowiednie do?wiadczenie i wykszta?cenie, tj: a) ekspert ds. wdro?enia: ˇ wykszta?cenie wy?sze techniczne, ˇ minimum 8 lat do?wiadczenia w projektowaniu infrastruktury technicznej, ˇ znajomo? wzorc█w projektowych i wzorc█w architektonicznych, ˇ znajomo? integracyjnych szyn danych, SQL, obiektowe j?zyki programowania, ˇ do?wiadczenie w wytwarzaniu aplikacji, ˇ do?wiadczenie w pracy w r█?nych metodykach wytwarzania oprogramowania (waterfall, agile), ˇ minimum 4 letnie do?wiadczenie w obszarze rozwoju i wdro?e oferowanego oprogramowania lub system█w podobnej klasy, ˇ do?wiadczenie w analizie przedwdro?eniowej, parametryzacji oferowanego systemu oraz modyfikacji, ˇ 4 letnie do?wiadczenie we wdra?aniu projekt█w, obejmuj?ce realizacj?: ˇ analiz przedwdro?eniow?, ˇ parametryzacje, ˇ konfigurowanie ?rodowiska (E2E), ˇ modyfikacje, ˇ testowanie, ˇ identyfikowanie ?r█de problem█w i ich usuwanie w trakcie wdro?enia, ˇ bardzo dobry j?zyk polski lub angielski; b) projekt mened?er: ˇ wykszta?cenie wy?sze, ˇ minimum 4 letnie do?wiadczenie w obszarze rozwoju i wdro?e oferowanego oprogramowania lub system█w podobnej klasy, ˇ certyfikacja PMI lub adekwatny, ˇ do?wiadczenie w pracy w r█?nych metodykach wytwarzania oprogramowania (waterfall, agile), ˇ bardzo dobry j?zyk polski lub angielski; c) architekt rozwi?za IT: ˇ wykszta?cenie wy?sze techniczne, ˇ minimum 8 lata do?wiadczenia na stanowisku architekta IT, obejmuj?ce wieloaspektowe projektowanie architektury rozwi?za IT, ˇ minimum 4 do?wiadczenia w zakresie wspierania wdro?e oferowanego systemu lub system█w podobnej klasy, ˇ znajomo? platform i wzorc█w integracyjnych, ˇ znajomo? zagadnie bezpiecze?stwa system█w IT, ˇ bardzo dobry j?zyk polski lub angielski; d) analityk systemowo-biznesowy: ˇ wykszta?cenie wy?sze, ˇ minimum 4 letnie do?wiadczenie w obszarze: ˇ analizy przedwdro?eniowej, ˇ zbierania wymaga i tworzenia specyfikacji funkcjonalnych i systemowych, ˇ udzia w testach wdro?onego oprogramowania, ˇ wiedza z zakresu proces█w biznesowych i produkt█w z obszaru bankowo?ci, w szczeg█lno?ci produkt█w skarbowych, instrument█w pochodnych i p?atno?ci oraz rozlicze papier█w warto?ciowych, ˇ znajomo? standard█w rozliczeniowych i komunikacji mi?dzybankowej, mi?dzy innymi: ˇ SWIFT (ISO20022/ISO15022), ˇ KDPW XML, ˇ znajomo? relacyjnych baz danych, ˇ kilkuletniego do?wiadczenia w zakresie wdra?ania i parametryzacji oferowanego systemu, ˇ do?wiadczenie w pracy w r█?nych metodykach wytwarzania oprogramowania (waterfall, agile), ˇ bardzo dobry j?zyk polski lub angielski; e) analityk systemowy: ˇ wykszta?cenie wy?sze, ˇ minimum 4 letnie do?wiadczenie w obszarze zbierania i analizy wymaga i integracji system█w, ˇ znajomo? relacyjnych baz danych, interfejs█w integracyjnych, zagadnie bezpiecze?stwa system█w IT, ˇ umiej?tno? specyfikowania wymaga oraz zmian na poziomie system█w informatycznych, ˇ bardzo dobry j?zyk polski lub angielski; f) specjalista ds. test█w: ˇ wykszta?cenie wy?sze, ˇ posiadany certyfikat ISTQB (powy?ej stopnia Foundation), ˇ minimum 4 letnie do?wiadczenie w sporz?dzaniu, testowaniu i koordynowaniu test█w E2E, ˇ umiej?tno? analizowania defekt█w oprogramowania, ˇ umiej?tno? przygotowania ?rodowisk testowych, ˇ minimum 2 letnie do?wiadczenie w automatyzacji test█w, ˇ bardzo dobry j?zyk polski lub angielski. Zamawiaj?cy nie dopuszcza wykazania przez Wykonawc tej samej osoby w r█?nych profilach.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
29/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
32250000 - TÚlÚphones mobiles