Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 24/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: VÍtements d'extÈrieur divers

2020/S 99-238261  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: VÍtements d'extÈrieur divers 2020/S 099-238261 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polregio Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kolejowa 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 01-217 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Oliszewska, Agata Szewczyk, Warszawa, ul. Kolejowa 1, pokÛj 603 Courriel: wzs@p-r.com.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.polregio.pl https://www.polregio.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://www.platformazakupowa.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa odzie?y identyfikuj?cej NumÈro de rÈfÈrence: PZP1-25-43/2020
II.1.2) Code CPV principal 18230000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa odzie?y identyfikuj?cej dla pracownikÛw Zamawiaj?cego, tj. dla dru?yn konduktorskich, maszynistÛw i kasjerÛw. Szacunkowy wolumen zamÛwienia (tj. wolumen przyj?ty do obliczania ceny oferty): marynarka m?ska (3 601 szt.), spodnie m?skie (7 129 szt.), kamizelka m?ska (1 426 szt.), ?akiet damski (620 szt.), spÛdnica (604 szt.), spodnie damskie (754 szt.), kamizelka damska (703 szt.).
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18230000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL
II.2.4) Description des prestations:
 
1.ZamÛwienie obejmuje dostawy ubiorÛw, o ktÛrych mowa w sekcji II.1.4, w ilo?ciach wskazanych w trzech zamÛwieniach podstawowych, ktÛrych termin realizacji wynosi 6 tygodni od dnia z?o?enia danego zamÛwienia.
   2.  ZamÛwienia b?d wystawiane kolejno
:
pierwsze ñ w terminie 6 tygodni od ostatniego szkolenia (Wykonawca jest obowi?zany przeprowadzi 2 szkolenia w zakresie pomiaru osÛb w terminie 10 dni od podpisania umowy), drugie ñ w terminie od 5 do 6 tygodni od daty przekazania pierwszego zamÛwienia, trzecie ñ w terminie od 5 do 6 tygodni od daty przekazania drugiego zamÛwienia.
   3.  Dodatkowo Wykonawca jest obowi?zany do dostarczenia po 7 kompletÛw wzorcowych ubiorÛw damskich i m?skich do 15 lokalizacji w terminie 4 tygodni od podpisania umowy.
   4.  Wykonawca b?dzie rÛwnie zobowi?zany do realizacji dodatkowych dostaw ubiorÛw zgodnie z bie??cymi potrzebami Zamawiaj?cego w okresie 24 miesi?cy od dnia zawarcia umowy.
   5.  ??czna warto? wszystkich ubiorÛw zamÛwionych w ramach umowy nie mo?e przekroczy warto?ci ceny oferty (obliczonej na podstawie zaoferowanych przez Wykonawc cen jednostkowych i liczb zawartych w sekcji II.1.4), przy czym Zamawiaj?cy gwarantuje z?o?enie zamÛwie podstawowych o warto?ci nie mniejszej ni 70 % warto?ci wolumenu zamÛwie podstawowych zawartych w SIWZ. W zakresie dodatkowych dostaw, o ktÛrych mowa w ust. 4, Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zamÛwienia ?adnej minimalnej ilo?ci.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Jako? / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
ZamÛwienia dodatkowe opisane s w sekcji II.2.4 punkt 4 i
   5. 
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu i nie podlegaj wykluczeniu z post?powania. Zamawiaj?cy wyklucza Wykonawc z post?powania w przypadkach okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 12ñ23 oraz ust. 5 pkt 1 i 3 (z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ñ Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1943), zwanej dalej Ñustaw Pzpî.
   2.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z post?powania, o ktÛrych mowa w ust. 1, oraz w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, o ktÛrych mowa w sekcji III.1.3, Wykonawca musi przed?o?y w terminie sk?adania ofert aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenie, o ktÛrym mowa w zdaniach poprzedzaj?cych, Wykonawca sk?ada w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (dalej jako ÑJEDZî). Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia JEDZ w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na stronie (www.platformazakupowa.pl) (dalej jako Ñplatformaî) ñ w celu odnalezienia post?powania w polu Ñszukajî nale?y wpisa numer niniejszego post?powania, tj. PZP1-25-43/2020.
   3.  Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany do z?o?enia, za po?rednictwem dedykowanego formularza Ñwy?lij wiadomo??î dost?pnego na platformie nast?puj?cych dokumentÛw (podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym): 1) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert w post?powaniu; 2) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumenty potwierdzaj?c dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 3) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne; 4) odpis z w?a?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru albo do ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
   4.  Wykonawca maj?cy siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lecz osoba, ktÛrej dotyczy dokument ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sk?ada dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 1 i 4 zgodnie z ß 7 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajÛw dokumentÛw, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1126 ze zm.). www.platformazakupowa.pl
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Wykonawca bior?cy udzia w post?powaniu musi wykaza?, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona lub wykonuje (w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych) co najmniej trzy umowy na dostaw odzie?y: przynajmniej jedn na dostaw odzie?y identyfikuj?cej o warto?ci nie mniejszej ni 300 000,00 PLN brutto oraz dwie umowy o warto?ci powy?ej 10 000 PLN brutto ka?da. W przypadku umÛw niezako?czonych, nale?y bra pod uwag wy??cznie warto? umÛw w cz??ciach nale?ycie zrealizowanych. W przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   2.  W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunku udzia?u w post?powaniu, o ktÛrym mowa w ust. 1, Wykonawca musi przed?o?y na wezwanie Zamawiaj?cego wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych dostawy zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego dostawy by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw ñ o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Wykonawca obowi?zany jest do wniesienia wadium w kwocie 60 000,00 PLN.
   2.  Wadium musi by wniesione przed up?ywem terminu sk?adania ofert w jednej lub kilku formach okre?lonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
   3.  Wadium musi obejmowa ca?y okres zwi?zania ofert?.
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 24/06/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 24/06/2020 Heure locale: 12:00 Lieu:
ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, POLSKA Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert dost?pnej na platformie Open Nexus https://platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy przeprowadzi dialog techniczny, ktÛrego przedmiotem by?a dostawa odzie?y identyfikuj?cej. SzczegÛ?owe informacje odno?nie dialogu technicznego dost?pne s na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
   2. Termin zwi?zania ofert wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 22458701 Fax: +48 22458700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
18230000 - Vêtements d'extérieur divers