Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 03/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: VÍtements professionnels

2020/S 99-238312  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
22/05/2020
S99
Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Varsovie: VÍtements professionnels

2020/S 099-238312

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 076-180738)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
NumÈro national d'identification: KRS: 0000013479
Adresse postale: ul. Z?ota 59
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911
Code postal: 00-120
Pays: Pologne
Courriel: Michal.Pilich@gkpge.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.pgeenergiaciepla.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl

https://www.pgeenergiaciepla.pl/
https://swpp2.gkpge.pl
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ZespÛ Elektrociep?owni Wroc?awskich Kogeneracja S.A.
NumÈro national d'identification: KRS: 0000001010
Ville: Wroc?aw
Code NUTS: PL514
Pays: Pologne
Courriel: Michal.Pilich@gkpge.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.pgeenergiaciepla.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl

https://www.pgeenergiaciepla.pl/
https://swpp2.gkpge.pl
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PGE Toru S.A.
NumÈro national d'identification: KRS: 0000021671
Ville: Toru
Code NUTS: PL613
Pays: Pologne
Courriel: Michal.Pilich@gkpge.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.pgeenergiaciepla.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl

https://www.pgeenergiaciepla.pl/
https://swpp2.gkpge.pl
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Elektrociep?ownia Zielona GÛra S.A.
NumÈro national d'identification: KRS: 0000040284
Ville: Zielona GÛra
Code NUTS: PL432
Pays: Pologne
Courriel: Michal.Pilich@gkpge.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.pgeenergiaciepla.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl

https://www.pgeenergiaciepla.pl/
https://swpp2.gkpge.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zaprojektowanie i sukcesywna dostawa odzie?y roboczo-ochronnej

NumÈro de rÈfÈrence: POST/PEC/PEC/ZCK/00577/2020

II.1.2)
Code CPV principal
18110000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest: ÑZaprojektowanie i sukcesywna dostawa odzie?y roboczo-ochronnejî.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania zakresem ilo?ciowym asortymentu dostawy w zale?no?ci od bie??cych potrzeb w poszczegÛlnych lokalizacjach Zamawiaj?cego. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr 1 do SIWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
19/05/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 076-180738

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 20/05/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 03/06/2020

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 20/05/2020

Heure locale: 11:15

Lire:

Date: 03/06/2020

Heure locale: 11:15

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
18110000 - Vêtements professionnels