Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 19/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: VÍtements de protection et de sÈcuritÈ

2020/S 149-366391  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Pologne-Varsovie: VÍtements de protection et de sÈcuritÈ

2020/S 149-366391

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 127-311744)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod numerem KRS 0000146138
Adresse postale: pl. Starynkiewicza 5
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-015
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Genowefa Gra?yna GÛrna-Gajda Pion ZamÛwie Publicznych ñ Dzia Post?powa
Courriel: d-zamowien@mpwik.com.pl
TÈlÈphone: +48 224459247
Fax: +48 224455315 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mpwik.com.pl

www.mpwik.com.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa odzie?y roboczej ostrzegawczej klasy 3 i klasy 2 wg normy PN-EN ISO 20471 z podzia?em na zadania

NumÈro de rÈfÈrence: 00911/WS/PW/PZP-DRZ-WRS/D/2020

II.1.2)
Code CPV principal
35113400 VÍtements de protection et de sÈcuritÈ

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Dostawa odzie?y roboczej ostrzegawczej klasy 3 i klasy 2 wg normy PN-EN ISO 20471 z podzia?em na zadania: a) Zadanie
   1.  Dostawa odzie?y roboczej letniej ostrzegawczej. b) Zadanie
   2.  Dostawa odzie?y roboczej zimowej ostrzegawczej. c) Zadanie
   3.  Dostawa odzie?y nieprzemakalnej ostrzegawczej. d) Zadanie
   4.  Dostawa kurtek typu softshell ostrzegawczych.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 127-311744

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 04/08/2020

Heure locale: 09:45

Lire:

Date: 19/08/2020

Heure locale: 09:45

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 04/08/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 19/08/2020

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
35113400 - Vêtements de protection et de sécurité