Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 22/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: VÍtements de protection et de sÈcuritÈ

2020/S 180-435557  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Pologne-Varsovie: VÍtements de protection et de sÈcuritÈ

2020/S 180-435557

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 127-311744)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138
Adresse postale: pl. Starynkiewicza 5
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-015
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Genowefa Gra?yna GÛrna-Gajda, Pion ZamÛwie Publicznych ñ Dzia Post?powa
Courriel: d-zamowien@mpwik.com.pl
TÈlÈphone: +48 224459247
Fax: +48 224455315 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mpwik.com.pl

www.mpwik.com.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa odzie?y roboczej ostrzegawczej klasy 3 i klasy 2 wg normy PN-EN ISO 20471 z podzia?em na zadania

NumÈro de rÈfÈrence: 00911/WS/PW/PZP-DRZ-WRS/D/2020

II.1.2)
Code CPV principal
35113400 VÍtements de protection et de sÈcuritÈ

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Dostawa odzie?y roboczej ostrzegawczej klasy 3 i klasy 2 wg normy PN-EN ISO 20471 z podzia?em na zadania: a) zadanie
   1.  Dostawa odzie?y roboczej letniej ostrzegawczej; b) zadanie
   2.  Dostawa odzie?y roboczej zimowej ostrzegawczej; c) zadanie
   3.  Dostawa odzie?y nieprzemakalnej ostrzegawczej; d) zadanie
   4.  Dostawa kurtek typu softshell ostrzegawczych.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 127-311744

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 15/09/2020

Heure locale: 09:45

Lire:

Date: 22/09/2020

Heure locale: 09:45

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 15/09/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 22/09/2020

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
35113400 - Vêtements de protection et de sécurité