Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Travaux de construction

2022/S 226-649281  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Varsovie: Travaux de construction 2022/S 226-649281 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Biologii Do?wiadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk Numéro national d'identification: 000325825 Adresse postale: Pasteura 3 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-093 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wojciech Boguta Courriel: przetargi@nencki.edu.pl Téléphone: +48 225892180 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.nencki.edu.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Budowa budynku naukowo-badawczego Krajowego Centrum Zaawansowanych analiz obrazowania w naukach biologicznych i biomedycznych w Miko?ajkach wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastruktur? techniczn? Numéro de référence: AZP-261-17/2021
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'exécution:
Krajowe Centrum Zaawansowanych analiz obrazowania w naukach biologicznych i biomedycznych w Miko?ajkach
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamówienia obj?tym jest wykonanie robót budowlanych polegaj?cych na: Budowa budynku naukowo-badawczego Krajowego Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych w Miko?ajkach, obejmuj?c? rozbiórk? budynku gospodarczego, budow? budynku naukowo-badawczego z parkingami terenowymi, wewn?trznym uk?adem drogowym, zagospodarowaniem terenu wraz z niezb?dn? infrastruktur? techniczn? i instalacj? fotowoltaiczn? oraz rozbudowa i przebudowa wraz ze zmian? sposobu u?ytkowania istniej?cego budynku magazynowego na techniczno-socjalny na dzia?ce nr ewid. 106 miasto Miko?ajki. Zakres prac opisany zosta? w umowie i za??cznikach do niej (zgodnie z zapisami SWZ) Szczegó?owy opis zakresu prac zawieraj? Projekty budowlano wielobran?owe stanowi?ce za??czniki do umowy - Dokumentacja architektoniczno-budowlana.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 14
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Umowa POIR.04.02.00-00-C004/19-00, projekt NEBI-Krajowy O?rodek Bada? Obrazowych w NaukachBiologicznych i Biomedycznych w ramach Dzia?ania
   4. 2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 167-436826
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1 Intitulé:
Budowa budynku naukowo - badawczego Krajowego Centrum Zaawansowanych analiz obrazowania w naukach biologicznych i biomedycznych w Miko?ajkach wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastruktur? techniczn?
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
20/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: PBO ?l?sk Sp. z o. o.
Numéro national d'identification: 6340134688 Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 136a Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 41-208 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 14 904 065.05 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Terminy sk?adania odwo?a?: na czynno?? Zamawiaj?cego; - 10 dni -je?eli informacja o niej zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, - 15 dni -je?eli informacja o niej zosta?a przekazana w sposób inny ni? za pomoc? ?rodków komunikacji elektronicznej, - 10 dni -na tre?? og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia, tre?? dokumentów zamówienia, - 10 dni od dnia, w którym powzi?to/ mo?na by?o powzi?? informacj? stanowi?c? podstaw? wniesienia odwo?ania, na czynno?ci inne ni? okre?lone w pkt 1-3, na zaniechanie czynno?ci; - 30 dni od publikacji w Dz.Urz-UE og?oszenia o udzieleniu zamówienia -od nie przes?ania wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, - 6 m-cy od zawarcia umowy -od braku opublikowania og?oszenia o udzieleniu zamówienia/o wyniku post?powania.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exécution:
Instytut Biologii Do?wiadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk - Stacja badawcza w Miko?ajkach, ul. Le?na 13, 11-730 Miko?ajki
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia obj?tym niniejszym post?powaniem jest wykonanie robót budowlanych polegaj?cych na: Budowa budynku naukowo-badawczego Krajowego Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych w Miko?ajkach, obejmuj?c? rozbiórk? budynku gospodarczego, budow? budynku naukowo-badawczego z parkingami terenowymi, wewn?trznym uk?adem drogowym, zagospodarowaniem terenu wraz z niezb?dn? infrastruktur? techniczn? i instalacj? fotowoltaiczn? oraz rozbudowa i przebudowa wraz ze zmian? sposobu u?ytkowania istniej?cego budynku magazynowego na techniczno-socjalny na dzia?ce nr ewid. 106 miasto Miko?ajki. Zakres prac opisany zosta? w umowie i za??cznikach do niej (zgodnie z zapisami SWZ) Szczegó?owy opis zakresu prac zawieraj? Projekty budowlano wielobran?owe stanowi?ce za??czniki do umowy - Dokumentacja architektoniczno-budowlana.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 21
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 14 904 065.05 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: PBO ?l?sk Sp. z o. o.
Numéro national d'identification: 6340134688 Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 136a Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 41-208 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
W dniu 10.11.2022 r. zosta? zawarty Aneks nr 1 do umowy IBD-261-17/2021 na podstawie, którego zosta? wyd?u?ony termin realizacji z 14 miesi?cy na 21 miesi?cy.
   1. Strony w dniu 20.08.2021 r. zawar?y umow? nr IBD-261-17/2021.
   2. W toku realizacji umowy Wykonawca zg?osi? do Zamawiaj?cego wyst?pienie nast?puj?cych okoliczno?ci: - Wyj?tkowo cz?ste i d?ugotrwa?e nieobecno?ci chorobowe pracowników uczestnicz?cych w realizacji zamówienia; - Wstrzymania, przerwy, znacz?co wyd?u?one terminy dostaw produktów, komponentów produktu lub materia?ów, trudno?ci w dost?pie do sprz?tu lub trudno?ci w realizacji us?ug transportowych, - Nag?ego zmniejszenia liczby pracowników lub osób ?wiadcz?cych prac? za wynagrodzeniem na innej podstawie ni? stosunek pracy, którzy opu?cili miejsce pracy w zwi?zku z wybuchem konfliktu w Ukrainie; - Wyst?pienie si?y wy?szej, któr? jest konflikt zbrojny na Ukrainie, która wp?ywa na mo?liwo?? realizacji zamówienia poprzez bezpo?rednie zaburzenie dost?pno?ci towarów, materia?ów, surowców i pracowników budowlanych na polskim rynku;
   3. Zamawiaj?cy w toku realizacji Umowy, potwierdzi?, ?e wyst?pi?y okoliczno?ci wskazane powy?ej i s? to okoliczno?ci, które Zamawiaj?cy i Wykonawca, dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie mogli przewidzie?, które nie modyfikuj? ogólnego charakteru umowy, a bezpo?rednio wp?ywaj? na termin (wyd?u?enie terminu) realizacji przedmiotu Umowy;
   4. Strony zgodnie potwierdzaj?, ?e wskazane okoliczno?ci mia?by jednakowy wp?yw na termin realizacji Umowy przez ka?dego potencjalnego Wykonawc?, który ubiega? si? lub by? zainteresowany ubieganiem si? o przedmiotowe zamówienie;
   5. Wskazane powy?ej okoliczno?ci stanowi? spe?nienie znamion si?y wy?szej oraz wyczerpuj? przes?anki dopuszczalno?ci zmiany Umowy wskazane w art. 15r ust. 1 pkt 1) i 4) oraz ust. 4 pkt 3) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z pó?n. zm.) oraz art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z pó?n. zm.);
   6.  Stosownie do §19 ust. 1 Umowy: "Z zastrze?eniem wyj?tków przewidzianych w Umowie, wszelkie zmiany Umowy wymagaj? dla swej wa?no?ci formy pisemnej pod rygorem niewa?no?ci" oraz §19 ust. 2 pkt 1Umowy: "Zamawiaj?cy przewiduje zmiany w zawartej Umowie w stosunku do tre?ci oferty. Istotna zmiana postanowie? Umowy w stosunku do tre?ci oferty Wykonawcy mo?liwa jest w przypadku zaistnienia jednej z nast?puj?cych okoliczno?ci i na warunkach okre?lonych poni?ej: 1) gdy dochowanie terminu okre?lonego w Umowie jest niemo?liwe z uwagi na Si?? Wy?sz?, która ma bezpo?redni wp?yw na terminowo?? wykonania robót lub inne okoliczno?ci niezale?ne od Stron lub których Strony przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci nie by?y wstanie unikn?? lub przewidzie?"; Uwzgl?dniaj?c powy?sze okoliczno?ci, Strony zgodnie postanowi?y zmieni? Umow? w nast?puj?cy sposób: Na podstawie §19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) Umowy w zwi?zku z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie? publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z pó?n. zm.) oraz na podstawie art. 15r ust. 1 pkt 1) i 4) i ust. 4 pkt 3) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) w zwi?zku z art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie? publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z pó?n. zm.), Strony zgodnie ustalaj?, ?e § 2 ust. 1 Umowy otrzymuje nast?puj?ce brzmienie: "1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie 21 miesi?cy od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia 20 maja 2023 roku.".
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
W toku realizacji umowy Wykonawca zg?osi? do Zamawiaj?cego okoliczno?ci, które maj? wp?yw na termin realizacji. Zamawiaj?cy potwierdzi?, ?e wyst?pi?y zg?oszone okoliczno?ci i s? to okoliczno?ci, które Zamawiaj?cy i Wykonawca, dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie mogli przewidzie?, które nie modyfikuj? ogólnego charakteru umowy, a bezpo?rednio wp?ywaj? na termin (wyd?u?enie terminu) realizacji przedmiotu. Wskazane w aneksie do umowy okoliczno?ci stanowi? spe?nienie znamion si?y wy?szej oraz wyczerpuj? przes?anki dopuszczalno?ci zmiany Umowy wskazane w art. 15r ust. 1 pkt 1) i 4) oraz ust. 4 pkt 3) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z pó?n. zm.) oraz art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z pó?n. zm.);
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 14 904 065.05 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 14 904 065.05 PLN Budowa budynku naukowo-badawczego Krajowego Centrum Zaawansowanych analiz obrazowania w naukach biologicznych i biomedycznych w Miko?ajkach wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastruktur? techniczn? 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction