Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 24/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Travaux de construction

2023/S 55-158263  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Varsovie: Travaux de construction 2023/S 055-158263 Avis de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Warszawska NumÈro national d'identification: 5250005834 Adresse postale: Plac Politechniki 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-661 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dorota Sochacka Courriel: Dorota.Sochacka@pw.edu.pl TÈlÈphone: +48 222346221 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.pw.edu.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/transakcja/735376 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Publiczna uczelnia akademicka
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przebudowa Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej "Pineska" w Warszawie przy ul. Uniwersyteckiej 5 NumÈro de rÈfÈrence: ZP.RB.DS.3.2023
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest Przebudowa Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej "Pineska" w Warszawie przy ul. Uniwersyteckiej 5
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45111200 Travaux de prÈparation et de dÈgagement de chantier 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de mÈtier spÈcialisÈs 45261210 Travaux de couverture 45262300 Travaux de bÈtonnage 45262310 Travaux de mise en úuvre de bÈton armÈ 45262500 Travaux de maÁonnerie et de briquetage 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique 45315700 Travaux d'installation de postes de sectionnement 45320000 Travaux d'isolation 45410000 Travaux de pl'trerie 45421100 Pose de portes et de fenÍtres et d'ÈlÈments accessoires 45430000 RevÍtement de sols et de murs 45442100 Travaux de peinture
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Dom Studencki Politechniki Warszawskiej "Pineska" w Warszawie, ul. Uniwersytecka 5, 02-036 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest przebudowa Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej "Pineska" w Warszawie przy ul. Uniwersyteckiej
   5.  SzczegÛ?owo przedmiot zamÛwienia opisany zosta? w Tomie III i IV Specyfikacji warunkÛw zamÛwienia (SWZ). Warunki realizacji przedmiotu zamÛwienia zawarte zosta?y w projektowanych postanowieniach umowy - Tom II SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 15 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Poz. II.2.7) Okres obowi?zywania zamÛwienia wynosi 15 miesi?cy od dnia wprowadzenia na budow?, ktÛre nast?pi w ci?gu 14 dni od dnia podpisania umowy - szczegÛ?owo opisany w pkt 6 Tomu 1 SWZ. Poz. II.2.5) Kryteria oceny ofert: a) cena 80 pkt, b) Organizacja pracy w przychodni Promed 10 pkt, c) Analiza ryzyka - 10 pkt - szczegÛ?owo opisane w pkt 19 Tomu 1 SWZ
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca musi by? podmiotem prawnym, prowadz?cym dzia?alno?? gospodarcz? lub zawodow? we w?asnym imieniu; Ocena spe?nienia powy?szego warunku zostanie dokonana wg formu?y spe?nia/nie spe?nia.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Warunek ten zostanie spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem niniejszego zamÛwienia, na warto?? sumy gwarancyjnej nie mniejszej ni? 10 000 000,00 z? i z?o?y dokumenty potwierdzaj?ce powy?sze ubezpieczenie. Ocena spe?nienia powy?szego warunku zostanie dokonana wg formu?y spe?nia/nie spe?nia.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Warunek ten zostanie spe?niony, je?li Wykonawca: a) w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona? 3 zamÛwienia finansowo i rodzajowo porÛwnywalne z przedmiotem niniejszego post?powania, - jako zadania porÛwnywalne finansowo Zamawiaj?cy kwalifikowa? b?dzie wykonanie 3 zamÛwie?, polegaj?cych na wykonaniu robÛt budowlanych o ??cznej warto?ci powy?ej 25 000 000,00 z?, w tym jednego z nich o warto?ci minimum 10 000 000,00 z?, (??cznie z podatkiem VAT); - jako zadania porÛwnywalne rodzajowo, tj. pod wzgl?dem technicznym Zamawiaj?cy kwalifikowa? b?dzie wykonanie 3 zamÛwie? polegaj?cych na budowie, przebudowie lub remoncie w budynku u?yteczno?ci publicznej lub zamieszkania zbiorowego. Zamawiaj?cy rozumie te 3 zamÛwienia jako 3 odr?bne zadania budowlane dotycz?ce 3 rÛ?nych przedmiotÛw zamÛwienia, w tym jedno wpisane co najmniej do Gminnej Ewidencji ZabytkÛw W niniejszym post?powaniu stosuje si? definicj? budynku u?yteczno?ci publicznej okre?lon? w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkÛw technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.); b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamÛwienia ñ warunek ten zostanie spe?niony, je?eli Wykonawca skieruje do realizacji zamÛwienia odpowiednio wykwalifikowane osoby w celu powierzenia poni?szych funkcji: Kierownik budowy - 5 lat (60 miesi?cy) na stanowisku kierownika budowy, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczaj?cym do wykonania zadania zgodnie z ustaw? Prawo budowlane, tj. bez ogranicze? w specjalno?ci konstrukcyjno- budowlanej oraz posiadaj?cy kwalifikacje, o ktÛrych mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkÛw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. nr 2067) Kierownik robÛt sanitarnych - 3 lata (36 miesi?cy) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robÛt, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczaj?cym do wykonania zadania zgodnie z Ustaw? Prawo Budowlane, tj. bez ogranicze? w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych Kierownik robÛt elektrycznych - 3 lata (36 miesi?cy) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robÛt, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczaj?cym do wykonania zadania zgodnie z ustaw? Prawo budowlane, tj. bez ogranicze? w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych. Osobami, ktÛrym powierzone b?d? funkcje wymienione w powy?szej tabeli, mog? by? obywatele pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z regulaminem post?powania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osÛb z pa?stw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Ocena spe?nienia powy?szych warunkÛw zostanie dokonana wg formu?y spe?nia/nie spe?nia.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy okre?lono w Tomie II SWZ - Projektowane postanowienia umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 24/04/2023 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 22/07/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 24/04/2023 Heure locale: 12:15 Lieu:
Warunki otwarcia ofert opisane zosta?y w pkt 17 Tomu I SWZ - SposÛb oraz termin sk?adania i otwarcia ofert
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. Z post?powania o udzielenie zamÛwienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? w stosunku do ktÛrego zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci wskazanych w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp.
   2.  Ponadto Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamÛwienia wykonawc?/dostawc?/ podwykonawc?/osob? podmiot na ktÛrego zdolno?ci wykonawca polega w stosunku do ktÛrego zachodz? okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w: 1) art. 5k ust. 1 rozporz?dzenia Rady UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie, 2) art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego.
   3. Wykaz dokumentÛw i o?wiadcze?, w tym podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, okre?lono w pkt 10. Tomu I SWZ.
   4.  Zgodnie z pkt 13.2. Tomu I SWZ Zamawiaj?cy nie zamierza zwo?ywa? zebrania WykonawcÛw przed sk?adaniem ofert.
   5. Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 400 000,00 z? (s?ownie: czterysta tysi?cy z?otych) przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   6.  Zgodnie z pkt 16.5.Tomu I SWZ Zamawiaj?cy b?dzie wymaga? wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 2 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie w jednej lub kilku formach, o ktÛrych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp
   7.  Informacje dotycz?ce ochrony danych osobowych okre?lono w pkt 22. Tomu I SWZ.
   8.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? przeprowadzenia przez Wykonawc? wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentÛw niezb?dnych do realizacji zamÛwienia, o ktÛrych mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, ale nie wymaga z?o?enia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentÛw.
   9.  Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamÛwienia by? realizowany w terminie: 15 miesi?cy od dnia wprowadzenia na budow?, w tym roboty budowlane w pomieszczeniach zaj?tych przez Klinik? Promed zostan? rozpocz?te nie wcze?niej ni? 01.06.2023 r. Wykonawca zobowi?zuje si? wykona? roboty budowlane na tym obszarze w terminie 2 miesi?cy od momentu wprowadzenia na ten obszar.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Terminy wniesienia odwo?ania okre?lone s? w art. 515 ustawy Pzp. W przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; albo 2) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb ni? okre?lony w ppkt. 1).
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie : 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? wy?ej okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne.
   4.  Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   5.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   6.  Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych.
   7.  Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 ñ Prawo pocztowe, jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
13/03/2023 Przebudowa Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej "Pineska" w Warszawie przy ul. Uniwersyteckiej 5 24/04/2023 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45260000 - Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 
45261210 - Travaux de couverture 
45262300 - Travaux de bétonnage 
45262310 - Travaux de mise en œuvre de béton armé 
45262500 - Travaux de maçonnerie et de briquetage 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45315700 - Travaux d'installation de postes de sectionnement 
45320000 - Travaux d'isolation 
45410000 - Travaux de plâtrerie 
45421100 - Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires 
45430000 - Revêtement de sols et de murs 
45442100 - Travaux de peinture