Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 21/03/2023
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Travaux de construction

2023/S 55-158439  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

17/03/2023
S55
Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2023/S 055-158439

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2022/S 229-660207)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA
NumÈro national d'identification: 17307171000000
Adresse postale: ul. Tamka 43
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 00-355
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Wojciech Wnuk
Courriel: zamowienia@nifc.pl
TÈlÈphone: +48 224416100
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.nifc.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Budowa Mi?dzynarodowego Centrum Muzyki w ?elazowej Woli

NumÈro de rÈfÈrence: ZP.25.47.2022.1

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Inwestycja obejmuje nast?puj?ce zadania:
   1. W zakresie budowy MCM zgodnie z dokumentacja projektow? (projekt budowlany i wykonawczy oraz STWiOR w poszczegÛlnych bran?ach).
   2. W zakresie do projektuj i dostosuj do wysokich standardÛw akustycznych Du?ej Sali koncertowej MCM (zwana dalej: Du?a Sala) na 650 s?uchaczy. Generalny Wykonawca doprojektuje i dostosuje Du?? Sal? tak, aby uzyska? akustyk? na najwy?szym ?wiatowym poziomie. W tym celu Generalny Wykonawca musi dysponowa? ?wiatowej klasy ekspertem o odpowiednich, potwierdzonych kwalifikacjach do weryfikacji projektu akustyki Du?ej Sali, proponowania dokonania zmian projektowych (je?eli takie b?d? konieczne), uzyskania zamiennych pozwole? na budow? w zakresie powy?szych zmian (je?eli takie b?d? konieczne), kontrola wszystkich procedur i robÛt budowlanych w trakcie realizacji na wszystkich jej etapach, aby budowana Du?a Sala mia?a wszystkie wymagane parametry dostosowane do najlepszych parametrÛw akustycznych.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
13/03/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 229-660207

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 17/03/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 21/03/2023

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.3

Au lieu de:

Date: 28/04/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 09/05/2023

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 10/08/2023

Lire:

Date: 23/08/2023

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Budowa Mi?dzynarodowego Centrum Muzyki w ?elazowej Woli 21/03/2023 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
79930000 - Conception de modèles