Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Travaux de construction

2023/S 194-605942  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-Varsovie: Travaux de construction 2023/S 194-605942 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A .
Adresse postale: ul. Targowa Ville: Warszawa Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni Code postal: 03-734 Pays: Pologne Point(s) de contact: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Region PÛ?nocny u. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gda?sk Courriel: lucyna.szwed@plk-sa.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.plk-sa.pl Adresse du profil díacheteur: https://zamowienia.plk-sa.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zaprojektowanie i wykonanie robÛt budowlanych na odcinku Ostrowy ñ Toru? G?Ûwny ñ etap IV w ramach zadania inwestycyjnego ÑPrace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno ñ Toru? G?Ûwnyî
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Lieu principal d'exÈcution:
Linia kolejowa 18
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamÛwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robÛt budowlanych na odcinku Ostrowy ñ Toru? G?Ûwny ñ etap IV w ramach zadania inwestycyjnego ÑPrace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno ñ Toru? G?Ûwnyî. Roboty budowlane wykonywane b?d? na wybranych odcinkach dwutorowej linii kolejowej nr 18, od km 11,300 do km 109,052 wraz z urz?dzeniami sterowania i zasilania trakcyjnego. Ca?o?? przedmiotu zamÛwienia obejmuje wykonanie: 1) dokumentacji projektowej niezb?dnej do prawid?owego wykonania wszystkich robÛt budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnie?, dopuszcze?, warunkÛw, decyzji i pozwole? niezb?dnych do realizacji przedmiotu zamÛwienia; 2) wszystkich robÛt budowlanych zgodnie z zakresem zamÛwienia na podstawie opracowanej przez Wykonawc? i zatwierdzonej przez Zamawiaj?cego dokumentacji projektowej, o ktÛrej mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robÛt przygotowawczych niezb?dnych do wykonania zakresu umowy oraz wykonania wszelkich czynno?ci wymaganych prawem; 3) Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej (odr?bnie dla ka?dej bran?y), w tym dokumentacji z powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 4) przeprowadzenie oceny zgodno?ci podsystemu strukturalnego ÑInfrastrukturaî oraz ÑSterowanie ñ urz?dzenia przytoroweî obj?tego zakresem zamÛwienia na ka?dym etapie (projektowania, budowy i ko?cowych prÛb podsystemu). ZamÛwienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu torowego, srk, energetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej, teletechniki, drogowej. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia przedstawiony zosta? w tomie III SIWZ.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 07/05/2021 Fin: 21/12/2023
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 093-245040
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
07/05/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Polski Holding Budowlany Infrastruktura Sp. z o.o.
Adresse postale: Olszewo_Bo?aki 17 Ville: Stupsk Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Code postal: 06-561 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: GÛr-TOR Sp. z o.o.
Adresse postale: Olszewo-Bo?aki 17 Ville: Stupsk Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Code postal: 06-561 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo In?ynierii Budowlanej Kopacki Sp. z o.o.
Adresse postale: Boche?ska 6c lok. 1 Ville: Pozna? Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 61-324 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 42 691 029.25 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Adresse postale: ul. Krucza 36/WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 05-522 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu ZamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i nast?pnych Ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego Post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w Post?powaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy lub w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego dokonania czynno?ci, do ktÛrych podj?cia zobowi?zany jest Zamawiaj?cy przepisami Ustawy lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia Post?powania o udzielenie zamÛwienia, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany na podstawie Ustawy, Wykonawca mo?e wnie?? odwo?anie. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej , przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Odwo?anie wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a; Odwo?anie wobec tre?ci Og?oszenia o zamÛwieniu lub wobec tre?ci DokumentÛw ZamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt.21.5 i 21.6 IDW wnosi si? w terminie10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, 2)6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. Na orzeczenie Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du zgodnie z zapisami art. 579- 590 Ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Lieu principal d'exÈcution:
Linia kolejowa nr 18
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robÛt budowlanych na odcinku Ostrowy ñ Toru? G?Ûwny ñ etap IV w ramach zadania inwestycyjnego ÑPrace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno ñ Toru? G?Ûwnyî. Roboty budowlane wykonywane b?d? na wybranych odcinkach dwutorowej linii kolejowej nr 18, od km 11,300 do km 109,052 wraz z urz?dzeniami sterowania i zasilania trakcyjnego. Ca?o?? przedmiotu zamÛwienia obejmuje wykonanie: 1) dokumentacji projektowej niezb?dnej do prawid?owego wykonania wszystkich robÛt budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnie?, dopuszcze?, warunkÛw, decyzji i pozwole? niezb?dnych do realizacji przedmiotu zamÛwienia; 2) wszystkich robÛt budowlanych zgodnie z zakresem zamÛwienia na podstawie opracowanej przez Wykonawc? i zatwierdzonej przez Zamawiaj?cego dokumentacji projektowej, o ktÛrej mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robÛt przygotowawczych niezb?dnych do wykonania zakresu umowy oraz wykonania wszelkich czynno?ci wymaganych prawem; 3) Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej (odr?bnie dla ka?dej bran?y), w tym dokumentacji z powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 4) przeprowadzenie oceny zgodno?ci podsystemu strukturalnego ÑInfrastrukturaî oraz ÑSterowanie ñ urz?dzenia przytoroweî obj?tego zakresem zamÛwienia na ka?dym etapie (projektowania, budowy i ko?cowych prÛb podsystemu). ZamÛwienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu torowego, srk, energetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej, teletechniki, drogowej. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia przedstawiony zosta? w tomie III SIWZ.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 07/05/2021 Fin: 21/12/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 42 691 029.25 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Polski Holding Budowlany Infrastruktura Sp. z o.o.
Adresse postale: Olszewo-Bo?aki 17 Ville: Stupsk Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Code postal: 06-561 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: GÛr-TOR Sp. z o.o.
Adresse postale: Olszewo-Bo?aki 17 Ville: Stupsk Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Code postal: 06-561 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo In?ynierii Budowlanej Kopacki Sp. z o.o.
Adresse postale: Boche?ska 6c lok. 1 Ville: Pozna? Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 61-324 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
W trakcie realizacji Umowy wysz?a konieczno?? ustawienia dwÛch szt. tablic informacyjnych zgodnie z Rozporz?dzeniem ( na pocz?tku inwestycji oraz na ko?cu).
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Rozporz?dzenie RM w sprawie okre?lenia dzia?a? informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizuj?ce zadania finansowane lub dofinansowane z bud?etu pa?stwa lub z pa?stwowych funduszy celowych ( Dz.U. 2021 poz 953)
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 42 691 029.25 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 43 126 069.39 PLN Zaprojektowanie i wykonanie robÛt budowlanych na odcinku Ostrowy ñ Toru? G?Ûwny ñ etap IV w ramach zadania inwestycyjnego ÑPrace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno ñ Toru? G?Ûwnyî 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction