Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Travaux de construction

2023/S 198-619943  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2023 S198 Pologne-Varsovie: Travaux de construction 2023/S 198-619943 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: NIP: 7010894497 Adresse postale: Aleje Jerozolimskie 142b Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-305 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jacek KrÛlikowski Courriel: zamowienia@cpk.pl TÈlÈphone: +48 539188576 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.cpk.pl/pl Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/cpk
I.6) ActivitÈ principale ActivitÈs aÈroportuaires
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Budowa kanalizacji kablowej wraz z przebudow? posadowienia polegaj?c? na wzmocnieniu fundamentÛw budynku ?Ûdzkiego Domu Kultury NumÈro de rÈfÈrence: FZA.2510.40.2023/JK/39
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem ZamÛwienia jest kompleksowe wykonanie robÛt budowlanych zwi?zanych z budow? kanalizacji kablowej stanowi?cej element zasilana podstacji trakcyjnej dla linii kolejowej, realizowanej w ramach zadania pn.: ìBudowa tunelu dalekobie?nego w ?odzi w ci?gu linii kolejowej nr 85 wraz z w??czeniem w lini? kolejow? nr 14î, w zakresie kilometra?u od km oko?o 0+361 do km oko?o 0+455 dla toru 1 i od km oko?o 0+360 do km oko?o 0+454 dla toru 2î, wraz z przebudow? posadowienia polegaj?c? na wzmocnieniu fundamentÛw budynku ?Ûdzkiego Domu Kultury, przebudow? sieci i przy??cza ciep?owniczego, sieci i przy??cza wodoci?gowego, przy??cza teletechnicznego oraz sieci elektroenergetycznej. SzczegÛ?owy zakres przedmiotu ZamÛwienia zosta? zawarty w PFU stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Offre la plus basse: 93 376 458.52 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 130 274 975.70 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45110000 Travaux de dÈmolition de b'timents et travaux de terrassement 45210000 Travaux de construction de b'timents 45220000 Ouvrages d'art et de gÈnie civil 45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'Ènergie, d'autoroutes, de routes, d'aÈrodromes et de voies ferrÈes; travaux de nivelage 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de mÈtier spÈcialisÈs 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique 45330000 Travaux de plomberie 45410000 Travaux de pl'trerie 45430000 RevÍtement de sols et de murs 45440000 Travaux de peinture et de vitrerie 45450000 Autres travaux de parachËvement de b'timent 71240000 Services d'architecture, d'ingÈnierie et de planification 71310000 Services de conseil en matiËre d'ingÈnierie et de construction 71320000 Services de conception technique 72310000 Services de traitement de donnÈes 79710000 Services de sÈcuritÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd?
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiot zamÛwienia obejmuje swoim zakresem: 1) wykonanie dokumentacji projektowej niezb?dnej do zg?oszenia lub pozyskania pozwolenia na budow? dla przebudowy sieci uzbrojenia terenu; 2) opracowanie projektÛw budowlano-wykonawczych: przebudowy sieci ciep?owniczej i przy??cza ciep?owniczego, przebudowy kabli elektroenergetycznych niskiego i ?redniego napi?cia w zwi?zku z kolizj? wtÛrn? z planowan? sieci? ciep?ownicz? w ul. Traugutta, przebudowy sieci i przy??cza wodoci?gowego oraz przebudowy kanalizacji teletechnicznej wraz z przy??czami telekomunikacji (uzyskanie pozwole? na budow? b?d? zg?oszenia robÛt, uzyskanie uzgodnie? z gestorami sieci; 3) sporz?dzenie i uzgodnienie z Zamawiaj?cym projektÛw wykonawczych dla przedmiotowych robÛt budowlanych, na podstawie otrzymanego od Zamawiaj?cego PB; 4) wykonanie wszystkich robÛt przygotowawczych, niezb?dnych do wykonania przedmiotu ZamÛwienia; 5) wykonanie robÛt budowlanych, opisanych w: a) Projekcie budowlanym, b) Warunkach technicznych dla przebudowy sieci ciep?owniczej z przy??czem do budynku ?Ûdzkiego Domu Kultury (dalej Ñ?DKî), wydanych przez gestora sieci: VEOLIA ENERGIA ?Ûd? S.A., c) zatwierdzonych PW, o ktÛrych mowa w pkt 3), d) STWiORB, e) PFU, f) OPZ; 6) wykonanie robÛt budowlanych, zgodnie z zakresem przedmiotu ZamÛwienia, na podstawie opracowanych przez Wykonawc? projektÛw budowlano-wykonawczych, o ktÛrych mowa w pkt 2), uprzednio odebranych przez In?yniera Kontraktu, autorÛw dokumentacji projektowej oraz Zamawiaj?cego; 7) wykonanie wszelkich czynno?ci wymaganych przepisami prawa, zgodnie z zakresem ZamÛwienia na podstawie otrzymanego od Zamawiaj?cego PB oraz opracowanych przez Wykonawc? i zatwierdzonych przez Zamawiaj?cego PW; 8) opracowanie dokumentacji powykonawczej; 9) ?wiadczenie us?ug utrzymania w okresie gwarancji jako?ci dla wykonanych robÛt budowlanych, w tym wszystkich dostarczonych w ramach niniejszego przedmiotu ZamÛwienia urz?dze?.
   2.  SzczegÛ?owy zakres przedmiotu ZamÛwienia zosta? zawarty w PFU.
   3.  SposÛb realizacji ZamÛwienia zosta? zawarty w Projekcie Umowy.
   4.  Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 388 pkt 2 lit. c Ustawy Pzp w zakresie robÛt wskazanych w OPZ oraz nast?puj?cych bran?, ktÛrych ??czna warto?? nie przekroczy 50% warto?ci zamÛwienia netto: 1) drogowa; 2) in?ynieryjna i budowlana; 3) teletechniki; 4) energetyki; 5) instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej; 6) odwodnienia; 7) wentylacji; 8) usuwanie kolizji. Zamawiaj?cy udzieli zamÛwienia, o ktÛrym mowa w art. 388 pkt 2 lit. c Ustawy Pzp (w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki) na warunkach analogicznych do tych okre?lonych w projekcie umowy, stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ, z zastrze?eniem, ?e zmianie mog? ulec postanowienia dotycz?ce m. in. terminu realizacji, gwarancji, zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, kary umowne.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Kwalifikacje personelu / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Z uwagi na ograniczon? ilo?? miejsca Zamawiaj?cy wpisa? jedynie klasy kodÛw CPV, szczegÛ?owe kategorie znajduj? si? w Rozdz. III Podrozdzia? I ust. 9 SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 084-250214
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Budowa kanalizacji kablowej wraz z przebudow? posadowienia polegaj?c? na wzmocnieniu fundamentÛw budynku ?Ûdzkiego Domu Kultury
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Keller Polska sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: REGON 381918620 Adresse postale: Pozna?ska 172 Ville: O?arÛw Mazowiecki Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-850 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 149 754 948.39 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 93 376 458.52 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
GEO-Instruments Polska Sp. z o.o. - Wykonanie monitoringu przewidzianego zakresem robÛt GEO COMPANY Sp. z o.o. - Pe?nienie funkcji GEODETY oraz ?wiadczenie us?ug geodezyjnych Tracknet Sp. z o.o. - pe?nienie funkcji nadzorczych VIK-BUD Sp. z o.o. - pe?nienie funkcji nadzorczych MDR-projekt SP. z o.o. Sp. k. - Opracowanie ProjektÛw Wykonawczych dla robÛt budowlanych na podstawie Projektu Budowlanego
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? Post?powanie na podstawie art. 257 Ustawy Pzp.
   2.  Z Post?powania Zamawiaj?cy wykluczy WykonawcÛw, wobec ktÛrych zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w: 1) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g, pkt 3-6 Ustawy Pzp; 2) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z wyj?tkiem przypadku, je?eli osoba, o ktÛrej mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Ustawy Pzp; 3) art. 5k ust. 1 rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z pÛ?n. zm.), 4) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego, tj.:
   4. 1) wymienionych w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisanych na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o ktÛrym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
   4. 2) ktÛrych beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia?aniu praniu pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisana na list? lub b?d?ca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta?a wpisana na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o ktÛrym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
   4. 3) ktÛrych jednostk? dominuj?c? w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 r. o rachunkowo?ci jest podmiot wymieniony w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisany na list? lub b?d?cy tak? jednostk? dominuj?c? od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta? wpisany na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o ktÛrym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy; 5) art. 393 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, je?eli Wykonawca w wyniku lekkomy?lno?ci, zamierzonego dzia?ania lub niedbalstwa przedstawi? Zamawiaj?cemu nieprawdziwe informacje na temat podlegania przez wykonawc?, podmiot udost?pniaj?cy zasoby, podwykonawc?, dalszego podwykonawc? (w tym dostawc?), wykluczeniu na podstawie art. 5k ust. 1 rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z pÛ?n. zm.) lub na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego.
   3.  W przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie ZamÛwienia, ka?dy z takich WykonawcÛw z osobna zobowi?zany jest wykaza? brak podstaw wykluczenia z Post?powania.
   4.  Z uwagi na ograniczon? liczb? znakÛw w Og?oszeniu, Zamawiaj?cy wskazuje, ?e szczegÛ?owy wykaz podmiotowych ?rodkÛw dowodowych znajduje si? w Rozdziale VII SWZ.
   5.  Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znakÛw Zamawiaj?cy w sekcji II
   1. 1) og?oszenia poda? skrÛcon? nazw? Post?powania, pe?na nazwa to: Budowa kanalizacji kablowej stanowi?cej element zasilania podstacji trakcyjnej dla linii kolejowej realizowanej w ramach zadania pn. ÑBudowa tunelu dalekobie?nego w ?odzi w ci?gu linii kolejowej nr 85 wraz z w??czeniem w lini? kolejow? nr 14, w zakresie kilometra?u od km oko?o 0+361 do km oko?o 0+455 dla toru 1 i od km oko?o 0+360 do km oko?o 0+454 dla toru 2î wraz z przebudow? posadowienia polegaj?c? na wzmocnieniu fundamentÛw budynku ?Ûdzkiego Domu Kultury, przebudow? sieci i przy??cza ciep?owniczego, sieci i przy??cza wodoci?gowego, przy??cza teletechnicznego oraz sieci elektroenergetycznej.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej na zasadach i w terminie okre?lonym w dziale IX ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/10/2023 Budowa kanalizacji kablowej wraz z przebudow? posadowienia polegaj?c? na wzmocnieniu fundamentÛw budynku ?Ûdzkiego Domu Kultury 13/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 
45260000 - Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45330000 - Travaux de plomberie 
45410000 - Travaux de plâtrerie 
45430000 - Revêtement de sols et de murs 
45440000 - Travaux de peinture et de vitrerie 
45450000 - Autres travaux de parachèvement de bâtiment 
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 
71310000 - Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction 
71320000 - Services de conception technique 
72310000 - Services de traitement de données 
79710000 - Services de sécurité