Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/11/2023
Date de péremption : 30/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Travaux de construction

2023/S 219-690053  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E


14/11/2023
S219
Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2023/S 219-690053

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 201-630658)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adresse postale: Targowa 74
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 03-734
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Agata Biskupska
Courriel: agata.biskupska@plk-sa.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.plk-sa.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Zaprojektowanie (w zakresie bran?y SRK) i kompleksowe wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej 104 na odcinku C2 stacja Limanowa w ramach Projektu

Numéro de référence: 9090/IRZR1/18868/04806/23/P

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie nast?puj?cych elementów: zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: "Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy S?cz na odc. C2 od km 44+866 (km istn. 45+900) do km 48+600 (km istn. 49+822)" w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy S?cz, na odc. Chabówka - Rabka Zaryte - Mszana Dolna oraz Limanowa - Kl?czany - Nowy S?cz". Szczegó?owy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawiony zosta? w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowi?cym Tom III niniejszej SWZ oraz Programie Funkcjonalno-U?ytkowym (PFU) stanowi?cym Tom IV niniejszej SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/11/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 201-630658

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Krótki opis:

Au lieu de:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie nast?puj?cych elementów: zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: "Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy S?cz na odc. C2 od km 44+866 (km istn. 45+900) do km 48+600 (km istn. 49+822)" w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy S?cz, na odc. Chabówka - Rabka Zaryte - Mszana Dolna oraz Limanowa - Kl?czany - Nowy S?cz". Szczegó?owy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawiony zosta? w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowi?cym Tom III niniejszej SWZ oraz Programie Funkcjonalno-U?ytkowym (PFU) stanowi?cym Tom IV niniejszej SWZ.

Lire:

Przedmiotem Zamówienia jest rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy S?cz na odc. C2 od km proj. 44+866 (km istn. 45+900) do km proj. 48+600 (km istn. 49+822) wraz z infrastruktur? techniczn? wzd?u? linii kolejowej nr 104 od km proj. 44+866 (km istn. 45+900) do km proj. 48+940 (km istn. 50+170)" w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy S?cz, na odc. Chabówka - Rabka Zaryte - Mszana Dolna oraz Limanowa - Kl?czany - Nowy S?cz". Szczegó?owy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawiony zosta? w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowi?cym Tom III niniejszej SWZ oraz Programie Funkcjonalno-U?ytkowym (PFU) stanowi?cym Tom IV niniejszej SWZ.

Numéro de section: II.2.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis zamówienia:

Au lieu de:

Uzupe?nienie Sekcji II.1.1) Nazwa Nazwa: Zaprojektowanie (w zakresie bran?y SRK) i kompleksowe wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej 104 na odcinku C2 stacja Limanowa w ramach Projektu pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy S?cz, na odc. Chabówka - Rabka Zaryte - Mszana Dolna oraz Limanowa - Kl?czany - Nowy S?cz" Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie nast?puj?cych elementów: zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: "Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy S?cz na odc. C2 od km 44+866 (km istn. 45+900) do km 48+600 (km istn. 49+822)" w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy S?cz, na odc. Chabówka - Rabka Zaryte - Mszana Dolna oraz Limanowa - Kl?czany - Nowy S?cz" . Ca?o?? przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie nast?puj?cych elementów: Zakres podstawowy Zamówienia obejmuje: 1) wykonanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie projektu wykonawczego (bran?a srk); 2) wykonanie robót w zakresie opisanym w OPZ i PFU w zakresach: a) nawierzchnia i podtorze, b) roboty odwodnieniowe i hydrotechniczne, c) sieci zewn?trzne, d) drogi, e) urz?dzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), f) urz?dzenia i systemy telekomunikacyjne, g) sie? trakcyjna oraz system zasilania i sterowania, h) linia potrzeb nietrakcyjnych (LPN); i) urz?dzenia i uk?ady elektroenergetyki do 1 kV, j) obiekty in?ynieryjne wraz z pracami towarzysz?cymi, k) perony, obiekty obs?ugi podró?nych i obiekty kubaturowe, l) przej?cia i przejazdy, m) roboty geologiczne i geotechniczne, n) roboty zwi?zane z wykonaniem elementów ma?ej architektury, o) wycinka drzew i krzewów oraz roboty bran?y ?rodowiskowej, p) wszelkie inne konieczne do realizacji zadania zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami; 3) wykonanie robót polegaj?cych na budowie obiektów s?u??cych ochronie ?rodowiska; 4) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej; 5) przeprowadzenie procesu oceny zgodno?ci podsystemów strukturalnych w zakresie obj?tym zamówieniem na ka?dym etapie (projektowania, budowy i ko?cowych prób podsystemu) i przekazanie odpowiednich deklaracji weryfikacji WE i certyfikatów weryfikacji WE dla podsystemów; 6) zapewnienie Gwarancji Jako?ci poprzez ?wiadczenie Us?ug gwarancyjnych dla wszystkich dostarczonych w ramach niniejszego Zamówienia Systemów obejmuj?cych urz?dzenia srk - na zasadach okre?lonych w OPZ i PFU, maj?cych na celu zapewnienie przez ca?y okres ?wiadczenia Us?ug dost?pu do zamówionych wymaga? funkcjonalnych, które realizowa? b?d? dostarczone przez Wykonawc? Systemy oraz bezpieczne i prawid?owe dzia?anie tych Systemów, w szczególno?ci przez wykonanie wszystkich niezb?dnych czynno?ci utrzymaniowych, 7) Zapewnienie Warunków Gwarancji - dla pozosta?ego zakresu Robót nie obj?tego Us?ugami gwarancyjnymi. Opcja na interfejs obejmuje realizacj? ?wiadcze? okre?lonych w Rozdziale 5 TOM IV - PFU. Dokumenty dost?pne s? pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Lire:

I. Uzupe?nienie Sekcji II.1.1) Nazwa Nazwa: Zaprojektowanie (w zakresie bran?y SRK) i kompleksowe wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej 104 na odcinku C2 stacja Limanowa w ramach Projektu pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy S?cz, na odc. Chabówka - Rabka Zaryte - Mszana Dolna oraz Limanowa - Kl?czany - Nowy S?cz" II. Przedmiotem Zamówienia jest rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy S?cz na odc. C2 od km proj. 44+866 (km istn. 45+900) do km proj. 48+600 (km istn. 49+822) wraz z infrastruktur? techniczn? wzd?u? linii kolejowej nr 104 od km proj. 44+866 (km istn. 45+900) do km proj. 48+940 (km istn. 50+170)" w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy S?cz, na odc. Chabówka - Rabka Zaryte - Mszana Dolna oraz Limanowa - Kl?czany - Nowy S?cz". Ca?o?? przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie nast?puj?cych elementów: Zakres podstawowy Zamówienia obejmuje: 1) wykonanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie projektu wykonawczego (bran?a srk); 2) wykonanie robót w zakresie opisanym w OPZ i PFU w zakresach: a) nawierzchnia i podtorze, b) roboty odwodnieniowe i hydrotechniczne, c) sieci zewn?trzne, d) drogi, e) urz?dzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), f) urz?dzenia i systemy telekomunikacyjne, g) sie? trakcyjna oraz system zasilania i sterowania, h) linia potrzeb nietrakcyjnych (LPN); i) urz?dzenia i uk?ady elektroenergetyki do 1 kV, j) obiekty in?ynieryjne wraz z pracami towarzysz?cymi, k) perony, obiekty obs?ugi podró?nych i obiekty kubaturowe, l) przej?cia i przejazdy, m) roboty geologiczne i geotechniczne, n) roboty zwi?zane z wykonaniem elementów ma?ej architektury, o) wycinka drzew i krzewów oraz roboty bran?y ?rodowiskowej, p) wszelkie inne konieczne do realizacji zadania zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami; 3) wykonanie robót polegaj?cych na budowie obiektów s?u??cych ochronie ?rodowiska; 4) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej; 5) przeprowadzenie procesu oceny zgodno?ci podsystemów strukturalnych w zakresie obj?tym zamówieniem na ka?dym etapie (projektowania, budowy i ko?cowych prób podsystemu) i przekazanie odpowiednich deklaracji weryfikacji WE i certyfikatów weryfikacji WE dla podsystemów; 6) zapewnienie Gwarancji Jako?ci poprzez ?wiadczenie Us?ug gwarancyjnych dla wszystkich dostarczonych w ramach niniejszego Zamówienia Systemów obejmuj?cych urz?dzenia srk - na zasadach okre?lonych w OPZ i PFU, maj?cych na celu zapewnienie przez ca?y okres ?wiadczenia Us?ug dost?pu do zamówionych wymaga? funkcjonalnych, które realizowa? b?d? dostarczone przez Wykonawc? Systemy oraz bezpieczne i prawid?owe dzia?anie tych Systemów, w szczególno?ci przez wykonanie wszystkich niezb?dnych czynno?ci utrzymaniowych, 7) Zapewnienie Warunków Gwarancji - dla pozosta?ego zakresu Robót nie obj?tego Us?ugami gwarancyjnymi. Opcja na interfejs obejmuje realizacj? ?wiadcze? okre?lonych w Rozdziale 5 TOM IV - PFU. Dokumenty dost?pne s? pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Numéro de section: III.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Zdolno?? techniczna i kwalifikacje zawodowe w pkt
   1.  lit. c), f), h), i)

Au lieu de:

c)roboty budowlane w ramach jednej umowy, na zakres których sk?adaj? si? zabudowa lub wymiana co najmniej 6 rozjazdów kolejowych zabudowanych w technologii blokowej wraz z zabudow? pod nimi warstwy ochronnej z odwodnieniem, f)Budow? lub Przebudow? co najmniej 4 obiektów typu: most, wiadukt lub estakada, w tym co najmniej 1 most kolejowy lub wiadukt kolejowy lub estakada kolejowa, o rozpi?to?ci teoretycznej najd?u?szego prz?s?a nie mniejszej ni? 35 m, h)Budow? lub kompleksow? Przebudow? toru kolejowego ze wzmocnieniem pod?o?a za pomoc? kolumn betonowych i/lub kolumn ?wirowo-betonowych i/lub kolumn ?wirowych na ??cznej d?ugo?ci co najmniej 300 m toru lub Budow? lub kompleksow? Przebudow? drogi ze wzmocnieniem pod?o?a za pomoc? kolumn betonowych i/lub kolumn ?wirowo-betonowych i/lub kolumn ?wirowych na ??cznej d?ugo?ci co najmniej 300 m drogi; i)co najmniej 1 (jedn?) dokumentacj? projektow? dla robót budowlanych polegaj?cych na Budowie, Przebudowie Infrastruktury kolejowej w zakresie bran?y sterowania ruchem kolejowym. Dokumentacja projektowa powinna obejmowa? co najmniej 1 stacj? z co najmniej 6 zwrotnicami na której zabudowano zewn?trzne i wewn?trzne komputerowe urz?dzenia srk z elektrycznymi nap?dami zwrotnicowymi i licznikow? kontrol? niezaj?to?ci torów i rozjazdów. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uzyskano ostateczne decyzje pozwolenia na budow? lub dokonano skutecznego Zg?oszenia Robót. Zamawiaj?cy uzna dokumentacj? projektow? je?eli b?dzie obejmowa? co najmniej projekt budowlany i/lub wykonawczy dla poszczególnych bran?.

Lire:

c) roboty budowlane w ramach jednej umowy, na zakres których sk?adaj? si? zabudowa lub wymiana co najmniej 3 rozjazdów kolejowych zabudowanych w technologii blokowej wraz z zabudow? pod nimi warstwy ochronnej z odwodnieniem, f) Budow? lub Przebudow? co najmniej 3 obiektów typu: most, wiadukt lub estakada, w tym co najmniej 1 most kolejowy lub wiadukt kolejowy lub estakada kolejowa o rozpi?to?ci teoretycznej najd?u?szego prz?s?a nie mniejszej ni? 35 m, h) Robot? budowlan? w ramach jednej umowy, na zakres której sk?adaj? si?: - Budowa lub kompleksowa Przebudowa toru kolejowego ze wzmocnieniem podtorza za pomoc? kolumn betonowych i/lub kolumn ?wirowo-betonowych i/lub kolumn ?wirowych na ??cznej d?ugo?ci co najmniej 300 m toru lub - Budowa lub kompleksowa Przebudowa drogi ze wzmocnieniem pod?o?a za pomoc? kolumn betonowych i/lub kolumn ?wirowo-betonowych i/lub kolumn ?wirowych na ??cznej d?ugo?ci co najmniej 300 m drogi; i) co najmniej 1 (jedn?) dokumentacj? projektow? dla robót budowlanych polegaj?cych na Budowie, Przebudowie Infrastruktury kolejowej w zakresie bran?y sterowania ruchem kolejowym. Dokumentacja projektowa powinna obejmowa? co najmniej 1 stacj? z co najmniej 6 zwrotnicami na której zabudowano zewn?trzne i wewn?trzne komputerowe urz?dzenia srk z elektrycznymi nap?dami zwrotnicowymi i licznikow? kontrol? niezaj?to?ci torów i rozjazdów. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uzyskano ostateczne decyzje pozwolenia na budow? lub dokonano skutecznego Zg?oszenia Robót. Zamawiaj?cy uzna dokumentacj? projektow? je?eli b?dzie obejmowa? co najmniej projekt budowlany i/lub wykonawczy w zakresie bran?y sterowania ruchem kolejowym.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Data: 24/11/2023 Czas lokalny: 10:00

Lire:

Data: 30/11/2023 Czas lokalny: 10:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Oferta musi zachowa? wa?no?? do: 22/03/2024

Lire:

Oferta musi zachowa? wa?no?? do: 28/03/2024

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Data: 24/11/2023 Czas lokalny: 10:15 Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia: Niezw?ocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy zamieszcza na Platformie Zakupowej informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy.

Lire:

Data: 30/11/2023 Czas lokalny: 10:15 Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia: Niezw?ocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy zamieszcza na Platformie Zakupowej informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy.

VII.2)
Autres informations complémentaires: Zaprojektowanie (w zakresie bran?y SRK) i kompleksowe wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej 104 na odcinku C2 stacja Limanowa w ramach Projektu 30/11/2023 14/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
30000000 - Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels 
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
30210000 - Machines de traitement des données (matériel) 
30230000 - Matériel informatique 
32000000 - Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes 
32400000 - Réseaux 
32410000 - Réseau local 
32420000 - Matériel de réseau 
32430000 - Réseau à grande distance 
32500000 - Matériel de télécommunications 
34000000 - Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 
34600000 - Locomotives et matériel roulant de chemin de fer et de tramway et pièces détachées 
34630000 - Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant, équipement de commande et de contrôle du trafic ferroviaire 
34632000 - Équipement de commande et de contrôle du trafic ferroviaire 
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 
45232300 - Travaux de construction de lignes téléphoniques et de lignes de communications et ouvrages annexes 
45233100 - Travaux de construction d'autoroutes, de routes 
45234000 - Travaux de construction de voies ferrées et de systèmes de transport par câble 
45234100 - Ouvrages ferroviaires 
45234113 - Démolition de voies ferrées 
45234115 - Travaux de signalisation ferroviaire 
45234116 - Travaux de construction de voies 
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques 
45314300 - Installation d'infrastructures de câblage 
45314310 - Installation de câblage 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48200000 - Logiciels de réseau d'internet et d'intranet 
48600000 - Logiciels de bases de données et d'exploitation 
48800000 - Systèmes d'information et serveurs 
48810000 - Systèmes d'information 
48820000 - Serveurs 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71300000 - Services d'ingénierie 
71320000 - Services de conception technique 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil