Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Travaux de construction

2023/S 227-714696  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Pologne-Varsovie: Travaux de construction 2023/S 227-714696 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w imieniu której dzia?a Centrum Realizacji Inwestycji Region ?l?ski Numéro national d'identification: PL127 Adresse postale: ul. Targowa 74 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-734 Pays: Pologne Point(s) de contact: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, Region ?l?ski Courriel: bozena.juszczyk@plk-sa.pl Téléphone: +48 327104994 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.plk-sa.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zaprojekt. i wyk. robót bud. w ramach proj. pn. "Prace na liniach kol. nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657,658 na odc. Gliwice - Bytom, Chorzów St. - Mys?owice oraz Dorota- Mys?owice Brzezinka
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zaprojektowanie i wykonanie robót na liniach kolejowych nr: 132, 188, 147 oraz 180 w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych nr: 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45000000 Travaux de construction
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Zamówienie zosta?o podzielone na 2 zamówienia cz??ciowe, dla których zawierane b?d? odr?bne umowy tj.: Zamówienie cz??ciowe nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót na liniach kolejowych nr: 132, 188, 147 oraz 180 w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych nr: 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658 na odcinkach Gliwice - Bytom, Chorzów Stary - Mys?owice oraz Dorota - Mys?owice Brzezinka" - POIi?
   5. 2-3 Zamówienie cz??ciowe nr 2: Zaprojektowanie i wykonanie robót na liniach kolejowych nr 161, 654, 655, 657, 658 w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658 na odcinkach Gliwice - Bytom, Chorzów Stary - Mys?owice oraz Dorota - Mys?owice Brzezinka" - POIi?
   5. 2-3
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 40
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Nr projektu POIi?
   5. 2-3. - dofinansowanie przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Funduszu Spójno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 172-416553
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
15/01/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Porr S.A.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 256 570 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i nast?pnych Ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   2.  Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w Post?powaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy, w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego dokonania czynno?ci do których podj?cia zobowi?zany jest Zamawiaj?cy przepisami Ustawy lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany na podstawie Ustawy, Wykonawca mo?e wnie?? odwo?anie.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby Odwo?awczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni zosta?a przekazana inny sposób
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci Og?oszenia o zamówieniu lub wobec tre?ci Dokumentów Zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Dokumentów Zamówienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza, Sekretariat Departamentu Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/11/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
VII.1.4) Description des prestations:
Zamówienie cz??ciowe nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót na liniach kolejowych nr: 132, 188, 147 oraz 180 w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych nr: 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658 na odcinkach Gliwice - Bytom, Chorzów Stary - Mys?owice oraz Dorota - Mys?owice Brzezinka" - POIi?
   5. 2-3
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 15/01/2019 Fin: 02/09/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 260 664 577.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Porr S.A.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Zmiana umowy polega na wprowadzeniu klauzuli waloryzacyjnej okre?laj?cej maksymalny limit na poziomie 10%.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Przyczyn? dokonania zmiany jest trwaj?ca od 24 lutego 2022r zbrojna inwazja Rosji na Ukrain? oraz wynikaj?ce z niej konsekwencje, w tym sankcje gospodarcze na?o?one na Rosj? i Bia?oru?, które to okoliczno?ci spowodowa?y m.in. - wzrost cen w istotnych asortymentach, w tym energii, gazu, ropy naftowej, paliw i stali; - wyd?u?enie okresu oczekiwania na dostawy surowców; - spadek warto?ci polskiej waluty i wzrost inflacji;- zmniejszenie na polskim rynku liczby pracowników z bran?y budowlanej w zwi?zku z odp?ywem obywateli Ukrainy z Polski.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 256 570 000.00 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 260 664 577.00 PLN Zaprojekt. i wyk. robót bud. w ramach proj. pn. "Prace na liniach kol. nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657,658 na odc. Gliwice - Bytom, Chorzów St. - Mys?owice oraz Dorota- Mys?owice Brzezinka 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction