Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 08/12/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Travaux de construction

2023/S 227-714790  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
24/11/2023
S227
Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2023/S 227-714790

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 149-473005)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adresse postale: Targowa 74
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 03-734
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Agata Wieczorek
Courriel: agata.wieczorek@plk-sa.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.plk-sa.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zaprojektowanie i wykonanie robÛt pn. Odcinek B - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino ñ Gda?sk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Ko?cierzyna - Gdynia"

NumÈro de rÈfÈrence: 9090/IRZR1/13340/03590/23/P

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem ZamÛwienia jest wykonanie nast?puj?cych elementÛw: 1) Modernizacja linii kolejowej nr 201 Nowa Wie? Wielka ñ Gdynia Port na odcinku Somonino (bez stacji, od km 163,250) ñ Gda?sk Osowa (ze stacj?, do km 191,629); 2) Budowa w rejonie posterunku odga???nego Glincz ??cznic umo?liwiaj?cych bezkolizyjne, kierunkowe po??czenie linii kolejowych nr 201 i 229; 3) Prace dostosowawcze na odcinkach linii kolejowych 248 i 253 w celu zapewnienia prawid?owego i spÛjnego powi?zania uk?adÛw torowych mi?dzy ww. liniami a uk?adem torowym linii kolejowej nr 201; 4) Elektryfikacja linii kolejowej nr 229 w km 31,000 ñ 42,100 oraz nr 214 w km 7,131 ñ 11,407.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
21/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 149-473005

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 28/11/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 08/12/2023

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 26/03/2024

Lire:

Date: 05/04/2024

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 28/11/2023

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 08/12/2023

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Zaprojektowanie i wykonanie robÛt pn. Odcinek B - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino ñ Gda?sk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Ko?cierzyna - Gdynia" 08/12/2023 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
32500000 - Matériel de télécommunications 
32520000 - Câbles et matériel de télécommunications 
34632000 - Équipement de commande et de contrôle du trafic ferroviaire 
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 
45232310 - Travaux de construction de lignes téléphoniques 
45234000 - Travaux de construction de voies ferrées et de systèmes de transport par câble 
45234100 - Ouvrages ferroviaires 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
50000000 - Services de réparation et d'entretien 
71320000 - Services de conception technique 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil