Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Travaux de construction

2024/S 12-031589  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/01/2024 S12 Pologne-Varsovie: Travaux de construction 2024/S 012-031589 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adresse postale: ul. Targowa 74 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-734 Pays: Pologne Point(s) de contact: Danuta Lechowicz-Królak Courriel: Danuta.Lechowicz-Krolak@plk-sa.pl Téléphone: +48 224732165 Fax: +48 224732399 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.plk-sa.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zadanie nr 2 (LOT A) pn. "Poprawa bezpiecze?stwa na wybranych skrzy?owaniach linii kolejowych z drogami na terenie: IZ Bia?ystok, IZ Bydgoszcz, IZ Gdynia, IZ Olsztyn" Numéro de référence: 9090/IRZR2/01852/02020/21/P
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 45234000 Travaux de construction de voies ferrées et de systèmes de transport par câble 45234100 Ouvrages ferroviaires 45234115 Travaux de signalisation ferroviaire 45231400 Travaux de construction de lignes électriques 45233140 Travaux routiers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code NUTS: PL63 Pomorskie Code NUTS: PL84 Podlaskie Lieu principal d'exécution:
Przejazdy kolejowo - drogowe i przej?cia zlokalizowane na terenie 4 województw, tj. kujawsko - pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmi?sko - mazurskie.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 2 (LOT A) pn. "Poprawa bezpiecze?stwa na wybranych skrzy?owaniach linii kolejowych z drogami na terenie: IZ Bia?ystok, IZ Bydgoszcz, IZ Gdynia, IZ Olsztyn realizowanego w ramach projektu POIi?
   5. 2-9 pn. "Poprawa bezpiecze?stwa na skrzy?owaniach linii kolejowych z drogami - Etap I - cz??? przejazdowa". Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót na 17 przejazdach kolejowo - drogowych i 2 przej?ciach w poziomie szyn. Ca?o?? przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie nast?puj?cych elementów: 1) Dokumentacji projektowej, w tym: a) Projektów wykonawczych oraz w razie potrzeby projektów budowlanych; projektów organizacji ruchu wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego, b) uzyskanie skutecznych zg?osze? i/lub pozwole? na budow? i innych niezb?dnych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnie?, dopuszcze?, warunków, decyzji i pozwole?, c) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 2) wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawc? i zatwierdzonej przez Zamawiaj?cego dokumentacji, o której mowa w pkt 1, w zakresach: a) nawierzchnia drogowa, b) urz?dzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), c) urz?dzenia i systemy telekomunikacyjne, d) urz?dzenia i uk?ady elektroenergetyki do 1 kV, e) przej?cia i przejazdy. Szczegó?owy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony zosta? w Programie Funkcjonalno-U?ytkowym (PFU) stanowi?cym Tom III SWZ.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 18
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt POIi?
   5. 2-9 pn. "Poprawa bezpiecze?stwa na skrzy?owaniach linii kolejowych z drogami - Etap I - cz??? przejazdowa" wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Funduszu Spójno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020.
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 246-651369
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1 Intitulé:
Umowa Nr 90/109/0112/21/Z/I na Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 2 (LOT A) pn. "Poprawa bezpiecze?stwa na wybranych skrzy?owaniach linii kolejowych z drogami na terenie:(...)
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
13/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: KZA Przedsi?biorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A.
Adresse postale: ul. Pochy?a 9 Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 20-418 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Automatyki i Telekomunikacji Sp. o.o.
Adresse postale: ul. Janka Wi?niewskiego 13 Ville: Gdynia Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 81-335 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 21 756 096.77 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.W sekcji II.1.1) Nazwa powinno by?: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 2 (LOT A) pn. "Poprawa bezpiecze?stwa na wybranych skrzy?owaniach linii kolejowych z drogami na terenie: IZ Bia?ystok, IZ Bydgoszcz, IZ Gdynia, IZ Olsztyn" realizowanego w ramach projektu POIi?
   5. 2-9 pn. "Poprawa bezpiecze?stwa na skrzy?owaniach linii kolejowych z drogami - Etap I - cz??? przejazdowa".
   2.  W sekcji V Udzielenie zamówienia Nazwa powinno by?: Umowa Nr 90/109/0112/21/Z/I na Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 2 (LOT A) pn. "Poprawa bezpiecze?stwa na wybranych skrzy?owaniach linii kolejowych z drogami na terenie: IZ Bia?ystok, IZ Bydgoszcz, IZ Gdynia, IZ Olsztyn" realizowanego w ramach projektu POIi?
   5. 2-9 pn. "Poprawa bezpiecze?stwa na skrzy?owaniach linii kolejowych z drogami - Etap I - cz??? przejazdowa".
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

   1. Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i nast?pnych Ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego Post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów Zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w Post?powaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy lub w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego dokonania czynno?ci do których podj?cia zobowi?zany jest Zamawiaj?cy przepisami Ustawy lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia Post?powania o udzielenie Zamówienia, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany na podstawie Ustawy , Wykonawca mo?e wnie?? odwo?anie.
   3. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby Odwo?awczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do Post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   4. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a).
   6. Odwo?anie wobec tre?ci Og?oszenia o Zamówieniu lub wobec tre?ci Dokumentów Zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Dokumentów Zamówienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
   7. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/01/2024
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code NUTS: PL63 Pomorskie Code NUTS: PL84 Podlaskie Lieu principal d'exécution:
Przejazdy kolejowo - drogowe i przej?cia zlokalizowane na terenie 4 województw, tj. kujawsko - pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmi?sko - mazurskie.
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 2 (LOT A) pn. "Poprawa bezpiecze?stwa na wybranych skrzy?owaniach linii kolejowych z drogami na terenie: IZ Bia?ystok, IZ Bydgoszcz, IZ Gdynia, IZ Olsztyn realizowanego w ramach projektu POIi?
   5. 2-9 pn. "Poprawa bezpiecze?stwa na skrzy?owaniach linii kolejowych z drogami - Etap I - cz??? przejazdowa". Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót na 17 przejazdach kolejowo - drogowych i 2 przej?ciach w poziomie szyn. Zakres zamówienia w chwili zawarcia umowy zosta? opisany w p. II.2.4) Wprowadzone modyfikacje zosta?y opisane w p. VII.2.1) niniejszego og?oszenia
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 14/12/2021 Fin: 31/07/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 22 473 406.45 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: KZA Przedsi?biorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A.
Adresse postale: ul. Pochy?a 9 Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 20-418 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Automatyki i Telekomunikacji Sp. o.o.
Adresse postale: ul. Janka Wi?niewskiego 13 Ville: Gdynia Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 81-335 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Zmiana waloryzacyjna umowy. Podstawa prawna: art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych. Wcze?niejsza zmiana dotyczy?a konieczno?? wykonania rozszerzonego zakresu robót telekomunikacyjnych w obr?bie przejazdów kolejowo-drogowych zlokalizowanych na liniach kolejowych nr 40 i 213 w celu zapewnienia ??czno?ci dla urz?dze? UZK oraz zmiana czasu na uko?czenie do 31.07.2023 r. Podstawa prawna: art. 455 ust. 1 pkt 1) oraz art. 455 ust. 2 Ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych oraz § 5 ust. 2 lit. b) Umowy nr 90/109/0112/21/Z/I. Zmiany wprowadzone Aneksem nr 1 zosta?y sfinansowane z zabezpieczonej w Umowie kwoty warunkowej.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement de titulaire:
Waloryzacja umowy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 21 756 096.77 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 22 473 406.45 PLN Zadanie nr 2 (LOT A) pn. "Poprawa bezpiecze?stwa na wybranych skrzy?owaniach linii kolejowych z drogami na terenie: IZ Bia?ystok, IZ Bydgoszcz, IZ Gdynia, IZ Olsztyn" 17/01/2024 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 
45233140 - Travaux routiers 
45234000 - Travaux de construction de voies ferrées et de systèmes de transport par câble 
45234100 - Ouvrages ferroviaires 
45234115 - Travaux de signalisation ferroviaire 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil